Nastupno predavanje - dr.sc. Antonija Buljan

 
Na temelju članka 2. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), dekanica Ekonomskog fakulteta - Zagreb, prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, dana 28. svibnja 2024. godine
   
O G L A Š A V A
  
Nastupno predavanje pristupnika u postupku izbora na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta na Katedri za financije, dr. sc. Antonije Buljan na temu:
 
„Financiranje lokalnih jedinica u Hrvatskoj“
 
koje će se održati u srijedu, 05.06.2024. godine u 10:00 sati u dvorani 23 Ekonomskog fakulteta - Zagreb u okviru redovite nastave iz kolegija „Javne financije“ pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu: 
  • Prof. dr. sc. Hrvoje Šimović, predsjednik povjerenstva
  • Izv. prof. dr. sc. Maja Mihelja Žaja, član povjerenstva
  • Prof. dr. sc. Saša Drezgić, član povjerenstva (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci)
   
DEKANICA FAKULTETA
Prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, v.r.