Doc. dr. sc. Ivan Tot

Povratak na katedru
Doc. dr. sc. Ivan Tot
Ime i prezime
Ivan Tot
Kabinet
B 410
Telefon
Društvene mreže
ORCID logo
Konzultacije
  • Ponedjeljak: 16:00 - 18:00
  • Konzultacije u kabinetu se održavaju uz prethodnu najavu e-mailom, a uz to se konzultacije održavaju putem Google Meeta.
Biografija


Doc. dr. sc. Ivan Tot rođen je 21. veljače 1983. u Virovitici. 

Podrijetlom je iz Đurđevca odakle se preselio u Zagreb po završetku diplomskog studija na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 2007., na kojemu je stekao zvanje diplomiranog pravnika. Nakon diplomskog studija, bio je polaznik Poslijediplomskog specijalističkog studija "Pravni i gospodarski okvir poslovanja s Europskom unijom" na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji je završio 2012. i stekao zvanje sveučilišnog specijalista, obranivši rad na temu "Suzbijanje zakašnjenja s plaćanjem u trgovačkim ugovorima u pravu Europske unije", pisan pod mentorstvom prof. dr. sc. Zvonimira Slakopera. U području europskog privatnog prava dodatno se usavršavao 2012. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Salzburgu.

Poslijediplomski doktorski studij, smjer Pravo društava i trgovačko pravo, na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, upisao je 2011. godine. Doktorski rad na temu "Operativni leasing" obranio je 2016. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pod mentorstvom prof. dr. sc. Hrvoja Markovinovića. 

Od 2007. do 2010. godine bio je zaposlen kao odvjetnički vježbenik u Odvjetničkom društvu Hačić & Kallay sa sjedištem u Zagrebu. Od 2010. do 2017. godine bio je zaposlen u suradničkom zvanju asistenta, od 2017. godine do 2019. godine u suradničkom zvanju poslijedoktoranda, a od 2019. godine zaposlen je u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta na Katedri za pravo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu drži predavanja i seminare na kolegijima Trgovačko pravo, Europsko ugovorno pravo i Pravo bankovnih poslova, na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Ekonomije te na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Poslovne ekonomije, kao i predavanja i seminare iz kolegija Osnove trgovačkog prava na Preddiplomskom stručnom studiju Poslovne ekonomije. Voditelj je ciklusa popularno-znanstvenih predavanja "Pravo u srijedu". Kao vanjski suradnik, od 2012., sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Trgovačko i radno pravo na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, na Sveučilišnom preddiplomskom studiju Strojarstva i Sveučilišnom diplomskom studiju Strojarstva, smjer Industrijsko inženjerstvo i menadžment. U listopadu 2019. godine držao je predavanja i radionice iz tailor-made kolegija "Harmonisation of Private Law in the European Union: Current Status and Perspectives" na Pravnom fakultetu National Research University "Higher School of Economics" u Moskvi, Ruska Federacija.

Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu mentor je na brojnim seminarskim, završnim i diplomskim radovima. U 2018., bio je mentor na seminarskom radu "Ugovor o sefu" studentu Tinu Slovicu koji je za taj rad nagrađen Dekanovom nagradom u ak. god. 2017./2018. U 2020., bio je mentor na seminarskom radu "Odgovornost članova uprave dioničkog društva za štetu društvu i vjerovnicima društva" studentu Filipu Fučkanu koji je za taj rad nagrađen Dekanovom nagradom u ak. god. 2019./2020.

Sudjelovao je na više od petnaest znanstvenih skupova, objavio je više od trideset znanstvenih radova te više od deset stručnih radova i prikaza. Za znanstveni doprinos u području društvenih znanosti, polje pravo, s izvornim znanstvenim radom "Pojam i pravne posljedice zakašnjenja s plaćanjem u trgovačkim ugovorima u pravu Europske unije" (Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 33, br. 2, 2012., str. 769-801) nagrađen je "Godišnjom nagradom Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima u 2013. godini" koju mu je dodijelilo Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu, 2014. Kao koautor knjige i autor tri poglavlja u knjizi „Bankovni i financijski ugovori“ (Narodne novine, Zagreb, 2017.; autor poglavlja: "Kamate", "Repo ugovor" i "Leasing"), zajedno s redaktorom, urednicama i koautorima knjige nagrađen je Priznanjem Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić za knjigu od značaja za pravnu struku u 2017. godini.

Član je Europskog pravnog instituta od 2012., u okviru kojega je od 2019. aktivan u znanstvenoj skupini Global Private Law SIG. Od 2020. suvoditelj je Hrvatskog središta Europskog pravnog instituta (ELI Croatian Hub). Od 2021. član je ELI Councila.

Član je Hrvatske udruge za poredbeno pravo od 2012., a razdoblju od 2018. do 2020. bio je i člana upravnog odbora iste udruge. Član je Matice hrvatske od 2002., a od 2016. je član Odjela za pravna pitanja i kulturu prava Matice hrvatske. Od 2011., vanjski je suradnik Zavoda za građansko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Od 2018., član je Hrvatskog društva za pravo i politiku tržišnog natjecanja. Od 2019., član je Hrvatske udruge alumnija EFZG.

Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u ak. god. 2018./2019. i 2019./2020. bio je član Fakultetskog vijeća, Odbora za kvalitetu nastave, Odbora za usklađivanje sa strategijom Fakulteta te Povjerenstva za stegovni postupak radnika, kao i zamjenski član Povjerenstva za stegovni postupak studenata. U ak. god. 2018./2019., bio je član Povjerenstva za razmjenu nastavnih planova i programa s drugim ekonomskim fakultetima u Republici Hrvatskoj i tajnik Poslijediplomskog specijalističkog studija "Pravni i gospodarski okvir poslovanja u Europskoj uniji". U ak. god. 2019./2020., bio je član Radne skupine za ažuriranje integriranog sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija te član Radne skupine za unaprjeđenje i digitalizaciju nastavnih aktivnosti na Ekonomskom fakultetu - Zagreb. Od ak. god. 2020./2021., zamjenik je pročelnika Katedre za pravo, predsjednik je Povjerenstva za stegovni postupak radnika i član Odbora za integrirane sveučilišne studije. Od ak. god. 2016./2017., administrator je mrežnih stranica Katedre za pravo i koordinator za ispitne rokove, a do 2019. bio je i koordinator za ishode učenja i postupke akreditacije na Katedri za pravo.

Predsjednik je Organizacijskog odbora i zamjenik predsjednika Međunarodnog programskog odbora Zagrebačke međunarodne konferencije o obveznom pravu (Zagreb International Law Conference on the Law of Obligations) koja se održala 12. i 13. prosinca 2019. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u organizaciji Katedre za pravo EFZG-a, a u suradnji s Tajništvom Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL Secretariat) u okviru aktivnosti proslave četrdesetgodišnje Konvencije UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe, te u suradnji s ELI Global Private Law SIG, znanstvene skupine koja djeluje u sklopu Europskog pravnog instituta.