Dr. sc. August Cesarec

Povratak na katedru
Dr. sc. August Cesarec
Ime i prezime
August Cesarec
Kabinet
B111
Telefon
Konzultacije
  • Utorak: 13:00 - 15:00
  • Srijeda: 13:00 - 15:00
  • Konzultacije se održavaju online preko platforme Google Meet , emailom te fizički prema dogovoru.
Biografija
August Cesarec diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Financije u srpnju 2012. godine. Tijekom cijelog studija dobivao je Državnu stipendiju za osobito nadarene studente Ministarstva znanosti i obrazovanja. Od siječnja 2013. do siječnja 2017. radio je u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje te se primarno bavio analizom različitih dijelova zdravstvenog sustava i procjenama zdravstvenih tehnologija. Početkom 2013. godine proveo je tri i pol mjeseca na stručnom usavršavanju i edukacijama u Yorku (Engleska) iz područja zdravstvene ekonomike. Od srpnja 2013. do lipnja 2016. godine bio je član Povjerenstva za opća medicinsko-tehnička pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Nakon upisa na Poslijediplomski specijalistički studij „Menadžment u zdravstvu“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u veljači 2015., u srpnju 2017. završio je studij te stekao zvanje sveučilišnog magistra Menadžmenta u zdravstvu. Od siječnja 2017. godine zaposlen je kao asistent na Katedri za financije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U listopadu 2022. godine na Ekonomskom fakultetu Zagreb obranio je doktorsku disertaciju pod nazivom „Odrednice neprihodujućih kreditnih izloženosti i ekonomski učinci na financijsku stabilnost u Europskoj uniji“Trenutno sudjeluje u izvođenju seminarske nastave na kolegijima “Financijske institucije i tržišta”,“Modeli financiranja posebnih namjena”, "Regulacija i nadzor financijskog sektora, "Suvremena financijska tržišta" te “Upravljanje bankama”. Pohađao je nekoliko radionica i tečajeva o naprednom radu u programskom paketu Microsoft Office s naglaskom na program Excel. Aktivno se služi engleskim i pasivno njemačkim jezikom. 

CV-Europass-HRV
CV-Europass-ENG