HANFA - Natječaj za dodjelu stipendija studentima ekonomije, prava, matematike i informatičkih tehnologijaHRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

objavljuje NATJEČAJ za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2022./2023.

studentima ekonomije, prava, matematike i informatičkih tehnologija

 
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) dodjeljuje stipendije u akademskoj godini 2022./2023. te poziva studente preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija ekonomije, prava, matematike i informatičkih tehnologija na prijavu putem popunjenog elektroničkog obrasca (u nastavku teksta: e-prijavnica).
 
Stipendije za odabrane stipendiste bit će u visini od 1.750,00 kn neto mjesečno.
 
Uvjeti za prijavu:
upisan redoviti studij i status redovitog studenta na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj
upisana najmanje treća godina preddiplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija ili upisan diplomski studij
upisan studij ekonomije, prava, matematike ili informatičkih tehnologija čijim se završetkom stječe najmanje 300 ECTS bodova (preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij)
po završetku svake studijske godine položeni svi ispiti iz prethodnih godina studija
aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
da studentu nije protekao minimalni rok za završetak studija
da student nema upisano mirovanje studentskih obveza
da student ne prima stipendiju ili neki drugi oblik potpore u vezi studiranja
hrvatsko državljanstvo.
 
 Zahtijevani dokumenti: 
popunjena e-prijavnica
potvrda fakulteta, odnosno visokog učilišta na koje je student upisan o upisanoj vrsti studija i nazivu studijskog programa, datumu prvog upisa, datumu upisa u tekuću studijsku godinu, statusu i eventualnim obvezama (mirovanje i sl.)
prijepis ocjena cjelokupnog studija s naznačenim prosjekom i brojem ukupno stečenih ECTS bodova od trenutka prvog upisa i brojem ukupno stečenih ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini, ovjeren od strane fakulteta odnosno visokog učilišta na koje je student upisan
domovnica
ostala dokumentacija:  potvrde o nagradama, sudjelovanju u studentskim aktivnostima, natjecanjima ili izlaganjima na konferencijama; pisani, izlagani ili objavljeni radovi (seminarski, završni, stručni i sl.); preporuke i ostalo
vlastoručno potpisana izjava studenta da ne prima stipendiju ili neki drugi oblik potpore u vezi studiranja.
 
Navedeni dokumenti prilažu se u skeniranom, odnosno digitalnom obliku kod popunjavanja e-prijavnice. Tijekom selekcijskog postupka studenti su obvezni na traženje dostaviti i originalne primjerke potrebne dokumentacije.
 
Hanfa pridržava pravo da ne razmatra prijave s nepotpunom dokumentacijom.
 
Kriteriji odabira:
visina prosjeka ocjena
usklađenost vrste i smjera studija s potrebama Hanfe
sudjelovanje u studentskim aktivnostima (studentska udruženja, natjecanja, organizacija studentskih aktivnosti i sl.)
pisani, izlagani ili objavljeni radovi (seminarski, završni, stručni ili sl.)
procjena motivacije i interesa putem intervjua za mogući rad u Hanfi nakon završetka studija.
 
Obveze stipendista:
redovito studiranje i polaganje ispita
semestralna dostava potvrde fakulteta odnosno visokog učilišta o položenim ispitima s naznakom prosjeka ocjena po semestru
obavljanje studentske stručne prakse u Hanfi u trajanju od tri tjedna
obveza zapošljavanja u Hanfi nakon završetka školovanja u ukupnom trajanju broja godina koliko je trajalo stipendiranje, uvećano za jednu godinu u slučaju da Hanfa iskaže poslovnu potrebu.
 
 Obveze Hanfe:
isplata stipendije u neto iznosu od 1.750,00 kn mjesečno s početkom isplate stipendije u skladu s potpisanim ugovorom o stipendiranju
isplata stipendije najkasnije do 15.-og u mjesecu za tekući mjesec.
 
Molimo vas da se prijavite popunjavanjem e-prijavnice uz dostavu traženih dokumenata u digitalnom ili skeniranom obliku. Rok za prijavu je 27. rujna 2022. godine.
 
Hanfa prikuplja osobne podatke studenata koji se prijavljuju na natječaj te se smatra Voditeljem obrade, sve u skladu sa Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.
 
O razlozima i načinima prikupljanja vaših osobnih podataka, kao i s načinom na koji se oni koriste, možete se detaljnije upoznati putem Obavijesti o obradi podataka te putem poveznice Pravila privatnosti na našim internetskim stranicama. O vašim pravima ili o politikama putem kojih smo implementirali sustav zaštite privatnosti i osobnih podataka možete saznati i kontaktirajući našeg Službenika za zaštitu podataka na privatnost@hanfa.hr.
 
Studenti koji žele povući svoju prijavu, informaciju o tome šalju na e-mail adresu: posao@hanfa.hr.
 
Na razgovor će biti pozvani samo oni studenti koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji po kriterijima odabira u najvećoj mjeri odgovaraju navedenim uvjetima.
 
Nakon provedenog natječajnog postupka bit će donesena odluka o dodjeli stipendija pojedinim studentima. Prije početka isplate stipendija između odabranih studenata kao stipendista, s jedne strane, i Hanfe, kao pružatelja stipendije s druge strane, bit će sklopljen ugovor koji utvrđuje međusobna prava i obveze.
 
Hanfa pridržava pravo odustajanja od dodjele stipendija ukoliko ne zaprimi odgovarajuće prijave studenata.
 
Za dodatne informacije zainteresirani studenti mogu se obratiti Direkciji za upravljanje ljudskim resursima na e-mail adresu: posao@hanfa.hr.
 
KLASA: 604-01/22-01/02
URBROJ: 326-01-30-33-22-1    
U Zagrebu, 13. rujna 2022.