Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS PDS STUDIJA

Međunarodne financije i tržišta kapitala

Predavač: doc.dr.sc. Tomislav Globan

Opis kolegija:  
Financijske krize. Kreditna kriza 2007-2009 i kriza eura. Trošak financijskih kriza. Upravljanje tečajnim rizikom. Međunarodne investicije i tokovi kapitala. Međunarodna likvidnost. Analiza vanjskog duga. Međunarodni monetarni fond. Svjetska banka. Banka za međunarodna izravnanja. Monetarna unija. Međunarodno tržište obveznica. Investicijske banke. Krize deviznog tečaja. Financijsko upravljanje multinacionalnim poduzećem. Financijska integracija. Mjerenje financijske integracije i njene posljedice. Financijska tržišta u Europi. Uloga institucionalnih investitora. Financijska regulacija i supervizija. Praćenje i analiza sistemskog rizika. Izazovi održavanja financijske stabilnosti. Vladine intervencije u financijski sustav. Moderni financijski sustavi. Banke, kreditna ograničenja i kolaterali. Banke i makrostabilizacija. Ponašanje banaka, ciklusi i krize. Mehanizmi kriza, cjenovni mjehuri, financijski akcelerator. Bilančna recesija. Modeliranje globalne financijske krize. Pretkrizni financijski sustav. Ekonomska politika u razdoblju  krize.