Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Osnove prava u EU

Predavač: prof.dr.sc. Hana Horak

Opis kolegija: Povijesni pregled i nastanak EU. Europska ekonomska zajednica. Izvori prava EU. Princip direktnog efekta i supremacija. Institucije EU. Europska komisija. Ustroj. Načela i postupci odlučivanja. Izvršne ovlasti. Nadležnosti nadzora. Trgovinski pregovori. WTO. Procedure i područja pregovora i procesa pristupanja. Glavne uprave. Vijeće ministara. Vijeće ministara. Odnos komisije i Vijeća. COREPER. Stručni odbori. Europski parlament. Sastav. Struktura. Izbori. Ovlasti i odgovornosti. Usvajanje proračuna EZ. Savjetovanje. Suradnja. Ispitni postupci. Postupci odlučivanja. Način glasanja. Ekonomski i socijalni odbor. Odbor regija. Sud. Tri stupa EU. Jedinstveno tržište. Četiri slobode. Sloboda kretanja roba. Sloboda kretanja kapitala. Sloboda kretanja radnika. Sloboda poslovnog nastana i pružanja usluga. Zajedničke politike EU. Politika tržišnog natjecanja i državnih potpora.