Djelatnici Studentske referade

Djelatnici Studentske referade

Voditelj Studentske referade
Robert Fišić, mag. iur.
Soba: 6, prizemlje
Tel: 01-238 3130
Email: rfisic@efzg.hr

Zamjenica Voditelja Studentske referade
Marija Anita Žulj, dipl. oec.
Soba: 5, prizemlje
Tel: 01-238 3176
Email: mzulj@efzg.hr

Stručni suradnik za studente
Zrinka Kozina, upravni pravnik
Soba: 5, prizemlje
Tel: 01-238 3176
Email: zkozina@efzg.hr  

Referent - I. i II. godina sveučilišnog preddiplomskog studija
Vjekoslav Jakovljević
Soba: 7, prizemlje
Tel: 01-238 3221
Email: vjakovlje@net.efzg.hr 

Referent - III. godina sveučilišnog preddiplomskog studija
Vjekoslav Jakovljević
Soba: 7, prizemlje
Tel: 01-238 3221
Email: vjakovlje@net.efzg.hr  

Referent - IV. godina sveučilišnog studija
Andreja Mesarek
Soba: 7, prizemlje
Tel: 01-238 3174
Email: aprus@efzg.hr  

Referent diplomskog sveučilišnog studija
Andreja Mesarek
Soba: 7, prizemlje
Tel: 01-238 3174
Email: aprus@efzg.hr  

Referent - apsolventi sveučilišnog studija
Jasmina Trinajstić
Soba: 7, prizemlje
Tel: 01-238 3214
Email: jtrinajstic@efzg.hr  

Referent - stručni studij
Vjekoslav Jakovljević
Soba: 7, prizemlje
Tel: 01-238 3221
Email: vjakovlje@net.efzg.hr 

Samostalni stručni suradnik za studenteStudiji na engleskom jeziku 
ISVU Koordinatorica

Kristina Malešević, univ. spec. oec.
Soba: 5, prizemlje
Tel: 01-238 3176
Email: kmalesevic@efzg.hr   

Referent za Smartx kartice, smještaj u dom i prehranu
Marijana Axmann
Soba: A 19, prizemlje
Tel: 01-238 3192
Email: maxmann@efzg.hr