Sveučilišni Integrirani prijediplomski i diplomski studij Poslovna ekonomija

 

 
Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Poslovna ekonomija daleko je najatraktivniji studijski program Ekonomskog fakulteta - Zagreb. Nastao je spajanjem dosadašnjeg četverogodišnjeg Prijediplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija i jednogodišnjeg Diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija, za kojima je oduvijek vladao najveći interes budućih polaznika. U tom kontekstu, upisna kvota na Integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija čini udio od preko 70% sveukupno odobrene upisne kvote od strane Sveučilišta u Zagrebu za upis studenata u prvu godinu nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja.

Nastavni plan i program Integriranog prijediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija pruža budućim polaznicima najširi spektar ekonomskog obrazovanja imajući u vidu brojne mogućnosti specijalizacije i to u 9 odvojenih područja: 1) analize i poslovnog planiranja, 2) ekonomska analitika, 3) financija, 4) marketinga, 5) menadžmenta, 6) menadžerske informatike, 7) računovodstva i revizije, 8) trgovine i međunarodnog poslovanja i 9) turizma. Iskustva iz prakse upućuju na potrebu za proširenjem korpusa specijalističkih znanja studenata, na način da se kroz tri akademske godine obrazuju iz općih kolegija poslovne ekonomije, a dodatne dvije godine na određenom smjeru iz specijalističkih kolegija, što ukupno čini pet godina cjelovitog obrazovanja.

Nekoliko je strateških razloga zbog kojih je pokrenut Integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija:
 
 • Ostvarivanje jasne razlike između sveučilišne i stručne vertikale studiranja na Ekonomskom fakultetu - Zagreb. Poslodavcima omogućuje jasno razlikovanje i odabir zaposlenika idealnog za njihove potrebe. Studentima omogućuje jasno razlikovanje dvaju ključnih modela studiranja (sveučilišnog i stručnog) kao i odabir modela koji najbolje odgovara njihovim potrebama i sklonostima.
 • Trenutna iskustva pokazuju da preko 90% studenata koji završe prijediplomski sveučilišni studij nastavljaju studij na diplomskoj razini studija. To potvrđuje pretpostavku da integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij znatno bolje odgovara njihovim potrebama i preferencijama.
 • Dodatno rasterećenje studenata, nastavnika i suradnika koje nastaje koje proizlazi iz integracije studija na dvije razine.
 • Integrira se 'košarica' izbornih kolegija na 3., 4. i 5. godini studija čime se optimizira broj izbornih kolegija, a studentu se daju veće mogućnosti profiliranja u struci. Jednako tako, ovim se sustavom potiče veća mobilnost studenata unutar Sveučilišta jer će studentima s drugih fakulteta biti olakšan upis izbornih kolegija na Ekonomskom fakultetu - Zagreb.
 • Unutar studija uvodi se dvogodišnja specijalizacija za pojedine studijske smjerove i razvoj odgovarajućih kompetencija te ishoda učenja na razini smjera (na 4. i 5. godini studija). Time se razvija kultura specijalizacije koja bolje razvija pripadnost studenata određenoj struci te izgrađuje bolje odnose između nastavnika i studenata, kao i umrežavanje studenata unutar područja specijalizacije.
 • Mobilnost studenata unutar integriranog prijediplomskog i diplomskog studija bi trebala biti znatno olakšana sukladno zahtjevima bolonjskog procesa studiranja.
 

U prilog potrebama tržišta rada za kompetentnim zaposlenicima ekonomske struke dovoljno govori golem interes za upis na studijske programe Ekonomskog fakulteta - Zagreb, broj upisanih studenata na sve studijske programe Ekonomskog fakulteta - Zagreb, ali i broj ustanova koje se u Republici Hrvatskoj bave obrazovanjem ekonomista. Pokretanje Integriranog prijediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija trebalo bi jasnije profilirati orijentaciju Ekonomskog fakulteta - Zagreb prema sveučilišnim studijima i jasniji fokus na razvoj ključnih znanja i vještina iz pojedinih područja specijalizacije pokrivenih Nastavnim planom i programom studija.

Integracija studijskih programa prijediplomske i diplomske razine studija povezana je i s izgradnjom prepoznatljivog imidža visokoobrazovne institucije što je ujedno važan element vizije fakulteta. U skladu s tim, oblikovanjem ovakvog studija Ekonomski fakultet - Zagreb još jednom potvrđuje dominaciju na tržištu obrazovanja ekonomista na području Republike Hrvatske, ali i šireg okruženja.

Ishodi učenja koji se postižu završetkom Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Poslovna ekonomija su sljedeći:
 
 • poznavati i pravilno tumačiti temeljne pojmove poslovne ekonomije,
 • uočavati i prepoznavati uzroke i čimbenike koji određuju poslovni kontekst te njihovu relativnu važnost u poslovnom odlučivanju,
 • obavljati složene poslove ekonomskog karaktera u privatnim i javnim poduzećima i institucijama,
 • obnašati dužnosti u Vladi i vladinim institucijama, kao i u uredima državnih službi koje su vezane za poslove iz područja poslovne ekonomije,
 • usvajanje i prenošenje novih znanja iz područja poslovne ekonomije u postojeće i novoosnovane organizacije,
 • donositi kvalitetne i na kvantitativnim argumentima zasnovane poslovne odluke,
 • aktivno se služiti kvantitativnim metodama i modelima u poslovnom odlučivanju i ispravno vrednovati primjenjivost pojedinih metoda i modela u danim uvjetima (rizika i neizvjesnosti) u poslovnom okruženju,
 • dati doprinos unapređenju svih funkcija i procesa od kojih se sastoje suvremene organizacije,
 • samostalno pokretati vlastite poduzetničke projekte,
 • samostalno pokretati projekte poboljšanja poslovanja unutar postojećih organizacijskih struktura,
 • obavljati poslovnu komunikaciju na odgovarajućoj razini sa svim partnerima bez obzira na zemljopisno ili kulturološko porijeklo,
 • dati svoj doprinos s ekonomskog aspekta pri timskom rješavanju poslovnih problema,
 • odgovarajuće djelovati u uvjetima različitih rizika i turbulentnosti na tržištu,
 • analizirati utjecaj ključnih varijabli iz okruženja na poslovnu perspektivu poduzeća, ali i gospodarstva u cjelini,
 • aktivno se uključivati u obavljanje poslova iz područja poslovne ekonomije na međunarodnoj razini (prije svega na području EU) i time doprinijeti afirmaciji gospodarskog sektora i poslovnog subjekta u kojem posluje.