Odluke o participacijama za 2010/11

Fakultetsko vijeće donijelo je odluke o visini studentskih participacija.

Temeljem članka 34. Statuta Ekonomskog fakulteta – Zagreb, Fakultetsko vijeće na sjednici
održanoj 29. lipnja 2010. godine donijelo je

1. O D L U K U  o studentskim participacijama i naknadama za akademsku godinu 2010./2011.

2. O D L U K E o studentskim participacijama i naknadama za upise u Centre Koprivnica i Bjelovar