Katedra za matematiku

Obavijest za studente 1. godine stručnog studija

Putem kolokvija ispit mogu polagati studenti koji su kolegij Gospodarska matematika, odnosno Gospodarska matematika (RAZLIKA prema kolegiju Matematika), upisali akad.god. 2016./2017.

Studenti koji polažu Gospodarsku matematiku (Razliku), a kolegij Gospodarska matematika upisali su akad.god. 2016./2017., dužni su prije 1.kolokvija izvijestiti e-mailom da polažu RAZLIKU ( navesti (a) ili (b) ! ), i to najkasnije 5 dana prije zakazanoga 1.kolokvija.
Pri tome je:
(a) Gospodarska matematika (RAZLIKA prema kolegiju Matematika položenom na Sveučilišnom studiju Ekonomskog fakulteta - Zagreb;
(b) Gospodarska matematika (RAZLIKA  pri prijelazu s drugih fakulteta odobrena od strane Katedre za matematiku, temeljem zamolbe studenta upućene Katedri),

Informacija o programu kolegija Gospodarska matematika (RAZLIKA) objavljena je na web stranici Katedre za matematiku.

1. kolokvij za redovne studente održat će se 12. svibnja 2017. u jutarnjim satima, a 2. kolokvij 24. svibnja 2017. u popodnevnim satima.
1. kolokvij za izvanredne studente održat će se u srijedu, 24. svibnja 2017. , u popodnevnim satima, a 2. kolokvij u subotu, 3. lipnja 2017. , u prijepodnevnim satima.

Popis studenata koji imaju pravo pristupa kolokviju iz Gospodarske matematike: ovdje.
Obavijest-REDOVNI-2016-2017
Obavijest-IZVANREDNI-2016-2017

 


Oglasna ploča Katedre za matematiku nalazi se na 1. katu sjever, novi dio zgrade EF-a.
 

 Predavanja u okviru proslave 96. obljetnice Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu PRIMJENA MATEMATIKE U EKONOMIJI

Članovi Katedre za matematiku obilježili su 96. obljetnicu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 23. studenog 2016. predavanjima pod zajedničkim nazivom „Primjena matematike u ekonomiji.“ Prisutnima se obratio dekan Fakulteta prof. dr. sc. Lajoš Žager. Predavanja su održali: dr. sc. Vedran Kojić, asistent na Katedri za matematiku – „Matematičko modeliranje odnosa između održivog profita i održivog poslovanja“, izv. prof. dr. sc. Josip Matejaš, izvanredni profesor na Katedri za matematiku, i doc. dr. sc. Tunjo Perić, docent na Katedri za matematiku – „Nova metoda za rješavanje problema višekriterijskog programiranja“, mr. sc. Zoran Lukić, Zagrebačka banka d.d. - Investicijsko bankarstvo - „Financijsko modeliranje društva“, Tihana Škrinjarić, univ. spec. oec. , asistentica na Katedri za matematiku – „Uvod u ekonometrijsku analizu tržišta dionica“, doc. dr. sc. Martina Briš Alić, docentica na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku – „Klasterizacija hrvatske industrije namještaja“, te doc. dr. sc. Jakša Krišto, docent na Katedri za financije, i Margareta Gardijan, univ. spec. oec., asistentica na Katedri za matematiku – „Kvantitativna analiza uspješnosti investicijskih fondova u RH primjenom analize omeđivanja podataka“. Pozivu na predavanja odazvali su se studenti, asistenti i nastavnici Ekonomskog fakulteta – Zagreb, ali i profesori srednjih škola i znanstvenici i stručnjaci iz nekoliko institucija (Zagrebačka banka, Ekonomski institut, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu, …). 

Galerija slika
 Predavanja u okviru proslave 95. obljetnice Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu PRIMJENA MATEMATIKE U EKONOMIJI

Članovi Katedre za matematiku obilježili su 95. obljetnicu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 17. studenog 2015. predavanjima pod zajedničkim nazivom „Primjena matematike u ekonomiji.“ Prisutnima se obratio dekan Fakulteta prof. dr. sc. Lajoš Žager, a među nazočnima bio je i dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Željko Garača. Predavanja su održali: Dr. sc. Branka Marasović, docentica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu – „Krediti u švicarskim francima: analiza stanja dužnika i njihova konverzija u kredite u eurima“ Marina Slišković, mag. math., asistentica na Katedri za matematiku – „Čime se bavio Genijalni um?“ Margareta Gardijan, univ. spec. oec., asistentica na Katedri za matematiku – „Matematički jezik financija i ulaganja“ Tihana Škrinjarić, univ. spec. oec., asistentica na Katedri za matematiku – „Matematički modeli i upravljanje investicijskim portfeljima“ Dr. sc. Silvija Vlah Jerić, docentica na Katedri za matematiku – „Racionalna očekivanja i evaluacija prognoza uz pomoć matrica“ Vedran Kojić, univ. spec. oec., asistent na Katedri za matematiku – „Alternativne metode optimizacije odabranih ekonomskih problema“ Pozivu na predavanja odazvali su se studenti, asistenti i nastavnici Ekonomskog fakulteta – Zagreb, ali i profesori srednjih škola i znanstvenici i stručnjaci iz nekoliko institucija (HNB, Zagrebačka banka, Erste banka, Ekonomski institut, Filozofski fakultet, Allianz osiguranje, …).

Galerija slika

 
Pravila pisanja pisanih ispita


Demonstrature

 

Matematika nipošto nije suhoparna, dosadna i bez mašte, već naprotiv, poput plemenite djevojke, uzvraća ljubav onome koji je razumije i voli.                            Vladimir Devidè

 
 
Katedra za matematiku Ekonomskog fakulteta Zagreb broji dvanaest članova. Po svom osnovnom obrazovanju su matematičari i ekonomisti s interesom primjene matematičkih metoda u ekonomiji. U skladu s tim, većina od osnovnih tema znanstveno istraživačkog rada članova Katedre su kvantitativne metode u ekonomiji, operacijska istraživanja, financijska matematika, ekonometrija. Neki od članova Katedre sudjeluju na projektima prijavljenima u sklopu Ekonomskog fakulteta Zagreb, a neki u sklopu Matematičkog odjela, Prirodoslovno matematičkog fakulteta Zagreb.
 

Pored svog znanstveno istraživačkog rada, članovi Katedre izvršavaju i svoje nastavne obveze, u prvom redu, na kolegiju Matematika. Pored tog kolegija koji je obvezan za sve studente na prvoj godini preddiplomskog sveučilišnog studija, članovi Katedre izvode nastavu i na brojnim drugim kolegijima. Potpunu listu kolegija koji se izvode ove akademske godine mozete pronaći ovdje.

 

Katedra za matematiku organizira i poslijediplomski specijalistički studij Operacijska istraživanja i optimizacija, kojeg je voditelj izv. prof. dr. sc. Zrinka Lukač. Cilj studija je obrazovanje specijalista (ekonomista, inženjera, matematičara i drugih), koji će na temelju stečenih znanja moći pomoći u donošenju poslovnih odluka, na različitim razinama, od poduzeća do poslovnih banaka i osiguravajućih društava. Na taj način će doprinijeti boljem poslovanju tvrtki, kvalitetnijem donošenju odluka o investicijama na svim razinama, povećanju efikasnosti proizvodnje i kvalitete proizvoda, te boljoj analizi i predviđanju razvoja gospodarstva. 
 

 

 

 

 


Predavanja u okviru proslave 95. obljetnice Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu PRIMJENA MATEMATIKE U EKONOMIJI

Članovi Katedre za matematiku obilježili su 95. obljetnicu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 17. studenog 2015. predavanjima pod zajedničkim nazivom „Primjena matematike u ekonomiji.“ Prisutnima se obratio dekan Fakulteta prof. dr. sc. Lajoš Žager, a među nazočnima bio je i dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Željko Garača. Predavanja su održali: Dr. sc. Branka Marasović, docentica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu – „Krediti u švicarskim francima: analiza stanja dužnika i njihova konverzija u kredite u eurima“ Marina Slišković, mag. math., asistentica na Katedri za matematiku – „Čime se bavio Genijalni um?“ Margareta Gardijan, univ. spec. oec., asistentica na Katedri za matematiku – „Matematički jezik financija i ulaganja“ Tihana Škrinjarić, univ. spec. oec., asistentica na Katedri za matematiku – „Matematički modeli i upravljanje investicijskim portfeljima“ Dr. sc. Silvija Vlah Jerić, docentica na Katedri za matematiku – „Racionalna očekivanja i evaluacija prognoza uz pomoć matrica“ Vedran Kojić, univ. spec. oec., asistent na Katedri za matematiku – „Alternativne metode optimizacije odabranih ekonomskih problema“ Pozivu na predavanja odazvali su se studenti, asistenti i nastavnici Ekonomskog fakulteta – Zagreb, ali i profesori srednjih škola i znanstvenici i stručnjaci iz nekoliko institucija (HNB, Zagrebačka banka, Erste banka, Ekonomski institut, Filozofski fakultet, Allianz osiguranje, …).

KONTAKT

Pročelnica Katedre:
Izv. prof. dr. sc. Zrinka Lukač

Tajnica katedre:
Vesna Kos

Tel:
01-238 3320

E-mail:
vesna.kos@efzg.hr

Kabinet:
312 B

Rad sa studentima:
Pon-pet 12,00 - 14,00