Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Kako se prijaviti?

Kako se prijaviti?

Prijava kandidata za postupak rangiranja, po kojem se natječu za upis na Specijalističke diplomske stručne studije "Ekonomika poduzetništva" i "Ekonomika energije i okoliša" te na diplomske sveučilišne studije "Poslovna ekonomija" i "Ekonomija", odvija se na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu pod jednakim uvjetima za sve diplomske studije i pripadajuće studijske smjerove i sastoji se od dva dijela:

  1. Prvi dio odnosi se na pretprijavu putem Internetskog obrasca u koji kandidati upisuju sve podatke relevantne za prijavu, a nalazi se na službenoj Internetskoj stranici Fakulteta www.efzg.hr. Ovoj pretprijavi može se pristupiti s bilo kojeg računala koje ima pristup Internetu. Bez ispunjene pretprijave kandidati se ne mogu prijaviti za postupak rangiranja!; 
  2. Drugi dio odnosi se na podnošenje svih potrebnih dokumenata na samom Ekonomskom fakultetu prema rasporedu koji će tijekom prijava biti objavljen na www.efzg.hr.

Ako je kandidat spriječen osobno doći i podnijeti dokumente, kompletu dokumenata je potrebno priložiti i Punomoć ovjerenu od strane javnog bilježnika u kojem kandidat ovlašćuje drugu osobu da za njega preda dokumente na Ekonomskom fakultetu – Zagreb u postupku prijave i upisa na studij, gdje obavezno treba stajati i za koji se studij odnosno studijski smjer i status studenta kandidat opredjeljuje. Kako bi se izbjegli potencijalni problemi i neugodnosti, ova punomoć je nužna.

Studenti koji ostvaruju posebna prava kao što su: 1) hrvatski branitelj iz Domovinskog rata; 2) HRVI iz Domovinskog rata, 3) dijete smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog branitelja i 100%-tnog HRVI iz Domovinskog rata I. skupine; te 4) osoba sa 60% ili više tjelesnog oštećenja, svoj status moraju dokazati odgovarajućim dokumentima prilikom predaje dokumenata za konačnu prijavu.


Popis dokumenata potrebnih za prijavu nalazi se na ovom mjestu.

Ispunjena pretprijava putem Internetskog obrasca ne znači da je kandidat prijavljen za postupak rangiranja! Kako bi završio prijavu, kandidat je dužan priložiti sve dokumente relevantne za provedbu postupka rangiranja.

Kandidati koji se prijavljuju na postupak rangiranja u statusu stranih državljana ne ispunjavaju pretprijavu putem internetskog obrasca, već se izravno prijavljuju u Studentskoj referadi Ekonomskog fakulteta – Zagreb sa svom potrebnom dokumentacijom, ali u predviđenom roku za prijavu.

Ako kandidat nije ispunio pretprijavu putem internetskog obrasca odnosno nije priložio sve dokumente, neće biti uvršten na rang listu po kojoj se natječe za upis na studij.