Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Postupak rangiranja kandidata

Postupak rangiranja kandidata

Postupak rangiranja kandidata za upis na Specijalističke diplomske stručne studije "Ekonomika poduzetništva" i "Ekonomika energije i okoliša" te na diplomske sveučilišne studije "Poslovna ekonomija" i "Ekonomjia" odvija se prema jednakim uvjetima za sve studije odnosno studijske smjerove.

Postupkom rangiranja utvrđuju se rang liste prema kojima se kandidati natječu za pravo upisa na studij odnosno studijski smjer za kojeg su se opredijelili prilikom pretprijave i to do popunjenja upisne kvote predviđene za pojedini studij odnosno studijski smjer.

U postupku rangiranja vrednuje se prosjek ocjena postignut na preddiplomskoj razini studija. U izračun prosjeka ocjena ulaze sve ocjene koje nose ECTS bodove prema upisanom Nastavnom planu i programu preddiplomskog studija kojeg je kandidat završio.

Ako po završetku postupka rangiranja dva ili više kandidata na pojedinoj rang listi budu imali isti prosjek ocjena, a nalaze se neposredno iznad i ispod podvučene crte, upisuju se svi kandidati do onog koji po rangiranju ima ukupno manji prosjek ocjena.

Rangiranje kandidata za upis na Specijalističke diplomske stručne studije "Ekonomika poduzetništva" i "Ekonomika energije i okoliša" provest će se u jednom krugu, a za upis kandidata na diplomske sveučilišne studije "Poslovna ekonomija" i "Ekonomjia" provest će se u više krugova (terminskim kalendarom su predviđena tri kruga, a po potrebi ih može biti i više), ali samo onda ako će po jednoj ili više rang lista biti popunjena sva mjesta previđena upisnom kvotom.

Ako je kandidat završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija stekao 180 ECTS bodova dužan je na razini preddiplomskog sveučilišnog studija u statusu izvanrednog studenta (prema Odluci o utvrđivanju prijedloga upisnih kvota i upisnih kriterija za diplomske studije za akademsku godinu 2016./2017. na Sveučilištu u Zagreba od 27.1.2016. godine) položiti sve ispite iz razlikovne godine (detaljnije o razlikovnoj godini) kako bi stekao dodatnih 60 ECTS bodova i jedan od temeljnih uvjeta za prijavu za postupak rangiranja za upis na diplomski sveučilišni studij, a to je ukupno 240 ECTS bodova.