Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Natječaj za radno mjesto u Službi za tehničke i opće poslove

Natječaj za radno mjesto u Službi za tehničke i opće poslove

Sveučilište u Zagrebu
EKONOMSKI FAKULTET
raspisuje
N A T J E Č A J
za radno mjesto u Službi za tehničke i opće poslove
 
  • jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto pomoćnog radnika – spremačica, radno mjesto IV. vrste, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu do povratka zaposlenice na rad,a najduže na vrijeme od 6 mjeseci
 
Osim općih uvjeta propisanim Zakonom o radu, pristupnik (m/ž) mora ispunjavati i sljedeće uvjete:
  • najmanje završena osnovna škola,
  • zdravstvena sposobnost za rad na ovim poslovima.
 
Pristupnici (m/ž) su dužni uz pisanu prijavu na natječaj priložiti:
* životopis
* dokaz o stručnoj spremi (preslika)
* uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (može preslika)
* presliku osobne iskaznice
 
S pristupnicima (m/ž) na natječaj obavit će se razgovor te će se prednost dati onim pristupnicima (m/ž) koji su radili na istim ili sličnim poslovima.
 
Pristupnik (m/ž) koji ima pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.  
Pristupnici (m/ž) koji imaju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana posljednje objave natječaja. 
         
Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje naziva radnog mjesta na koje se pristupnik (m/ž) prijavljuje, šalju se poštom-preporučeno ili dostavljaju osobno na adresu: Ekonomski fakultet - Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Urudžbeni ured).
 
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
 
Prijavom na natječaj pristupnici (m/ž) pristaju da Ekonomski fakultet – Zagreb koristi i dalje obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.
 
U svakom trenutku pristupnici (m/ž) mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte szop@efzg.hr.


Pristupnici (m/ž) će o rezultatima natječaja biti obaviješteni na mrežnoj stranici Fakulteta.
Zagreb, 26.02.2019. godine
 
Obavijest o izboru kandidata po javnom  natječaju
Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijave na javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“ 13/2019, dana 06. veljače 2019. godine za jednog izvršitelja(m/ž) za radno mjesto pomoćnog radnika – spremačica, radno mjesto IV. vrste, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu do povratka zaposlenice na rad, a najduže na vrijeme od 6 mjeseci - odabrana kandidatkinja Slavica Tipurić  s kojom je sklopljen Ugovor o radu.
Ukoliko ste zainteresirani za povratak Vaših (originalnih) dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj, iste možete preuzeti u Službi za kadrovske i pravne poslove Fakulteta soba. br. 3.
Zahvaljujemo se na Vašem interesu!