Natječaj za izbor u znanstveno-nastavna, nastavno i suradničko zvanje i na radna mjesta

Sveučilište u Zagrebu
EKONOMSKI FAKULTET
raspisuje
N A T J E Č A J
 
I. za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i na radna mjesta
 
  1. jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za marketing, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  2. jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za računovodstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  3. jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, grana trgovačko pravo i pravo društava na Katedri za pravo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  4. dva (2) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za organizaciju i menadžment, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  5. jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za ekonomiku poduzeća, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  6. jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za trgovinu i međunarodno poslovanje, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  7. jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za matematiku, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 
Pristupnici (m/ž) za izbor u znanstveno - nastavna zvanja i na radna mjesta pod rednim brojevima od 1. do 7. moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (u daljnjem tekstu: Zakon), Statutom Fakulteta te uvjete za izbor u gore navedeno zvanje sukladno Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja.
 
Pristupnici (m/ž) na natječaj na radna mjesta pod rednim brojevima od 1. do 7. dužni su uz pisanu prijavu na natječaj te dokaze o ispunjavanju gore navedenih uvjeta priložiti:
*  životopis
*  presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju

* presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u znanstveno i/ili znanstveno - nastavno zvanje (ukoliko je izbor izvršen)
* dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti
* popis znanstvenih i stručnih radova, separate radova
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina)


II. za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto
 
  1. jednog (1) nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologije, grana anglistika na Katedri za poslovne strane jezike, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 
Pristupnici (m/ž) za izbor u izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom, Statutom Fakulteta te uvjete sukladno Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja.
 
Pristupnici (m/ž) na natječaj na radna mjesta pod rednim brojem 8. dužni su uz pisanu prijavu na natječaj te dokaze o ispunjavanju gore navedenih uvjeta priložiti:
* životopis,
* dokaz o završenom odgovarajućem studiju,
* dokaz o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti,
* dokaz o radnom iskustvu,
* popis znanstvenih i stručnih radova,
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i
dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina)
 
III. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto
 
  1. jednog (1) suradnika (m/ž) u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomije na Katedri za računovodstvo na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 
Pristupnici (m/ž) za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom i Statutom Fakulteta.
 
Pristupnici (m/ž) na natječaj na radna mjesta pod rednim brojem 9. dužni su uz pisanu prijavu na natječaj priložiti:
* životopis
* presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju                                                                                                                                                       * popis znanstvenih i stručnih radova
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina)*                  *                  *
Pristupnik (m/ž) koji ima pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.  
Pristupnici (m/ž) koji imaju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Rok za prijavu na natječaj je 30 dana od dana posljednje objave natječaja.
 
Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje rednog broja i naziva radnog mjesta na koje se pristupnik (m/ž) prijavljuje, šalju se poštom-preporučeno ili dostavljaju osobno na adresu: Ekonomski fakultet - Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Urudžbeni ured).
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
 
Prijavom na natječaj pristupnici (m/ž) pristaju da Ekonomski fakultet – Zagreb koristi i dalje obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.
 
U svakom trenutku pristupnici (m/ž) mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte szop@efzg.hr.

Pristupnici (m/ž) će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja na mrežnoj stranici Fakulteta.
 

Natječaj je  objavljen u Narodnim novinama, u dnevnim novinama 24 sata, na web-stranici Fakulteta i na web-stranici Euraxess jobs dana 12. travnja 2019.