Natječaj za izbor u suradnička zvanja i na radna mjesta

Na temelju članka 9. Statuta Ekonomskog fakulteta – Zagreb dekan prof. dr. sc. Jurica Pavičić raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor
 
Za potrebe sudjelovanja Republike Hrvatske, u statusu punopravnog člana u konzorciju europske istraživačke infrastrukture SHARE – ERIC raspisuje se natječaj:
  1. za izbor jednog (1) izvršitelja u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta na Katedri za demografiju, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  2. za izbor jednog (1) izvršitelja u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 
Pristupnici (m/ž) na natječaj moraju, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN br. 93/14. i 127/17.), ispunjavati i sljedeće obvezne uvjete:
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv magistar ekonomije, odnosno završen dodiplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe stručni naziv diplomirani ekonomist, te ostvaren ukupan prosjek ocjena 4,00 tijekom studija. Ukoliko kandidat ima niži prosjek potrebno je priložiti pismenu preporuku dva sveučilišna profesora.
DODATNA PREDNOST za točku 1.:
  • poznavanje demografskih metoda i modela
Pristupnici (m/ž) su uz pisanu prijavu dužni priložiti:
* životopis
* dokaz o završenom odgovarajućem studiju
* dokaz o ukupnom prosjeku ocjena studiranja prema uvjetima za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomskog fakulteta – Zagreb
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane
* dokaz o poznavanju demografskih metoda i modela (dodatno samo za točku 1.)
 
Za pristupnike (m/ž) koji ispunjavaju tražene uvjete natječaja za navedeno radno mjesto i koji su pravodobno dostavili potpunu i pravovaljanu dokumentaciju, provest će se testiranje znanja engleskog jezika.
 
Pristupnik (m/ž) koji ima pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.  
Pristupnici (m/ž) koji imaju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Rok za prijavu na natječaj je 30 dana od dana posljednje objave natječaja.
 
Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje naziva radnog mjesta na koje se pristupnik (m/ž) prijavljuje, šalju se poštom-preporučeno ili dostavljaju osobno na adresu: Ekonomski fakultet - Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Urudžbeni ured).
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
 
Prijavom na natječaj pristupnici (m/ž) pristaju da Ekonomski fakultet – Zagreb koristi i dalje obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.
 
U svakom trenutku pristupnici (m/ž) mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte szop@efzg.hr.


Pristupnici (m/ž) će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja na mrežnoj stranici Fakulteta.
 
 
U Zagrebu, 3. lipnja 2020. godine
 
 
 
                                                                                                    DEKAN FAKULTETA
                                                                                                    Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, v.r.