Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Natječaj - Studentska referada

Natječaj - Studentska referadaSveučilište u Zagrebu
EKONOMSKI FAKULTET
raspisuje
N A T J E Č A J
za radno mjesto u Studentskoj referadi
 
  • jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste, internog naziva stručni referent, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu uz obvezan probni rad (2 mjeseca)
 
Osim općih uvjeta propisanim Zakonom o radu, pristupnik (m/ž) mora ispunjavati i sljedeće uvjete:
Uvjeti za rad na ovom radnom mjestu su:
· završena srednja škola, odnosno završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine iz područja društvenih znanosti
· poznavanje rada na računalu
· 1 godina radnog iskustva
· znanje engleskog jezika koje omogućava vođenje korespondencije i
· psihofizičke sposobnosti za rad sa strankama.
 
Pristupnici (m/ž) na natječaj uz prijavu na natječaj prilažu:
* životopis
* dokaz o stručnoj spremi (preslika)
* dokaz o znanju engleskog jezika
* uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (može preslika)
* presliku osobne iskaznice
* potvrdu o radnom stažu (HZMO)
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana.
 
S pristupnicima (m/ž) koji udovoljavaju  uvjetima na natječaj obavit će se razgovor i testiranje te će se prednost dati onim pristupnicima (m/ž) koji su radili na istim ili sličnim poslovima.
 
Pristupnik (m/ž) koji ima pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.  
Pristupnici (m/ž) koji imaju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama (12.10.2018. godine).
Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje naziva radnog mjesta na koje se pristupnik (m/ž)  prijavljuje, šalju se poštom-preporučeno ili dostavljaju osobno na adresu: Ekonomski fakultet - Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Urudžbeni ured).
Nepravovremene i neuredne prijave te prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
Pristupnici (m/ž)će biti obaviješteni o rezultatima natječaja.