Nastupno predavanje dr.sc. Mateja Brozović

Na temelju članka 2. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), dekan Ekonomskog fakulteta - Zagreb, prof. dr. sc. Jurica Pavičić, dana 07.01.2019. godine
 
 
O G L A Š A V A
 
 
Nastupno predavanje pristupnice u natječaju za izbor u znanstveno - nastavno zvanje docenta na Katedri za računovodstvo, dr. sc. Mateje Brozović na temu:
 
   „Računovodstvene politike i procjene na području dugotrajne materijalne imovine“
 
koje će se održati u utorak, 14. 1. 2020. godine, u 8.30 sati u dvorani 19 Ekonomskog fakulteta – Zagreb u okviru redovite nastave iz kolegija „Računovodstvo 1“, pred studentima druge godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije, nastavnicima Ekonomskog fakulteta – Zagreb, te u prisutnosti Stručnog povjerenstva u sastavu:
 
  • Izv. prof. dr. sc.  Sanja Sever Mališ, predsjednik povjerenstva
  • Prof. dr. sc. Lajoš Žager, član povjerenstva
  • Prof. dr. sc. Robert Zenzerović, član povjerenstva (Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" Sveučilišta u Puli)
  • Prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer, zamjenski član povjerenstva
  
 
Dekan Fakulteta
Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, v.r.