Teorija i praksa integriranih marketinških komunikacija

Predavač: Prof.dr.sc. Ana Tkalac Verčič


Opis kolegija
 
Pregled teorijskih spoznaja i metodoloških pristupa svim elementima marketinškog komunikacijskog miksa. Analiza ključnih teorija iz područja oglašavanja, odnosa s javnošću i interne komunikacije te specifičnosti digitalnih medija. Razmatranje uloge marketinške komunikacije na današnjim tržištima te analiza načina na koji se promjene u okruženju reflektiraju na pojedine elemente marketinške komunikacije. Kritičko promišljanje i razvijanje prakse pojedinih segmenata integriranih marketinških komunikacija. Analiza ključnih teorija u svim elementima marketinških komunikacija.  Postavljanje i razrada problema istraživanja integriranih marketinških komunikacija i potrebne metodologije na razini doktorskog studija.


Ciljevi učenja 

 • usvajanje novih, naprednih i inovativnih znanja iz integriranih marketinških komunikacija
 • strateško i kritičko promišljanje o svim aspektima modernih integriranih marketinških komunikacija, kao i analiza potencijalnih prilika i prijetnji te odabir optimalne strategije za uspjeh na tržištu
 • razvoj vještina i kompetencija u analizi javnosti i tržišta u cilju kreiranja strategija za razvoj dijaloga
 • stjecanje sposobnosti izrade komunikacijske strategije i komunikacijskog plana kao temeljnog instrumenta za odlučivanje u integriranim marketinškim komunikacijama
 • razvoj kompetencija u verbalnom i pisanom komuniciranju za potrebe odlučivanja i rješavanja problema u marketinškoj komunikaciji

Ishodi učenja 
 • klasificirati i ocijeniti utjecaj čimbenika okruženja na odabir pristupa i strategije marketinških komunikacija
 • kritički prosuditi alternativne opcije strategija marketinških komunikacija na tržištu
 • vrednovati utjecaj aktualnih trendova i očekivanih globalnih promjena  na potencijalne komunikacijske programe
 • kreirati i prezentirati komunikacijski plan na odabranom tržištu

Oblici nastave 
 • predavanja
 • seminari i radionice
 • analize slučajeva
 • samostalni zadaci