Doc. dr. sc. Vanja Krajinović

Povratak na katedru
Doc. dr. sc. Vanja Krajinović
Ime i prezime
Vanja Krajinović
Kabinet
A 306
Telefon
Web
Društvene mreže
Konzultacije
  • Ponedjeljak: 14:00 - 15:30
  • Utorak: 10:00 - 11:30
Biografija
Doc. dr. sc. Vanja Krajinović zaposlena je na Katedri za turizam Ekonomskog fakulteta – Zagreb. Na istom fakultetu diplomirala je 2008. godine na smjeru Turizam. U prosincu 2010. godine završila je Poslijediplomski specijalistički studij “Menadžment turizma” na Ekonomskom fakultetu – Zagreb te stekla zvanje sveučilišne specijalistice. U travnju 2014. godine obranila je doktorski rad na Ekonomskom fakultetu – Zagreb pod naslovom „Measuring Sustainable Tourism Development: Variable Identification and Valuation“ (mentor: prof. dr. sc. William C. Gartner) te je stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam. Od 2008. godine do 2014. godine zaposlena je kao znanstveni novak, od 2014. godine do 2016. godine kao viši asistent, a u ožujku 2016. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice. Trenutno sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima “Turizam”, „Tourism Principles“, „Menadžment sporta u turizmu“, „Poduzetništvo u turizmu“ te „Turistička politika i razvoj“. Mentorica je na brojnim seminarskim, završnim i diplomskim radovima. Do sada je samostalno ili u koautorstvu objavila nekoliko znanstvenih i stručnih radova, a aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim konferencijama. U listopadu 2015. godine boravila je na Munich University of Applied Sciences u okviru ERASMUS+ programa, a za potrebe izrade doktorske disertacije dio primarnog istraživanja provela je 2012. godine u Minnesoti, SAD. Recenzirala je nekoliko znanstvenih radova. Od 2009. godine tajnica je znanstvenog časopisa Acta Turistica. Od 2008. godine sudjeluje u izvođenju međunarodnog projekta edukacije studenata turizma ITHAS (International Tourism and Hospitality Academy at Sea). Aktivno se služi engleskim, a pasivno njemačkim jezikom.