Preddiplomski sveučilišni studiji

Ekonomski fakultet – Zagreb samostalno i u suradnji izvodi sljedeće preddiplomske sveučilišne studije:
 

 • četverogodišnji studiji (240 ECTS):
      Poslovna ekonomija
      Ekonomija
      Bachelor Degree in Business (program na engleskom jeziku)
 • trogodišnji studiji (180 ECTS):
      Ekonomika poduzetništva
                 (studij u suradnji sa Fakultetom organizaije i informatike u Varaždinu).

Pravo upisa na preddiplomski sveučilišni studij imaju kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu, položili državnu maturu i stekli uvjete za upis u prvu godinu studija.

Završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik ekonomije (baccalaureus) odnosno sveučilišna prvostupnica ekonomije (baccalaurea) uz naznaku struke, a kratica naziva je univ.bacc.oec. Po završetku studija, student stječe pripadajući broj ECTS bodova i uvjete za upis na diplomski sveučilišni studij. Za preddiplomske sveučilišne studije koji nose 240 ECTS bodova, diplomski studij traje jednu godinu, dok za preddiplomske sveučilišne studije, koji nose 180 ECTS bodova, diplomski studij traje dvije godine.

Studenti koji završe diplomski sveučilišni studij na Ekonomskom fakultetu - Zagreb, mogu upisivati odgovarajuće programe poslijediplomskog specijalističkog odnosno poslijediplomskog sveučilišnog studija. Pored toga može upisivati i pratiti i druge poslijediplomske studije u okviru Sveučilišta, osobito na području društvenih i humanističkih znanosti.

Program sveučilišnog preddiplomskog studija Poslovne ekonomije, osim u Zagrebu, izvodi se i u dislociranom centru u Koprivnici.

Informacije o kolegijima koji se izvode u okviru programa dostupne su preko linka Kolegiji na vrhu fakultetske web stranice.