Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Natječaj za izbor u zvanje i radna mjesta (nastavnici)

Natječaj za izbor u zvanje i radna mjesta (nastavnici)

 N A T J E Č A J
 
·         za izbor u naslovno znanstveno - nastavno zvanje
 
1.      jednog (1) nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije na Katedri za financije
 
·         za izbor u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto
 
2.      jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija na Katedri za informatiku, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 
Pristupnici (m/ž) za izbor u znanstveno - nastavna zvanja pod brojevima 1. i 2. moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15), Statutom Fakulteta te uvjete za izbor u zvanje sukladno Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine broj 106/06).


Pristupnici (m/ž) za izbor u znanstveno - nastavna zvanja pod brojevima od 1. i 2., dužni su uz prijavu na natječaj priložiti:
*  životopis
*  preslika dokaza o stečenom akademskom stupnju

*  presliku odluke o izboru u znanstveno zvanje (ako je izbor izvršen) 
*  dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti                                                                                                           
*  popis znanstvenih i stručnih radova, separate radova
*  domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) 
·         za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto
3.      jednog (1) suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za organizaciju i menadžment, na određeno vrijeme od šest godina, u punom radnom vremenu
 
Pristupnici za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) i Statutom Fakulteta.
 
Pristupnici (m/ž) za radno mjesto pod brojem 3.,  dužni su uz prijavu na natječaj priložiti:
* životopis,
* preslika dokaza o završenom odgovarajućem preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju odnosno odgovarajućem dodiplomskom studiju

* ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (dodiplomskom ili preddiplomskom i diplomskom) koji osigurava upis na doktorski studij (ostvaren ukupan prosjek ocjena 4,00 tijekom studija, ukoliko kandidat ima niži prosjek potrebno je priložiti pismenu preporuku dva sveučilišna profesora)
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina)


*******
Pristupnik (m/ž) koji ostvaruje pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.  
 
Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
                                                               
Prijave na natječaj (uz obvezno navođenje naziva i rednog broja) šalju se poštom-preporučeno ili dostavljaju osobno na adresu: Ekonomski fakultet - Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Urudžbeni ured).
 
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
Pristupnici će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja.

 
            U Zagrebu, 12.06.2017.
 
 
EKONOMSKI FAKULTET- ZAGREB
prof. dr. sc. Lajoš Žager 

Napomena: 
Natječaj je u NN, dnevnim novinama 24 sata i na portalu Euraxess jobs  objavljen  16.lipnja 2017.