Volume 28-1

 Volume 28/2016, No 1 , pp. 1-110


5-6
Editorial
Uvodnik


7-26 
Claude Sobry
Xijia Liu
Jianxia Li
TITLE: Sport Tourism: Contribution to a Definition and Categorization

ABSTRACT: When discussing the idea of linking sport and tourism, some of the most complex and debated topics are the terminology, definition and categorization. It is important to debate and define these issues to establish a conceptual line of thinking, allowing the researchers and professionals in sport tourism to build joint projects and to work following the same patterns. The analysis is based on selected literature, applying a contents analysis method to examine the main works focusing on these three topics. The use of the term sport tourism rather than sports tourism or any other term will be discussed, in line with the perspective of some scholars advocating more extensive studies into social significance of sport. Additionally, based on the analyzed studies, the definition and categorization of sport tourism is presented from the supply side and matched with the demand side. The concept introduced hereafter aims first to precise what the borders of sport tourism, then to give tools to measure its economic impact within the limits of sustainable development while introducing a new point of view – the supply side.  
KEY WORDS: sport tourism, terminology, definition, categorization, opportunity sport tourism

NASLOV: Doprinos definiranju i kategorizaciji sportskog turizma
SAŽETAK: Prilikom razmatranja ideje o povezivanju sporta i turizma neke od najsloženijih i najpolemičnijih tema su terminologija, definicija i kategorizacija. Važno je diskutirati o ovim pitanjima i definirati pojmove kako bi se uspostavila linija razmišljanja koja znanstvenicima i stručnjacima u području sportskog turizma pruža mogućnosti pokretanja zajedničkih projekata i rada prema istom obrascu. Analiza se zasniva na odabranoj literaturi uz primjenu metode analize sadržaja kako bi se ispitali glavni radovi koji se bave ovim trima temama. Razmatrat će se preferiranje termina sport tourism u odnosu na sports tourism ili nekog drugog termina u skladu s gledištima nekih znanstvenika kako bi se zahvatilo što veće područje sporta kao društvene pojave. Na osnovi analiziranih slučajeva, definiranje i kategoriziranja sportskog turizma prikazuje se sa strane ponude te korespondira s potražnjom. Time se ovim pojmom preciziraju granice sportskog turizma i donose alati za mjerenje njegovog ekonomskog utjecaja unutar granica održivog razvoja uz istodobno uvođenje novog gledišta – stranu ponude.  
KLJUČNE RIJEČI: sportski turizam, terminologija, definicija, kategorizacija, prigodni sportski turizam

27-48 
Aila Ahonen
Jari Lämsä
Antti Mero
Ari Karimäki
TITLE: Sport City Branding of a Mid-Sized City in Finland
ABSTRACT: Global competition amongst cities has grown and branding has lately become an important part of cities’ strategies. The aim of this paper is to study the brand stakeholders’ perceptions of the sport city brand of a mid-sized city, Jyväskylä, in Finland. The authors conducted in-depth interviews with eleven city leaders and sport managers who had an influence on the sport brand of the city of Jyväskylä. The results show that in the minds of the respondents Jyväskylä has a strong image as a sport city. It stems from sports education, sports events, strong sports clubs, and active citizens. The results indicate that sports, and sporting events in particular, could be a key element in developing the brand image of the city of Jyväskylä. The results emphasize the importance of a closer cooperation and brand thinking amongst the stakeholders in order to develop the sport city brand of Jyväskylä.  
KEY WORDS: city branding, place branding, sport brand 

NASLOV: Brendiranje finskog grada srednje veličine kao grada sporta
SAŽETAK: Zbog rastuće globalne konkurencije među gradovima brending je od nedavno postao važan element gradskih strategija. Rad prikazuje kako dionici marke doživljavaju sportsku marku Jyväskyläe, grada srednje veličine u Finskoj. Autori su proveli dubinske intervjue s jedanaest gradskih dužnosnika i sportskih menadžera koji su utjecali na sportsku marku grada Jyväskyläe. Prema rezultatima istraživanja, ispitanici smatraju kako Jyväskylä ima snažan imidž grada sporta. On počiva na sportskom obrazovanju, sportskim događanjima, jakim sportskim klubovima i aktivnom građanstvu. Rezultati pokazuju da bi sport, a posebno sportska događanja, mogli biti ključan element u razvoju imidža marke grada Jyväskyläe. Ističe se da je za razvoj marke grada sporta važna bliska suradnja i dobri, produktivni odnosi među dionicima.
KLJUČNE RIJEČI: brendiranje grada, brendiranje mjesta, sportska marka

49-71 
Marko Perić
Sanela Škorić
Vedrana Jurčević
TITLE: Sport Tourism Supply in Gorski Kotar (Croatia) - Analysis and Possible Recommendations for Providers
ABSTRACT: The aim of this paper is to identify and assess the current range of sport tourism supply in Gorski kotar, one of the less-developed tourist destinations in the Primorje-Gorski kotar County and Croatia, and outline some recommendations for its future development. Supply was assessed on a regional level, addressing the number of events and activities through a survey of the web sites of local tourism organisations and sports associations. Additional information on the characteristics of supply was gathered within a research workshop with key tourism stakeholders. Supply was analysed within the context of several criteria, the most important being the different types of sport tourism and experiences. The research identified 41 different sport activities practised and 83 events organised during the course of a year. However, the different types of sport tourism and different experiences were not equally represented. 
KEY WORDS: sport tourism, supply, providers, sport experiences

NASLOV: Ponuda sportskog turizma u Gorskom kotaru (Hrvatska) - analiza i moguće preporuke za pružatelje usluga
SAŽETAK: Cilj je ovog rada utvrditi i ocijeniti trenutačni raspon ponude sportskog turizma u Gorskom kotaru, jednoj od manje razvijenih turističkih destinacija u Primorsko-goranskoj županiji i Hrvatskoj te iznijeti neke preporuke za njegov budući razvoj. Ponuda je ocijenjena na regionalnoj razini, osvrćući se na broj događanja i aktivnosti putem ispitivanja na mrežnim stranicama lokalnih turističkih organizacija i sportskih udruženja. Dodatne informacije o značajkama ponude prikupljene su u okviru istraživačke radionice s ključnim turističkim dionicima. Ponuda je analizirana u kontekstu nekoliko kriterija među kojima najvažniji predstavlja različite vrste sportskog turizma i doživljaja. Istraživanjem je utvrđeno da se tijekom jedne godine provodi 41 različita sportska aktivnost te se organizira 83 događanja. Međutim, različite vrste sportskog turizma i različiti doživljaji nisu jednako zastupljeni.
KLJUČNE RIJEČI: sportski turizam, ponuda, pružatelji usluga, sportski doživljaji

73-100 
Ingeborg Matečić
TITLE: Specific Characteristics of the Tangilbe Cultural Heritage Valuation Process in Tourism

ABSTRACT: The main purpose of this paper is to critically analyse the values of tangible cultural heritage in order to present the specific characteristics of its valuation process. Tangible cultural heritage generates cultural services that are experienced by tourists and whose benefits are recognised not only to tourists but also to the local community. Since cultural heritage generates two types of values, two types of valuation process are discussed and critically analysed in the paper. The characteristics of both non-economic and economic valuation processes are reviewed. The results of the research using interdisciplinary methods to evaluate cultural heritage’s benefits to a tourism destination should help align cultural heritage management with tourism destination management practices.
KEY WORDS: cultural heritage value, cultural value, economic value, economic valuation process, non-economic valuation process 

NASLOV: Specifičnosti procesa vrednovanja materijalne kulturne baštine u turizmu
SAŽETAK: Osnovna svrha rada je kritički analizirati vrijednosti materijalne kulturne baštine kako bi se objasnile specifične karakteristike procesa njezinog vrednovanja u turizmu. Materijalna kulturna baština nositelj je kulturnih usluga koje turisti doživljavaju, a čija je korisnost prepoznata ne samo kod turista već i lokalne zajednice. S obzirom da materijalna kulturna baština generira dva tipa vrijednosti, u ovom se radu raspravlja i kritički se analiziraju dvije vrste procesa vrednovanja. Rad se osvrće na karakteristike kako neekonomskog procesa tako i ekonomskog procesa vrednovanja. Rezultati istraživanja dobiveni primjenom interdisciplinarnih metoda procijene koristi koju kulturna baština donosi turističkoj destinaciji jednako bi doprinijeli usklađivanju praksi kako upravljanja kulturnom baštinom tako i turističkom destinacijom.
KLJUČNE RIJEČI: vrijednost kulturne baštine, kulturna vrijednost, ekonomska vrijednost, ekonomski proces vrednovanja, ne-ekonomski proces vrednovanja

101-108
Report on the International Tourism and Hospitality Academy at Sea 2016, Croatia
Izvještaj o ITHAS-u (Međunarodna akademija turizma i ugostiteljstva na moru) 2016, Hrvatska