Volume 25-2

 Volume 25/2013, No. 2, pp. 119-216

123-124
Editorial
Uvodnik

125-145
Niko Koncul
TITLE: A Methodical Approach to Relative Price Analysis in Tourism
ABSTRACT: This paper tries to establish a methodological framework for the analysis of export-import price relationship in selected tourist destinations in the Mediterranean. Due to the lack of reliable price data for a longer time series, following analysis (based on indirectly derived variables) is restricted to the period 2000-2010. Classical economic theory suggests that under free trade conditions all participants are benefited by economic gains. However, further research in modern economics has proved that this hypothesis is only partially true. In this paper, the author tries to examine if the theory proves true in case of tourism and how the sectoral demand responds to changes in price and income.    
KEY WORDS: inbound/outbound tourism, Laspeyre’s index, total expenditure, income elasticity, price elasticity

NASLOV: Metodološki pristup analizi relativnih cijena u turizmu
SAŽETAK: U ovom se radu pokušava postaviti metodološki okvir za analizu odnosa uvozno-izvoznih cijena u odabranim turističkim destinacijama na Sredozemlju. Zbog nedostatka pouzdanih podataka za dulje vremenske serije, ova je analiza (bazirana na indirektno izvedenim varijablama) ograničena na razdoblje od 2000. do 2010. godine. Klasična ekonomska teorija pretpostavlja da, u uvjetima slobodne trgovine, svi sudionici imaju ekonomsku korist. Međutim, istraživanja u suvremenoj ekonomici su pokazala kako je ta pretpostavka samo djelomično točna. Autor u ovom radu pokušava ispitati vrijedi li ta teorija i za turizam te kako sektorska potražnja reagira na promjene cijena i dohotka. KLJUČNE RIJEČI: turistički dolasci/odlasci, Laspeyreov indeks, ukupna potrošnja, dohodovna elastičnost, cjenovna elastičnost

147-164 
 Vlado Sušac  
TITLE: Conceptual Mappings in Tourism Advertising - A Semiotic Approach
ABSTRACT: Conceptual mapping is a term that primarily derives from the tradition of cognitive linguistics, mostly developed in the last decades of the previous century when metaphor stopped being viewed as a mere rhetoric and stylistic device or a language ornament, but started being perceived as a way of reasoning and conceptualizing the world. The idea of this paper is initially to examine central slogans taken from posters in advertising campaigns of national tourist boards worldwide and to discover and classify the most dominant conceptual mappings in presenting real or desired advantages of the countries as tourist destinations. It will provide a basis for more demanding future analyses of visual imagery and their concordance with concepts transferred by verbal signs. The present research is not reduced to metaphorical mappings occurring between two or more domains but, where necessary, will also indentify metonymical mappings within single domains. As myths in semiotic perspective are usually described as extended metaphors or ‘naturalization of the cultural’, the assumption is that by isolating most dominant conceptual domains from the online corpus in tourism advertising, we can recognize the prevailing myths of tourism. Moreover, the presence of similar or identical conceptual mappings in mutually distant parts of the world may lead us to conclude that tourism as a global process has ‘created’ certain metaphorical universals, originally attributed to humankind as something natural and unquestionable rather than to be reduced to relative values and concepts of particular cultures.
KEY WORDS: conceptual mapping, metaphor, metonymy, tourism advertising, semiotics

NASLOV: Konceptualna preslikavanja u turističkom oglašavanju - semiotički pristup
SAŽETAK: Konceptualno preslikavanje je izraz koji prvenstveno proizlazi iz tradicije kognitivne lingvistike, uglavnom razvijene u posljednjim desetljećima proteklog stoljeća kad se na metaforu prestalo gledati kao na puko retoričko i stilističko sredstvo ili jezični ukras, već kao na način razmišljanja i pojmovnog shvaćanja svijeta. Početna je zamisao ovoga rada istražiti u prvoj fazi središnje slogane preuzete iz plakata u oglasnim kampanjama nacionalnih turističkih zajednica širom svijeta i otkriti i razvrstati najzastupljenija konceptualna preslikavanja u prikazivanju stvarnih ili željenih prednosti pojedinih zemalja kao turističkih odredišta. To će osigurati i polazište za buduća zahtjevnija istraživanja vizualnih slika i njihove usklađenosti s pojmovima prenesenima putem verbalnih znakova. Tekuće istraživanje ne ograničava se isključivo na konceptualna preslikavanja između dviju ili više područja, nego će, tamo gdje je nužno, identificirati i metonimijska preslikavanja unutar samo jednog područja. Budući da se mitovi u semiotičkoj perspektivi obično opisuju kao proširene metafore ili 'naturalizacija kulturalnog', pretpostavka je da se izoliranjem najzastupljenijih konceptualnih područja iz internetskog korpusa turističkog oglašavanja, mogu prepoznati prevladavajući mitovi turizma. Štoviše, prisutnost sličnih ili identičnih konceptualnih preslikavanja u međusobno udaljenim krajevima svijeta može nas dovesti do zaključka da je turizam kao globalni proces 'stvorio' određene metaforičke univerzalije, ishodišno pripisane ljudskoj vrsti prije kao nešto prirodno i neupitno nego da ih se svede na relativne vrijednosti i koncepte pojedinih kultura.
KLJUČNE RIJEČI: konceptualno preslikavanje, metafora, metonimija, turističko oglašavanje, semiotika

165-189 
Višnja Kabalin Borenić
Sanja Marinov
Martina Mencer Salluzzo

TITLE: Special and Spotless? Language Myths in Tourism
ABSTRACT: The aim of this paper is to address two myths related to English as the language of tourism. One is that undergraduate students of tourism, similar to a significant part of Croatian population, believe they have a high level of proficiency in English, and two, that they are with their high level of English, well equipped with the language they need for working in the tourism field. The language of tourism is unique. Although it may not have a well-defined content and clear functional boundaries as it is influenced by a wide range of disciplines (Calvi, 2005), it has specific purposes and should be addressed as such, different from general English. It is structured, it follows certain grammar rules, has a specialised vocabulary and semantic content, and it adopts a special register (Dann, 1996). Furthermore, the language of tourism uses a special register with a corresponding set of genres that are appropriate for particular communication situations within the industry and with and among both tourists and tourees (Dann, 2012). Awareness of the existence of the specific language of tourism and its skilful usage should increase the quality of the tourism product. In order to weigh tourism students’ language skills against their perceptions, attitudes and expectations a written assignment designed to demonstrate students’ language competences has been combined with a specially designed targeted questionnaire. The survey will investigate students' attitudes to and perceptions of the need for improving and refining their language skills (both English and other languages) as part of the undergraduate We believe that a high level of language competence is required in order to reach the ultimate aims of the language of tourism: to persuade, lure, woo and seduce millions of human beings and, in so doing, convert them from potential into actual clients (Dann, 2003:2).
KEY WORDS: language of tourism, ESP, tourism students, language attitudes

NASLOV: Specijalistički i bez greške? Jezični mitovi u turizmu
SAŽETAK: U radu se razmatraju dva mita o engleskome kao jeziku turizma. Prema jednom, preddiplomski studenti turizma, kao i znatan dio hrvatske populacije, vjeruju da vrlo dobro vladaju engleskim jezikom. Prema drugom mitu, dobro vladanje engleskim jezikom dostatno je za rad u području turizma. Jezik turizma, međutim, ima neka jedinstvena obilježja. Iako na njega utječu brojne znanstvene discipline i možda nema precizno definiran sadržaj i jasne funkcionalne granice (Calvi, 2005), jezik turizma ima sasvim specifičnu svrhu i u skladu s time treba ga proučavati kao jezik koji se razlikuje od općeg engleskog. Jezik turizma ima svoju strukturu, slijedi određena gramatička pravila, ima specijalizirani rječnik, semantički sadržaj i specijalni registar (Dann, 1996). Nadalje, jezik turizma koristi se specijalnim registrom i pripadajućim skupom žanrova kako bi odgovorio na komunikacijske situacije unutar djelatnosti, za komunikaciju sa i između turista i lokalnih zajednica (eng. tourees) (Dann, 2012). Svijest o postojanju specifičnoga jezika turizma i njegova vješta uporaba trebali bi uvećati kvalitetu turističkog proizvoda. Kako bi se ispitale jezične vještine studenata turizma i studentska shvaćanja, stavovi i očekivanja, u istraživanju su kombinirani posebno pripremljen ciljani upitnik i pismena provjera studentskih jezičnih kompetencija. Istraženi su studentski stavovi i svijest o potrebi za unaprjeđenjem njihovih jezičnih vještina tijekom preddiplomskih kolegija studija turizma (za engleski i druge jezike). Vjerujemo kako je visoka razina jezične kompetencije nužna za postizanje konačnih ciljeva jezika turizma: treba uvjeriti, primamiti, snubiti i zavesti milijune ljudskih bića te ih tako preobratiti iz potencijalnih u stvarne klijente (Dann, 2003:2).
KLJUČNE RIJEČI: jezik turizma, ESP, studenti turizma, jezični stavovi

191-209 
 Craig Wight
 
TITLE: Myth, Rhetoric and Human Tragedy in Lithuanian Museums and Sites of Memory
ABSTRACT: A myth can be considered an accepted manifestation of ‘truth’ that is legitimated in popular culture through for example films, books, television, tourism and visitor encounters with museums and sites of memory. A ‘myth’ in this context is therefore a body of knowledge which constructs, through discourse, a specific object whilst placing limits on other ways in which that object might be constituted (Hall, 1997). This paper explores the rhetorical representation or ‘myth’ of 20 century human tragedy in Lithuanian ethnocentric museums and sites of memory using a Foucauldian perspective. The paper reflects over Foucault’s Archaeology of Knowledge as a philosophical lens through which to view narrative structures of knowledge about human tragedy in these sites. A discursive formation is identified and two broad organising discourses are articulated as an authorised ‘Lithuanian national victimhood’ and a problematic, unauthorised discourse of Jewish ‘ethnic tragedy’. These ‘statements’ can be considered to represent a ‘body of knowledge’ in Lithuanian museums, bound by a set of rules or ‘statements’.
KEY WORDS: Foucault, discursive formation, discourse analysis, museums and sites of memory, holocaust representation

NASLOV: Mit, retkorika i ljudska tragedija u litvanskim muzejima i memorijalnim središtima
SAŽETAK: Mit se može smatrati prihvaćenom manifestacijom „istine“ koja je legitimizirana u popularnoj kulturi kroz filmove, knjige, televiziju, turizam te posjete muzejima i memorijalnim središtima. „Mit“ je u tom kontekstu korpus znanja koje konstruira specifični predmet kroz diskurs dok istovremeno ograničava druge načine na koji bi se taj predmet mogao konstituirati (Hall, 1997). Ovaj rad istražuje retoričke prikaze „mita“ u ljudskoj tragediji 20. stoljeća u litvanskim etnocentričnim muzejima i memorijalnim središtima kroz foucaultovsku perspektivu. Rad propituje teorijske postavke Foucaultove Arheologije Znanja koja predstavlja filozofsku perspektivu kojom se sagledavaju pripovjedne strukture znanja o ljudskoj tragediji na spomenutim mjestima. U radu se identificira diskurzivna formacija te se artikuliraju dva šira organizirajuća diskursa koja legitimiziraju „litvansko nacionalno iskustvo žrtve“ i problematičan, neautorizirani diskurs židovske „etničke tragedije“. Moglo bi se reći da ovi „iskazi“ prikazuju „korpus znanja“ u litvanskim muzejima, koristeći ograničenja kroz pravila ili „iskaze“.     
KLJUČNE RIJEČI: Foucault, diskurzivna formacija, analiza diskursa, muzeji i memorijalna središta, prikazi holokausta

211-215
Višnja Kabalin Borenić
Report on the International Conference Myths of Tourism (Zadar, Croatia 9-12 May, 2013)
Osvrt na međunarodnu konferenciju Mitovu o turizmu (Zadar, Hrvatska 9.-12. svibnja 2013.)