Upisi studenata na Diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku

Molbe za prijavu na Diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku predaju se putem Urudžbenog ureda od 03. do 10. listopada 2022. godine.
 
Kandidati uz molbu predaju sljedeće dokumente:
- Diplomu/Potvrdu o završetku odgovarajućeg studija,
- Rješenje ureda za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije  
  stečene u inozemstvu i priznavanje razdoblja studija provedenog u inozemstvu,u   
  svrhu nastavka studija u Republici Hrvatskoj, ili Potvrdu da je postupak za
  akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija pokrenut (samo za
  studente koji su preddiplomski sveučilišni studij završili van RH),
- Izvadak ocjena,
- Domovnicu,
- Rodni list,
- Dokaz o uplati za rangiranje na iznos od 400,00 kn
 
Smjerovi: Leadership,Management , Managerial Informatics, Marketing, Trade and International Business i Economics.
 
 
Upisi studenata na Diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku održat će se u utorak, 11. listopada 2022. u sobi br. 5 u 9:00
 
 
Studenti upis ne obavljaju putem studomata, već će isti obaviti referent u Studentskoj referadi.
 
Za upis je potrebno predati sve dokumente iz prijave, ugovor o obrazovanju i GDPR izjavu (koji će studentima biti dostavljeni na mail), dokaz o uplati školarine i upisnog materijala te dvije slike 4 x 6 cm
Komplet upisnog materijala će biti podijeljen svim studentima prilikom  upisa

VAŽNO!
SVI STUDENTI KOJI NE PRISTUPE UPISU U GORE NAZNAČENO VRIJEME GUBE PRAVO UPISA!
 
 
Studenti na studijskom smjeru Management , Managerial Informatics, Trade and International Business, Economics  plaćaju studentsku participaciju u visini od 28.000,00 kuna.
 
 
 
Dokaz o izvršenoj uplati studenti su dužni priložiti prilikom upisa.
 
Uplatu izvršiti na
Poziv na broj – OIB kandidata (OBAVEZNO)
Opis plaćanja – upis akademske 2022./2023.godine
 
Uplatu u iznosu od 500,00 kn izvršiti na
Poziv na broj – 661527 - OIB kandidata (OBAVEZNO)
Opis plaćanja – upisni materijal