Ekonomski fakultet - Zagreb
NOVO - Krajnji rok za završetak sveučilišnog specijalističkog studija

NOVO - Krajnji rok za završetak sveučilišnog specijalističkog studija

NOVA OBAVIJEST - ROK ZA ZAVRŠETAK STUDIJA za polaznike generacija od akademske godine 2006./2007. do 2013./2014. - Odluka donesena dana 26. rujna 2023. godine

Krajnji rok za završetak poslijediplomskog specijalističkog studija - Odluka ROK ZA ZAVRŠETAK STUDIJA za polaznike generacija do akademske godine 2019./2020. 

Studenti koji su upisali poslijediplomski specijalistički studij u trajanju od dva semestra mogu završiti studij na teret uplaćene školarine u roku od 3 godine od dana upisa.

Studenti koji su upisali poslijediplomski specijalistički studij u trajanju od tri semestra mogu završiti studij na teret uplaćene školarine u roku od 4 godine od dana upisa.

Kako bi izbjegao plaćanje dodatnih naknada student je dužan u roku koji je pokriven školarinom predati poslijediplomski specijalistički rad na ocjenu u Referadu za poslijediplomske studije (što ne podrazumijeva da mora i obraniti poslijediplomski specijalistički rad).

Poslije isteka navedenih rokova student podliježe plaćanju preostalih obveza prema važećoj Odluci o školarinama i naknadama na sveučilišnim specijalističkim studijima nalazi se na poveznici.

Krajnji rok za završetak studija je deset ( 10 ) godina od dana upisa na studij.ROK ZA ZAVRŠETAK STUDIJA za sve polaznike upisane od akademske godine 2020./2021. godine definiran je novim Pravilnikom o poslijediplomskim specijalističkim studijima koji je stupio na snagu 31. prosinca 2020. godine

Studenti upisuju poslijediplomski specijalistički studij u trajanju propisanom od  jedne godine (dva semestra) i godine i pol (tri semestra) i obvezni su završiti studij u roku koji je dvostruko dulji od propisanog trajanja studija.

Kako bi izbjegao plaćanje dodatnih naknada student je dužan u roku koji je pokriven školarinom izraditi i obraniti poslijediplomski specijalistički rad.

Poslije isteka navedenih rokova student podliježe plaćanju preostalih obveza prema važećoj Odluci o školarinama i naknadama na sveučilišnim specijalističkim studijima nalazi se na poveznici.

Krajnji rok za završetak studija je osam ( 8 ) godina od dana upisa na studij.