Upute za oblikovanje i predaju doktorskog rada na ocjenu

Prije predaje doktorskog rada doktorandi su dužni detaljno proučiti sljedeće upute:
  1. Upute o citiranju mogu se preuzeti na stranicama Knjižnično-dokumentacijskog centra Ekonomskog fakulteta - Zagreb na sljedećoj poveznici.
  2. Upute za grafičko oblikovanje doktorskog rada nakon obrane (DR. SC.- 08.) mogu se preuzeti na stranicama Sveučilišta u Zagrebu na sljedećoj poveznici.
Svaki primjerak doktorskog rada koji se predaje na ocjenu u Referadu za studente poslijediplomskih studija (kao i primjerci doktorskih radova koji se predaju nakon obrane rada) mora sadržavati i vlastoručno potpisanu Izjavu o akademskoj čestitosti koju se može preuzeti na sljedećoj poveznici.

Prilikom predaje doktorskog rada na ocjenu doktorand mora imati ispunjene sve obveze na studiju.

Obrazac Suglasnosti mentora za predaju doktorskog rada na ocjenu dostupan je na sljedećoj poveznici.

Doktorski rad se predaje u 1 primjerku u Urudžbeni ured Fakulteta u uredovno vrijeme koje je dostupno na sljedećoj poveznici.

Od 1. siječnja 2017. godine sve završne verzije doktorskih radova bit će uključene u softversku provjeru izvornosti radova putem alata Turnitin.
 
Kod mentora ili u knjižnici zatražite više informacija o provjeri izvornosti radova, plagijatima, alatima za njihovo otkrivanje, pravilnom citiranju i referenciranju, te općenito o dobrom akademskom pisanju.


VAŽNO:
SAMOARHIVIRANJE OCJENSKIH RADOVA U REPOZITORIJ (REPEFZG)
 
Od 18. 06. 2019. stupila je na snagu Odluka o samoarhiviranju radova u Repozitorij Ekonomskog fakulteta - Zagreb (REPEFZG).
Samoarhiviranje je postupak pohranjivanja radova u repozitorij, kod koje autori/studenti samostalno pohranjuju svoje radove.
U Repozitorij Ekonomskog fakulteta - Zagreb (REPEFZG) pohranjuju se završni, diplomski, poslijediplomski specijalistički i doktorski radovi.
Podršku studentima i provjeru ispravnosti unesenih (meta)podataka te odobrenje za objavu rada obavljat će urednice Repozitorija iz Knjižnično-dokumentacijskog centra.
Sve upute i informacije vezane uz objavu i obveznu dokumentaciju nalaze se ovdje (klik na link): samoarhiviranje, izjava o odobrenju, upute brošura.