Novosti

Poštovani,

obavještavamo vas da će se radionica pod nazivom Financijska pismenost i uvod u poduzetništvo za studente i doktorandeu organizaciji Sveučilišta u Zagrebuodržati u srijedu 22. ožujka 2023. od 11 do 13 sati u predvorju Kina Studentskoga centra u Zagrebu (Savska 25.).
Radionica je besplatna za sve studente i polaznike doktorskih studija. Prijave su moguće do ponedjeljka 20. ožujka, do ponoći na e-adresu: radionica@unizg.hr!
Pozdravni govor i uvod u radionicu održat će prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, prorektor za poslovanje i digitalizaciju Sveučilišta u Zagrebu.

Program možete pronaći na poveznici.NOVO RADNO VRIJEME SKRIPTARNICE!!!

Poštovani,

od 13. veljače 2023. godine mijenja se radno vrijeme Skriptarnice Fakulteta.

Skriptarnica će raditi prema sljedećem rasporedu:
ponedjeljkom, srijedom , četvrtkom i petkom  10:00- 14:00
utorkom 14:00 - 18:00
 

Natječaj za nagrade AMAC- UK i Nagradu Nenad Bićanić

Poštvovani doktorandi,

Obavještavamo vas da AMAC-UK (Udruženje bivših studenata i prijatelja sveučilišta u Hrvatskoj, ogranak Velika Britanija) raspisuje natječaj za nagradu mladim znanstvenicima u vrijednosti od £1000. Rok prijave je 30.04.2023.

Upute za prijavu možete pronaći na poveznici, prijavnica se nalazi na sljedećoj poveznici, a dodatne informacije nalaze se na web stranici AMAC-UK https://amacuk.net/.

Doktor znanosti Filip Škunca, polaznik generacije 2016./2017. (četvrtak, 26.1.2023.)

Kolega Filip Škunca, obranio je u četvrtak 26.1.2023. doktorski rad pod naslovom „Višekriterijska optimizacija investicijskog portfelja uključivanjem alternativnih oblika ulaganja (Multicriteria investment portfolio optimization using alternative investments) pred povjerenstvom u sastavu: 
 • izv. prof. dr. sc. Maja Mihelja Žaja (predsjednica Povjerenstva)                                        
 • prof. dr. sc. Mihovil Anđelinović (mentor i član Povjerenstva)                                 
 • izv. prof. dr. sc. Ante Samodol (član povjerenstva)
 • izv. prof. dr. sc. Saša Jakšić (član povjerenstva)
 • izv. prof. dr. sc. Denis Dolinar (član povjerenstva)

Čestitamo kolegi Filipu Škunca na novoj tituli doktora znanosti i želimo mu puno uspjeha u daljnjim poslovnim i znanstvenim izazovima s kojima će se suočiti u nastavku karijere.  

Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
Branka Dropulić, mag. oec., tajnica studija
 
Slijedi sažetak doktorskog rada kolege Škunca na hrvatskom i na engleskom jeziku.
 
Sažetak
Investicijski portfelji društava za osiguranje najčešće se sastoje od tradicionalnih oblika ulaganja od kojih u najvećem udjelu dominiraju obveznice. Čimbenici koji utječu na kretanje prinosa ovih financijskih instrumenata odnose se primarno na makroekonomsko okruženje i razinu kamatnih stopa na financijskim tržištima. Veći dio analiziranog razdoblja ovog istraživanja karakterizira okruženje povijesno niskih kamatnih stopa koje su dovele do značajnog pada prinosa na ulaganja osiguratelja.    Glavni cilj ove doktorske disertacije bio je analizirati utjecaj uključivanja nisko koreliranih alternativnih oblika ulaganja u investicijski portfelj, koji se isključivo sastoji od tradicionalnih oblika ulaganja, kao moguće rješenja problema niskih kamatnih stopa u analiziranom razdoblju. Tradicionalni oblici odnose se na hrvatske obveznice, dionice i novčane instrumente dok alternativne oblike predstavljaju hedge fondovi i upravljane ročnice (eng. managed futures). Postavljene hipoteze o koristi uključivanja alternativnih oblika ulaganja testirane su primjenom Markowitzevog i višekriterijskog modela optimizacije. Rezultati testiranja u analiziranom razdoblju, prema oba modela, potvrđuju hipoteze o pozitivnom utjecaju uključivanja alternativnih oblika ulaganja na prinos i rizik odnosno efikasnost investicijskog portfelja mjerenu Sharpe, Sortino i Omega omjerom. Dodatno je pomoću vektorskog autoregresijskog modela testirana i hipoteza o jačini utjecaja promjene kamatnih stopa na prinose domaćih dionica i obveznica, te hedge fondova i ročnica. Unatoč teorijskoj pretpostavci o jačem utjecaju promjene kamatnih stopa na promjenu prinosa obveznica i dionica, predmetnu hipotezu nije bilo moguće u potpunosti potvrditi, ali niti odbaciti. Svi izračuni i optimizacije u testiranju hipoteza izvedeni su u R programskom jeziku.
 
Summary
Investment portfolios of insurance companies usually consist of traditional investments, the largest share of which is dominated by bonds. Factors that affect the returns of these financial instruments refer primarily to the macroeconomic environment and the level of interest rates on the financial markets. Most of the analyzed period of this research is characterized by an environment of historically low interest rates, which led to a significant decrease in the return of insurers' investments. The main goal of this doctoral dissertation was to analyze the impact of including low-correlated alternative assets in an investment portfolio, which exclusively consists of traditional assets, as a solution to the problem of low interest rates in the analyzed period. Alternative investments, due to their low correlation with the returns of traditional asset classes, can have a major positive effect on risk diversification and attaining higher investment returns. Traditional assets refer to Croatian bonds, stocks and money market instruments, while alternative assets are represented by hedge funds and managed futures. Hypothesis about the benefits of including alternative investments were tested using the Markowitz and multicriteria optimization models. The test results in the analyzed period, according to both models, confirm the hypotheses about the positive impact of the inclusion of alternative assets on return, risk, and the efficiency of the investment portfolio measured by the Sharpe, Sortino and Omega ratio. In Hypothesis 1, the aim was to test whether the inclusion of alternative assets in the investment portfolio, which only contains traditional assets on the Croatian financial market (bonds, shares, money market instruments), has a stronger positive impact than the inclusion of additional foreign traditional assets (e.g., EU, USA, emerging markets bonds and stocks). The results of testing the hypothesis H1 in the analyzed period indicated that alternative assets have a stronger positive impact on the efficiency of the portfolio measured by the Sharpe and Sortino ratio in almost all tested combinations of weights of the observed assets.Hypothesis H2 tested whether the use of a multicriteria optimization model would give a more efficient portfolio compared to the use of the Markowitz model. With the aim of representative comparison of simulated and optimized portfolios, equal weights restrictions were used for the included assets classes. The Omega ratio was used as an efficiency measure for portfolio evaluation since, in addition to expected return and variance, it considers higher portfolio moments related to the coefficients of asymmetry and kurtosis, which are also optimized in a multicriteria model. A portfolio with a higher Omega measure is considered more efficient. The results of testing H2 also confirm the hypothesis, which enables better creation and selection of available assets in the investment portfolio. Findings show the benefit of the multicriteria model, which is coded in the R programming language, and that further facilitates the application to interested investors and other stakeholders.As previously mentioned, this scientific paper also presents the characteristics of the multicriteria optimization model where conflict of objective function occurs. In this paper, the model is used to optimize central portfolio moments, respectively expected return, variance and coefficients of asymmetry and kurtosis which are often referred to as higher central moments. In other words, the return distribution first and third moment (return and asymmetry) are maximized and the second and fourth moment (variance and kurtosis) are minimized simultaneously. The use of the multicriteria model brings several advantages. First, investors can arbitrarily choose preferences regarding certain central moments in the optimization itself, which then affects the higher or lower value of these moments depending on the preference. Multicriteria optimization is suitable for use in situations where time series of the observed variables do not follow the shape of a normal distribution, which makes it possible to overcome the normality assumption from the Markowitz optimization model. Numerous empirical papers have already pointed out that time series return distributions of many traditional and alternative assets do not hold the normality assumption. In addition to previously mentioned, using the unrestricted vector autoregression model (VAR model), the hypothesis H3 about the strength of interest rate changes impact on the returns of domestic stocks and bonds, as well as hedge funds and managed futures, was tested. The theoretical assumption that forms the basis of H3 is that the change in the level of interest rates, regardless of whether they are rising or falling, has an expected stronger effect on the change in bond and stock returns than on the returns of hedge funds and managed futures. Accordingly, investors whose investment portfolios include bonds and stocks can reduce exposure to the risk of interest rate changes through the inclusion of hedge funds and futures, i.e., reducing the share of bonds and stocks. Despite the theoretical assumption of a stronger impact of the change in interest rates on the change in the return of bonds and stocks, it was not possible to fully confirm the hypothesis, nor to reject it. All calculations and optimizations in hypothesis testing were performed in R programming language.

Doktor znanosti August Cesarec, polaznik generacije 2016./2017. (petak, 21.10.2022.)

Obranom doktorskog rada „Odrednice neprihodujućih kreditnih izloženosti i ekonomski učinci na financijsku stabilnost u Europskoj uniji (Determinants of non-performing exposures and economic impact on the financial stability in the European Union) kolega August Cesarec je stekao titulu doktora znanosti. Obrana je održana u petak, 21.10.2022. pred povjerenstvom u sastavu: 
 • prof. dr. sc. Nataša Erjavec (predsjednica Povjerenstva)
 • prof. dr. sc. Anita Pavković (mentorica i članica Povjerenstva)
 • prof. dr. sc. Saša Žiković (član Povjerenstva)

Kolegi Cesarcu upućujemo iskrene čestitke uz želju da na temelju nove titule gradi uspješnu znanstvenu karijeru.

Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
Branka Dropulić, mag. oec., tajnica studija

Slijedi sažetak doktorskog rada kolege Cesarca na hrvatskom i na engleskom jeziku. 

Sažetak doktorskog rada
Europska unija je, nakon financijske krize 2008./2009., bila izložena snažnom povećanju razine neprihodujućih kreditnih izloženosti banaka. S obzirom na značaj banaka i kredita kao izvora financiranja ekonomske aktivnosti, pogoršanje kvalitete bankovne aktive doprinijelo je sporijem oporavku gospodarstva. Određene zemlje, koje su bile izložene snažnom rastu razine neprihodujućih kredita, relativno su brzo povećale kvalitetu bankovne aktive, dok su pojedine zemlje dugoročno ostale izložene vrlo visokim razinama neprihodujućih kredita. Doktorski rad istražuje odrednice nastanka neprihodujućih kreditnih izloženosti i ekonomske učinke povećanja neprihodujućih kreditnih izloženosti na financijsku stabilnost u Europskoj uniji. Za testiranje hipoteza koriste se generalizirana metoda momenata i panel vektorsko autoregresijski model. Rezultati istraživanja dokazuju kako na razinu neprihodujućih kreditnih izloženosti utječu makroekonomske i bankovno specifične odrednice. Analiza ekonomskih učinaka neprihodujućih kreditnih izloženosti pokazala je kako je porast neprihodujućih kreditnih izloženosti imao snažniji negativni utjecaj na financijsku stabilnost u zemljama s višim razinama neprihodujućih kreditnih izloženosti. Implikacije istraživanja mogu se koristiti od strane bankovnih regulatora i uprava.
 
Summary of doctoral dissertation
After the financial crisis of 2008/2009, European Union was exposed to the severe increase of the banks non-performing loan exposures. Certain countries, which were exposed to the high increase of non-performing loans ratio, were successful in quick decrease of these ratios, while certain countries were exposed to the high non-performing loans in the long run. Taking into account importance of banks in the financial system and loans as an external financing source in the European Union, deterioration of banking assets quality impacted financial stability and economic recovery. This doctoral thesis researches determinants of the non-performing loans and economic impact of non-performing loans on financial stability in the European Union. Hypothesis were modelled and tested by dynamic panel model and panel vector autoregression. Research results indicate that non-performing loans ratio is influenced by macroeconomic and bank specific variables.  Analysis proved that increase of the ratio had a severe negative impact on the financial stability in countries with higher level of non-performing loans. Research implications could be used by bank regulators and management.
 

Doktor znanosti Ivan Turčić, polaznik generacije 2016./2017. (utorak, 18.10.2022.)

U utorak, 18. listopada 2022. održana je obrana doktorskog rada „Utjecaj poduzetničkog obrazovanja na društveno poduzetničke namjere generacije Z (The impact of entrepreneurship education on the social entrepreneurial intentions of Generation Z) kolege Ivana Turčića pred povjerenstvom u sastavu:   
 • doc. dr. sc. Mladen Turuk (predsjednik Povjerenstva)                                        
 • prof. dr. sc. Marko Kolaković (mentor i član Povjerenstva)                                 
 • doc. dr. sc. Igor Ivašković (član povjerenstva)

Upućujemo iskrene čestitke kolegi Turčiću na novoj tituli doktora znanosti i želimo mu puno uspjeha u novim znanstvenim izazovima.

Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
Branka Dropulić, mag. oec., tajnica studija
 
Slijedi sažetak doktorskog rada kolege Turčića na hrvatskom i na engleskom jeziku.

 
Sažetak doktorskog rada 
U interesu je istraživača doći do spoznaje što sve pokreće pojedinca da osnuje (društveno) poduzeće. (Društveno) poduzetnička namjera prvi je korak prema poduzetničkom ponašanju te su se stoga znanstvenici usmjerili na istraživanje prediktora i čimbenika koji utječu na proces formiranja društveno poduzetničkih namjera. Poduzetničko obrazovanje identificirano je kao jedan od možebitnih čimbenika koji utječu na društveno poduzetničke namjere, ali je uočen nedostatak istraživanja tog odnosa. U radu je konstruiran model baziran na teoriji planiranog ponašanja u kojem je uvrštena varijabla poduzetničko obrazovanje kao antecendent, dok su glavni konstrukti teorije pretpostavljeni kao medijatori odnosa poduzetničkog obrazovanja i društveno poduzetničkih namjera. Model se testirao na uzorku od 516 ispitanika studenata generacije Z. Glavne korištene statističke metode su modeliranje strukturnih jednadžbi temeljem kovarijance te analiza višestrukih grupa, dok su podaci za analizu prikupljeni iz anketnog upitnika. Temeljem dobivenih rezultata može se zaključiti kako poduzetničko obrazovanje djeluje na društveno poduzetničke namjere generacije Z indirektno, preko stavova prema društvenom poduzetništvu te percipirane kontrole ponašanja. Oni su medijatori tog odnosa, dok subjektivne norme to nisu. Štoviše, subjektivne norme nisu statistički značajno povezane s društveno poduzetničkim namjerama. Dodatno, utvrđena je statistički značajna razlika odnosa poduzetničkog obrazovanja i društveno poduzetničkih namjera s obzirom na fakultetsko usmjerenje studenata. Efekt poduzetničkog obrazovanja na društveno poduzetničke namjere veći je kod studenata neekonomskog usmjerenja u odnosu na studente ekonomskog usmjerenja generacije Z. Kod studenata generacije Z neekonomskog usmjerenja utvrđen je i direktan i indirektan efekt poduzetničkog obrazovanja na društveno poduzetničke namjere, dok je kod studenata generacije Z ekonomskog usmjerenja utvrđen samo indirektan efekt.
 

Summary of doctoral dissertation
It is in the interest of researchers to find out what motivates an individual to start a (social) enterprise. A (social) entrepreneurial intention is the first step towards entrepreneurial behavior, and researchers have therefore focused on examining the predictors and factors that influence the process of forming social entrepreneurial intentions. Entrepreneurship education has been identified as one of the possible factors that influence social entrepreneurial intentions, but a lack of research into this relationship has been noted. The paper includes the construction of a model based on the theory of planned behavior in which entrepreneurship education acts as an antecedent variable, while the main constructs of the theory are assumed as mediators of the relationship between entrepreneurship education and social entrepreneurial intentions.  The model was tested on a sample of 516 respondents of Generation Z students. The main statistical methods used were Covariance Based Structural Equation Modelling (CB-SEM) and Multi-Group Analysis (MGA). The primary research data were collected through an online questionnaire. Based on the results, it can be concluded that entrepreneurship education has an indirect effect on social entrepreneurial intentions of Generation Z, through attitudes towards social entrepreneurship and perceived behavior control. They figure as mediators in that relationship, while subjective norms do not. Furthermore, subjective norms are not statistically significantly connected to social entrepreneurial intentions. In addition, a statistically significant difference was found between the relation of entrepreneurship education and social entrepreneurial intentions with regard to the students’ majors. The effect of entrepreneurship education on social entrepreneurial intentions is higher in Generation Z students with a non-economics major than in students with an economics major. A direct and indirect effect of entrepreneurship education on social entrepreneurial intentions was found in students of Generation Z with a non-economics major, while only an indirect effect was determined in students of Generation Z with an economics major.

 

Marijana Bubanić, polaznica generacije 2016./2017. stekla titulu doktorice znanosti (srijeda, 12.10.2022.)

U srijedu 12.10.2022. održana je obrana doktorskog rada pod naslovom „Odrednice efektivnog poreznog opterećenja djelatnosti informacija i komunikacija u Republici Hrvatskoj (Determinants of the effective tax burden in the information and communication activity in Republic of Croatia) pred povjerenstvom u sastavu: 
 • prof. dr. sc. Nika Šimurina (predsjednica Povjerenstva)                                        
 • prof. dr. sc. Hrvoje Šimović (mentor i član Povjerenstva)                                 
 • prof. dr. sc. Ksenija Vuković (članica povjerenstva)

Kolegici Marijani Bubanić upućujemo čestitke na novoj tituli doktorice znanosti koja će joj sigurno biti poticaj u daljnjoj znanstvenoj karijeri.  

Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
Branka Dropulić, mag. oec., tajnica studija
 
Slijedi sažetak doktorskog rada kolegice Bubanić na hrvatskom i na engleskom jeziku.
 
Sažetak doktorskog rada
Posljednjih desetljeća znanstvena zajednica povećala je interes za istraživanja efektivnog poreznog opterećenja. U okviru navedenog, posebni segment zauzimaju istraživanja odrednica koje utječu na efektivno porezno opterećenje poduzeća. Stoga je primarni cilj doktorskog rada identificirati odrednice koje utječu na efektivno porezno opterećenje poduzeća u području djelatnosti J informacija i komunikacija u Republici Hrvatskoj. Vremenski horizont istraživanja primarno obuhvaća razdoblje od 2008. do 2016. godine. Korišteni su sekundarni podaci te metode panel regresijske analize. Nalazi istraživanja pokazuju kako je djelatnost informacija i komunikacija pretežito radno intenzivna. Identificirane odrednice, koje imaju linearan utjecaj na efektivno porezno opterećenje poduzeća iz analizirane djelatnosti su: efektivno porezno opterećenje iz prethodnog razdoblja, veličina, zaduženost, kapitalna intenzivnost, intenzivnost zaliha, radna intenzivnost i stopa rasta realnog BDP-a. Identificirane odrednice razlikuju se ovisno o poduzorcima veličine poduzeća, odjeljcima područja i lokaciji poduzeća. Također, identificiran je i nelinearan utjecaj varijabli veličine, zaduženosti i kapitalne intenzivnosti na efektivno porezno opterećenje poduzeća. 

Summary of doctoral dissertation
In recent decades, the scientific community has increased interest in research on the effective tax burden. Within this, a special segment is occupied by studies of determinants that affect the effective tax burden of companies. Therefore, the primary goal of the doctoral thesis is to identify the determinants that affect the effective tax burden of companies in the section of information and communications in the Republic of Croatia. The time horizon of the research primarily covers the period from 2008 to 2016. Secondary data and panel regression analysis methods were used.
The findings of the research show that the section information and communication is predominantly labour-intensive. The identified determinants, which have a linear impact on the effective tax burden of companies from the analysed section, are: effective tax burden from the previous period, size, leverage, capital intensity, inventory intensity, labour intensity and real GDP growth rate. The identified determinants differ depending on subsamples of firm size, divisions of the section, and firm location. Also, the non-linear impact of the variables size, leverage and capital intensity on the effective tax burden of companies was identified.

 

UPUTE ZA PISANJE DOKTORSKOG RADA PREMA SKANDINAVSKOM MODELU

Poštovane doktorandice, poštovani doktorandi, 

u cilju približavanja praksi sveučilišta u razvijenim zemljama i usporedivosti mogućih oblika izrade doktorskog rada, polaznici poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Ekonomija i poslovna ekonomija mogu doktorski rad izraditi (alternativno monografiji) po tzv. skandinavskom modelu. 

Dana 12. srpnja 2022. godine donesene su Upute za pisanje doktorskog rada prema skandinavskom modelu na Ekonomskom fakultetu - Zagreb, a dokument možete preuzeti na poveznici.
 

Marin Levaj polaznik generacije 2018./2019. stekao titulu doktora znanosti (utorak, 12.07.2022.)

Kolega Marin Levaj, obranio je u utorak 12.7.2022. doktorski rad pod naslovom „Utjecaj članstva u Europskoj uniji na makroekonomske i strukturne pokazatelje u Republici Hrvatskoj (The impact of membership the European Union on macroeconomic and structural indicators in the republic of Croatia) pred povjerenstvom u sastavu:
 • izv. prof. dr. sc. Lucija Rogić Dumančić (predsjednica Povjerenstva)                                        
 • izv. prof. dr. sc. Tomislav Globan (mentor i član Povjerenstva)                                 
 • prof. dr. sc. Ines Kersan-Škabić (članica povjerenstva)

Čestitamo kolegi Marinu Levaju na novoj tituli doktora znanosti i želimo mu puno uspjeha u daljnjim izazovima s kojima će se suočiti u budućoj znanstvenoj karijeri!

Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
Branka Dropulić, mag. oec., tajnica studija
 

Slijedi sažetak doktorskog rada kolege Levaja na hrvatskom i na engleskom jeziku.
 
Sažetak doktorskog rada
U ovom radu istraženo je kakve su makroekonomske i strukturne promjene nastupile u hrvatskom gospodarstvu nakon pristupanja Europskoj uniji. Opći cilj rada bio je kvantificirati ekonomske učinke članstva Hrvatske u Europskoj uniji te istražiti jesu li promjene statistički i ekonomski značajne. Iz rezultata istraživanja može se zaključiti da je Europska unija imala značajne pozitivne učinke na hrvatsko gospodarstvo. S makroekonomske strane pozitivno je djelovala na stopu rasta BDP-a i izvoz, a s mikroekonomske pozitivno je djelovala na prihode poduzeća u prerađivačkoj industriji i sektorima međunarodno razmjenjivih i nerazmjenjivih dobara. Također, imala je pozitivan utjecaj na izvoz poduzeća u prerađivačkoj industriji na sjeverozapadu Hrvatske, koja se nalaze bliže zapadnim tržištima.
 
Summary of doctoral dissertation
This paper investigates the macroeconomic and structural changes in the Croatian economy after accession to the European Union. The aim of the study is to quantify the economic effects of Croatia's membership in the European Union and to investigate whether the changes are statistically and economically significant. From the results of the research, it can be concluded that the European Union has had significant positive effects on the Croatian economy. On the macroeconomic side, it had a positive effect on the GDP growth rate and exports, while on the microeconomic side, it had a positive effect on the revenues of companies in the manufacturing industry and in the tradable and non-tradable sectors. It also had a positive impact on the exports of companies in the manufacturing industry in northwestern Croatia, which are closer to Western markets.Doktorica znanosti Zrinka Lovretin Golubić, generacija 2017./2018. (četvratk, 12.05.2022.)

Obranom doktorskog rada „Mogućnosti modifikacije jednofaktorskoga modela na hrvatskom tržištu kapitala“ (Modification possibilities of the single-factor model on the Croatian capital market) održanom u četvrtak, 12. svibnja 2022.  godine, kolegica Zrinka Lovretin Golubić stekla je titulu doktorice znanosti. Obrana je održana pred povjerenstvom:   
 • prof. dr. sc. Silvije Orsag (predsjednik Povjerenstva)      
 • doc. dr.sc. Denis Dolinar (mentor i član Povjerenstva)     
 • prof. dr. sc. Mira Dimitrić (članica Povjerenstva)          

Čestitamo kolegici Zrinki Lovretin Golubić na zasluženom uspjehu i novoj akademskoj tituli koja će joj sigurno biti poticaj u ostvarenju novih znanstvenih doprinosa.

Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
Branka Dropulić, mag. oec., tajnica studija
 
Sažetak doktorskog rada
Područje doktorskog rada odnosi se na financijsku analizu, posebno na modernu teoriju portfolija. U radu su provedene višestruke modifikacije jednofaktorskoga modela na hrvatskom tržištu kapitala. Istraživački problem se odnosi na ispitivanje mogućnosti modifikacije jednofaktorskoga modela donjostranom betom i drugim mjerama rizika kako bi se testirali i identificirali nagrađeni faktori sistematskoga rizika. Dodatno, modifikacije obuhvaćaju testiranje različitih vrsta financijske imovine za procjenu njihovih očekivanih prinosa, te testiranje različitih benchmark indeksa. Naime, upitna je efikasnost tržišnih benchmarka koji se uobičajeno koriste na hrvatskom tržištu kapitala. Cilj rada je bio pronaći benchmark koji će efikasno i sveobuhvatno predstavljati tržišne rizike u jednofaktorskom modelu procjenjivanja kapitalne imovine. Identifikacija relevantnih faktora rizika te novog benchmarka predstavljaju polaznu točku razvoja novog, modificiranog jednofaktorskoga modela prilagođenog domaćem tržištu kapitala.
 
Summary of doctoral dissertation
The field of research of the thesis is related to financial analysis, in particular to the modern portfolio theory. In the research, multiple modifications of the single-factor model on the Croatian capital market are introduced. The research problem is related to examining the possibility of modifying the single-factor model with downside beta and other risk measures in order to test and identify the rewarded systematic risk factors. In addition, modifications include testing different types of financial assets to estimate their expected returns and testing different benchmark indices. The efficiency of market benchmarks commonly used on the Croatian capital market is arguable. The aim was to find a benchmark that will efficiently and comprehensively represent market risks in a single-factor model of capital asset valuation. The identification of relevant risk factors and the new benchmark represents the starting point for the development of a new, modified single-factor model adjusted to the domestic capital market.
 


Natječaj za nagradu AMAC-UK i nagradu Nenad Bičanić 

Poštovane doktorandice, poštovani doktorandi,
AMAC-UK (Udruženje bivših studenata i prijatelja sveučilišta u Hrvatskoj) raspisuje nagradni natječaj za jednokratni posjet znanstvenim ustanovama u Ujedinjenom Kraljevstvu u sklopu projekata iz područja znanosti i kulture.

Cilj je nagrade da se studentima i mladim znanstvenicima iz Republike Hrvatske omogući i olakša ostvarenje projekata iz njihovog područja interesa.

 • Kandidat za ovu nagradu mora biti student na doktorskom studiju jednog od sveučilišta u Republici Hrvatskoj ili liječnik na specijalizaciji u Republici Hrvatskoj.
 • Osoba treba imati hrvatsko državljanstvo i stalni boravak i/ili radni odnos u Republici Hrvatskoj.
Prijava treba biti napisana na engleskom jeziku prema prijavnom formatu (http://www.amacuk.net/).

Prijavnicu, pismo preporuke i pismo poziva institucije domaćina treba popuniti i poslati elektroničkom poštom na amacuk1993@gmail.com (svi dokumenti trebaju biti u .pdf formatu) ili poštom najkasnije do 20. travnja 2022. u ponoć.
 • Vijeće Udruge objavit će odluku o dobitnicima nagrada na Godišnjoj skupštini 8. svibnja 2022. godine.

Prijave će ocjenjivati osobe iz različitih znanstvenih područja te je stoga važno da prijava bude pristupačno napisana. Prijave će biti ocijenjene na temelju kvalitete kandidatovog CV-a i predloženog projekta, važnosti predloženog projekta za Republiku Hrvatsku te održivosti veze između Republike Hrvatske i Ujedinjenog Kraljevstva koju projekt gradi. Vrijednost Nagrade AMAC-UK i Nagrade Nenad Bićanić je £1000 svaka. Nagrada se može utrošiti samo za plaćanje troškova navedenih u projektu te mora biti iskorištena do 1. svibnja 2023. godine. Nakon završetka posjete, dobitnik/ca nagrade dužan/na je poslati pisani izvještaj na engleskom jeziku u elektroničkom obliku (.pdf dokument) koji će biti objavljen na mrežnoj stranici AMAC UK-a (http://www.amacuk.net/). 


Doktorica znanosti Petra Halar, generacija 2017./2018. (četvratk, 10.02.2022.)

U četvrtak, 10. veljače 2022. kolegica Petra Halar, obranila je doktorski rad „Prihvaćanje i upotreba informacijsko-komunikacijskih tehnologija kao odrednice uspješnosti interne revizije“ (Acceptance and Use of Information and Communication Technologies as Determinants of the Internal Audit Performance) pred povjerenstvom:

Prof. dr. sc. Lajoš Žager (predsjednik Povjerenstva)
Prof. dr. sc. Boris Tušek (mentor i član Povjerenstva)
Prof. dr. sc. Neven Vrček (član Povjerenstva)
 
Kolegici Petri Halar upućujemo čestitke na zasluženom uspjehu i novoj akademskoj tituli! Želimo joj da i u budućnosti, potaknuta novom titulom, nastavi ostvarivati značajne znanstvene doprinose!
Sigurni smo će uspjeh kolegice Halar biti poticaj svim polaznicima generacije 2017./2018. u danjem radu na finalizaciji njihovih doktorskih radova.
 
Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
Branka Dropulić, mag. oec., tajnica studija
 

Sažetak doktorskog rada

U dobu digitalne ekonomije, obilježenom procesima digitalizacije poslovanja i digitalne transformacije poslovnih modela poduzeća i funkcija interne revizije, internim revizorima postaje sve teže ili gotovo nemoguće uspješno ispunjavati njihove individualne odgovornosti u brojnim, sve složenijim i zahtjevnijim angažmanima funkcije interne revizije bez upotrebe informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Na razini funkcija interne revizije se, stoga, trebaju usvojiti odgovarajuće tehnologije, kao pokretači procesa digitalne transformacije njihovih poslovnih modela, koje interni revizori trebaju prihvatiti i upotrebljavati za ispunjavanje njihovih individualnih odgovornosti, što sve pridonosi pozicioniranju funkcija interne revizije kao ključnih internih nadzornih mehanizama korporativnog upravljanja u dobu digitalne ekonomije. Teorijsko i empirijsko istraživanje u ovom doktorskom radu vođeno je ključnim ciljevima istraživanja: istražiti i analizirati utjecaj digitalne transformacije poslovanja poduzeća na djelovanje funkcija interne revizije i promjene njihovih poslovnih modela, te identificirati, analizirati i sistematizirati, empirijski istražiti i utvrditi najvažnije odrednice, kao i na koji način te odrednice utječu na prihvaćanje i upotrebu informacijsko-komunikacijskih tehnologija od strane internog revizora za ispunjavanje njegovih individualnih odgovornosti u angažmanima funkcije interne revizije u dobu digitalne ekonomije. Sveobuhvatno i opsežno teorijsko istraživanje, provedeno odgovarajućim znanstvenim metodama, bilo je temelj provođenja empirijskog istraživanja, koje je podijeljeno na kvalitativni i kvantitativni dio.

Summary of doctoral dissertation

In a digital economy era, characterized by digitalization of business processes and digital transformation of business models of companies and internal audit functions, for internal auditors it becomes more and more difficult or even impossible to successfully fulfill their individual responsibilities in numerous, increasingly complex and demanding engagements of the internal audit function without the usage of information and communication technologies. Therefore, appropriate technologies need to be adopted at the internal audit functions’ level, as main drivers of digital transformation process of their business models, that internal auditors need to accept and use for fulfilling their individual responsibilities, what contributes, in the end, to internal audit functions being positioned as a key corporate governance internal monitoring mechanisms in a digital economy era. Theoretical and empirical research in this doctoral dissertation was driven by two key research objectives: to investigate and analyze the impact of companies’ digital business transformation on the internal audit functions’ activities and their business model innovations, as well as to identify, analyze, systematize, empirically investigate and determine the most important determinants and ways on which those determinants influence the acceptance and use of information and communication technologies by internal auditors to fulfill their individual responsibilities in the engagements of the internal audit function in a digital economy era. A comprehensive and extensive theoretical research, conducted by applying appropriate scientific methods, represented the key cornerstone for conducting qualitative and quantitative empirical research.
  
Doktorica znanosti Anita Recher, generacija 2016./2017. (utorak, 14.12.2021.)

Obranom doktorskog rada pod nazivom „Povezanost zahtjeva i resursa posla s radnom dobrobiti menadžera u javnom i privatnom sektoru“ (Relationship between job demands and resources and work-related well-being of managers in public and private sector) Anita Recher je u utorak, 14. prosinca 2021. stekla titulu doktorice znanosti. Obrana je održana pred povjerenstvom:  
 • izv. prof. dr. sc. Tomislav Hernaus (predsjednik Povjerenstva)      
 • izv. prof. dr. sc. Ana Aleksić (mentorica i članica Povjerenstva)     
 • dr. sc. Maja Tadić Vujčić (članica Povjerenstva)          

Kolegici Aniti Recher čestitamo na novoj akademskoj tituli uz želju da joj ona bude dodatni poticaj u daljnjoj karijeri.
 
Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen, voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
Branka Dropulić, mag. oec., tajnica studija

 
Sažetak doktorskog rada

Visoke razine radne dobrobiti rezultiraju brojnim pozitivnim ishodima kako na individualnoj, tako i na organizacijskoj razini zbog čega raste interes znanstvene i poslovne zajednice za navedeno područje. Na radnu dobrobit utječu obilježja posla, a navedena interakcija je objašnjena modelom zahtjeva i resursa posla prema kojem sva obilježja posla mogu biti svrstana u dvije kategorije – zahtjeve i resurse posla. Pregledom literature utvrđen je velik broj istraživanja modela zahtjeva i resursa posla na zaposlenicima različitih zanimanja u različitim organizacijskim okruženjima.  Ipak, s obzirom na razlike u motivaciji osoba koje rade u javnom i privatnom sektoru te sektorske razlike u praksi upravljanja ljudskim potencijalima razvidan je nedostatak empirijskih istraživanja koja detaljnije istražuju razlike i sličnosti modela zahtjeva i resursa posla u dva različita okruženja odnosno u javnom i privatnom sektoru. Provedeno je empirijsko testiranje na 119 menadžera u privatnom sektoru i 85 menadžera u javnom sektoru primjenom strukturnog modeliranja metodom parcijalnih najmanjih kvadrata. Moderatorski utjecaj sektora potvrđen je jedino između radnih prepreka i radne dobrobiti. Za menadžere javnog sektora niske radne prepreke povezane su s višom radnom dobrobiti, a za menadžere privatnog sektora viša razina istih radnih prepreka povezana je s marginalno višom radnom dobrobiti. Permutacijski test pokazao je značajne razlike u vezi između radnih izazova i radne dobrobiti između javnog i privatnog sektora uz snažniju negativnu vezu u privatnom sektoru. Resursi posla pokazuju u oba sektora pozitivnu povezanost s radnom dobrobiti te sektorske razlike u toj vezi nisu utvrđene.
 
Summary of doctoral dissertation

High levels of work-related well-being result in several positive outcomes at both the individual and organizational levels, which is why the interest of the scientific and business community in this area is growing. Work-related well-being is affected by job characteristics, and this interaction is explained by the job demands-resources model. In this model, all job characteristics can be classified into two categories – job demands and resources. A literature review identified many studies of job demands-resources model on employees of different occupations in different organizational environments. However, given the differences in the motivation of people working in the public and private sectors and sectoral differences in human resource management practices, there is a lack of empirical research examining the differences and similarities of job demands-resources model in two different environments; public and private sectors. It was found that the sector is a significant moderator only for the relationship between job hindrances and work-related well-being. For public sector managers, low job hindrances are associated with higher well-being. For private sector managers, the same high job hindrances are associated with marginally higher well-being. The permutation test showed significant differences in the relationship between job challenges and work-related well-being between the public and private sectors, with a stronger negative relationship for the private sector model. Finally, job resources show a positive connection with work-related well-being in both sectors, with no significant differences between them.
Tin Horvatinović, novi doktor znanosti iz generacije 2016./2017. (ponedjeljak, 25.10.2021.)

U ponedjeljak, 25. listopada 2021. održana je obrana doktorskog rada „Utjecaj kauzalnoga i efektualnoga pristupa poduzetništvu na poslovnu uspješnost malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj (The impact of causal and effectual approaches to entrepreneurship on business performance of small and medium entreprises in the Republic of Croatia) kolege Tina Horvatinovića pred povjerenstvom u sastavu: 
 • izv. prof. dr. sc. Mihaela Mikić (predsjednica Povjerenstva)                                        
 • prof. dr. sc. Marko Kolaković (mentor i član Povjerenstva)                                 
 • prof. dr. sc. Slobodan Ivanović (član povjerenstva)

Kolegi Tinu Horvatinoviću upućujemo iskrene čestitke na zasluženo stečenoj tituli doktora znanosti i želimo mu puno uspjeha u novim izazovima u znanstvenoj karijeri.

Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
Branka Dropulić, mag. oec., tajnica studija
 
Sažetak doktorskog rada

Kauzalni i efektualni pristup poduzetništvu predstavljaju najrazvijenije mehanizme za razumijevanje poduzetničkog djelovanja. Navedeni pristupi istovremeno se primjenjuju u praksi i iako imaju određene konceptualne sličnosti oni se fundamentalno razlikuju u svojim pogledima na načela kojih se poduzetnik drži te poduzetnički proces kroz koji poduzetnik prolazi. Oba pristupa prvotno su razvijena za fazu osnivanja poduzeća, ali protekom vremena prvenstveno se istražuju u postojećim poduzećima. Samo mali broj istraživanja sagledava utjecaj kauzalnoga i efektualnoga pristupa na poslovnu uspješnost, a ni u jednom istraživanju do sada nije korišten moderatorski utjecaj industrije. Upravo iz navedenog razloga, tema ovog rada je testirati utjecaj kauzalnoga i efektualnoga pristupa poduzetništvu na poslovnu uspješnost malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj uzimajući u obzir kontekst poslovanja. Istraživanje je provedeno anketnim upitnikom te je primjenjena metoda modeliranja strukturnih jednadžbi temeljenog na pristupu varijance. Rezultati pokazuju kako kauzalni i efektualni pristup poduzetništvu pozitivno utječu na poslovnu uspješnost, no njihova zajednička upotreba nije statistički značajna. Nadalje, rezultati pokazuju kako kompetitivnost industrije nema statistički značajan utjecaj na odnos između kauzalnoga i efektualnoga pristupa poduzetništvu i poslovne uspješnosti poduzeća, odnosno kompetitivnost industrije nije se pokazala kao statistički značajna moderatorska varijabla.

 
Summary of doctoral dissertation

The causal and effectual approaches to entrepreneurship are the most developed mechanisms for understanding entrepreneurial activity. These approaches are simultaneously applied in practice and although they have certain conceptual similarities, they are fundamentally different in their views on the principles that the entrepreneur adheres to and the entrepreneurial process that the entrepreneur goes through. Both approaches were originally developed for the business start-up phase, but over time are primarily explored in existing businesses. Only a small number of studies look at the impact of a causal and effectual approach on business performance, and no industry has used the moderating influence of industry so far. Precisely for this reason, the topic of this thesis is to test the impact of a causal and effectual approach to entrepreneurship on the business performance of small and medium enterprises in the Republic of Croatia, taking into account the business context. The research was conducted with a questionnaire and the method of structural equation modelling based on the variance approach was applied. The results show that a causal and effectual approach to entrepreneurship has a positive effect on business success, but their joint use is not statistically significant. Furthermore, the results show that the competitiveness of the industry does not have a statistically significant impact on the relationship between the causal and effectual approach to entrepreneurship and the business performance of the company. In other words, the competitiveness of the industry did not prove to be a statistically significant moderating variable. 
Doktorica znanosti Ana Pavković, polaznica generacije 2016./2017. (četvrtak, 14.10.2021.)

Obranom doktorskog rada pod nazivom „Model opće ravnoteže preklapajućih generacija hrvatskoga mirovinskoga sustava“ (An Overlapping Generations General Equilibrium Model of Croatian Pension System) u četvrtak, 14. listopada 2021. Ana Pavković je stekla titulu doktorice znanosti. Obrana je održana pred povjerenstvom:   
 • izv. prof. dr. sc. Mihovil Anđelinović (predsjednik Povjerenstva)      
 • prof. dr. sc. Lorena Škuflić (mentorica i članica Povjerenstva)     
 • dr. sc. Valerija Botrić (članica Povjerenstva)          

Čestitamo kolegici Ani Pavković na novoj akademskoj tituli uz želju da joj ona bude poticaj u daljnjoj znanstvenoj karijeri.
 
Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
Branka Dropulić, mag. oec., tajnica studija
 

Sažetak doktorskog rada

Znanstveni doprinos doktorskog istraživanja proizlazi iz uniformne evaluacije makroekonomskih i socijalnih učinaka reformi hrvatskog mirovinskog sustava unutar modela opće ravnoteže preklapajućih generacija koji omogućava odabir optimalnog načina financiranja među pet predloženih alternativa. Primijenjena metodologija nadograđuje Diamondov (1965) neoklasični OLG model, omogućavajući proširenje na tri generacije, državu i dvostupni mirovinski sustav. Empirijskim istraživanjem utvrđeno je da jačanje individualne kapitalizirane mirovinske štednje ima negativan učinak na fiskalnu poziciju gospodarstva, ali pozitivno utječe na akumulaciju kapitala i agregatne štednje, gospodarski rast te blagostanje stanovništva. Suprotno, jačanjem sustava generacijske solidarnosti postiže se povećanje održivosti mirovinskog sustava, no njegov negativan učinak na veći broj makroekonomskih kategorija umanjuje pozitivne implikacije. U uvjetima starenja stanovništva, DC sustav je superiorniji od DB sustava, ali su obje alternative inferiorne u usporedbi s trenutnim sustavom temeljenom na mirovinskim bodovima. Istraživanjem je utvrđeno da buduće reforme trebaju ići u pravcu parametarskih reformi prvog mirovinskog stupa i smanjenja doprinosa za mirovinsko osiguranje.
 
Summary of doctoral dissertation

The original contribution to knowledge emerging from this doctorate is via the uniform evaluation of economic and social effects of the reforms of the Croatian pension system within an overlapping generations general equilibrium model, which made it possible to assess the optimal means of financing among five proposed alternatives. The methodology applied extends Diamond’s (1965) neoclassical OLG model, building a framework that allows for the existence of three generations, the government, and a two-tier pension system. Findings confirm that increasing individual capitalized pension savings has a negative effect on sustainability, but lead to a growth in aggregate savings, output and welfare. Conversely, strengthening of the public pension system has a negative effect on several macroeconomic categories, which undermines the positive implications on sustainability. Faced with an aging population, the DC system is more appropriate than the DB system, but both alternatives are inferior to the current system established on pension points. The results of the thesis found clear support for implementing parametric reforms of the first pension pillar and reducing pension insurance contributions.
 KONFERENCIJA: Advancing the Concept of ASEAN Open Regionalism: Regional Value Chain and Connectivity, Recovery, And Collective Competitiveness

Poštovane doktorandice, poštovani doktorandi,

u nastavku vam dostavljamo informaciju o konferenciji "Advancing the Concept of ASEAN Open Regionalism: Regional Value Chain and Connectivity, Recovery, And Collective Competitiveness" koju organizira School of Business - IPB University. Flyer konferencije nalazi se na poveznici.

Svi polaznici koji žele i planiraju sudjelovati (sudjelovanje je besplatno) moraju uzeti u obzir da sudjelovanje na ovoj konferenciji ne omogućuje objavu rada u cijelosti u zborniku konferencije, što znači da se ne može priznati kao izvršenje obveze na DS EiPE. 

Isto tako, ako bi netko sudjelovao s radom koji će kasnije biti objavljen u časopisu (sukladno navedenom u flyeru konferencije), ta se objava ne može priznati kao obveza objave rada u časopisu jer je u pitanju objava rada izloženog na konferenciji.Doktorica znanosti Ivana Dvorski Lacković, polaznica generacije 2016./2017. (ponedjeljak, 15.03.2021.)

Ivana Dvorski Lacković obranila je doktorski rad „Analiza integriranoga upravljanja rizicima i povezanost s poduzetničkom orijentacijom i uspješnošću hrvatskih poduzeća“ (Analysis of enterprise risk management and connection with entrepreneurial orientation and performance of Croatian companies) u ponedjeljak, 15. ožujka 2021. Obrana je održana pred povjerenstvom:
 • prof. dr. sc. Nataša Kurnoga (predsjednica Povjerenstva)      
 • prof. dr.sc. Danijela Miloš Sprčić (mentorica i članica Povjerenstva)     
 • izv. prof. dr. sc. Vladimir Kovšca (član Povjerenstva)          

Čestitamo kolegici Ivani Dvorski Lacković na zasluženom uspjehu i novoj akademskoj tituli koja će joj sigurno pomoći u ostvarenju novih znanstvenih doprinosa.

Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
Branka Dropulić, mag. oec., tajnica studija
 
Sažetak 
Doktorska disertacija usmjerena je na analizu integriranoga upravljanja rizicima u hrvatskim poduzećima te ispitivanje povezanosti integriranoga upravljanja rizicima s poduzetničkom orijentacijom i uspješnošću poduzeća. Provođenjem eksploratorne faktorske analize identificirane su latentne dimenzije integriranoga upravljanja rizicima: strateška, operativna i nadzorna. Provođenjem klaster analize, temeljem tro-faktorskog modela integriranoga upravljanja rizicima, identificirano je pet homogenih skupina poduzeća, ovisno o načinima kako u svojem poslovanju kombiniraju faktore upravljanja rizicima. Multinomijalnom logističkom regresijom potvrđen je značajan pozitivan utjecaj pripadnosti vanjskog revizora poduzeća Velikoj četvorici revizorskih društava i regionalne orijentacije poduzeća na operativni faktor integriranoga upravljanja rizicima, značajan pozitivan utjecaj veličine poduzeća na nadzorni faktor integriranoga upravljanja rizicima te značajan negativan utjecaj ulaganja u istraživanje i razvoj na strateški faktor. Kako bi se ispitala povezanost integriranoga upravljanja rizicima s poduzetničkom orijentacijom i uspješnošću poduzeća, korišten je model višestruke linearne regresije uz ispitivanje efekta medijacije. Dokazan je značajan pozitivan utjecaj inovativnosti poduzeća na profitabilnost, razvoj novih proizvoda i usluga te kvalitetu proizvoda i usluga poduzeća. Proaktivnost ima značajan pozitivan utjecaj na rast prodaje, kvalitetu proizvoda i usluga te zadovoljstvo klijenata. Nije dokazan utjecaj sklonosti poduzeća preuzimanju rizika na analizirane financijske i nefinancijske pokazatelje. Poduzetnička orijentacija djeluje na integrirano upravljanje rizicima na način da proaktivnost poduzeća ima značajan pozitivan utjecaj na strateški faktor integriranoga upravljanja rizicima. Analiza utjecaja integriranoga upravljanja rizicima na uspješnost poduzeća ukazuje na značajan pozitivan utjecaj koji strateški faktor ima na razvoj novih proizvoda i usluga. Premda postoje značajne pozitivne veze između analiziranih konstrukata, mehanizmi djelovanja između njih ne potvrđuju efekt medijacije, već sugeriraju da poduzetnička orijentacija i integrirano upravljanje rizicima zasebno djeluju na uspješnost poduzeća.

Summary 
The focus of the doctoral dissertation is analysis of Enterprise Risk Management (ERM) in Croatian companies and its connection to entrepreneurial orientation and performance. The results of exploratory factor analysis indicate three latent dimension of ERM: strategic, operational and oversight. The three-factor model has served as a basis for cluster analysis, whose results indicate existence of five homogenous groups of companies, based on their similarities in ERM factors. The results of multinomial logistic regression have confirmed significant positive influence of external auditor of the company being Big Four and regional orientation of the company on operational ERM factor, significant positive influence of company size on oversight factor and significant negative influence of investment in research and development on strategic factor. Multiple linear regression model with mediation effect has been used in order to analyse the connection between ERM, entrepreneurial orientation and company performance. The results have confirmed significant positive influence of company innovativeness on profitability, development of new products and services and on quality of products and services. Company proactivity has significant positive influence on sales growth, products and services quality and customer satisfaction. Entrepreneurial orientation influences ERM by the significant positive effects of the company's proactivity on strategic ERM factor. ERM has significant positive influence on company performance in the segment of new products and services development, which is driven by the strategic ERM factor. Although significant positive effects between analysed constructs are presents, the mechanisms of their influence do not confirm the mediation effect, but rather suggest that ERM and entrepreneurial orientation influence company performance separately.


Dalibor Greganić, novi doktor znanosti iz generacije polaznika 2016./2017. (srijeda, 10.03.2021.)

U srijedu, 10. ožujka 2021. kolega Dalibor Greganić, zamijenio je titulu magistra znanosti titulom doktora znanosti uspješnom obranom doktorskog rada „Odrednice učinkovitosti  javnoga financiranja sekundarnoga obrazovanja u hrvatskim županijama (Determinants of public finance efficiency of secondary education in Croatia counties). Obrana je održana pred povjerenstvom u sastavu:                                        
 • dr. sc. Predrag Bejaković (predsjednik Povjerenstva)   
 • prof. dr. sc. Hrvoje Šimović (mentor i član Povjerenstva)                                 
 • doc. dr. sc. Marko Primorac (član povjerenstva)

Čestitamo kolegi Daliboru Greganiću na zasluženo stečenoj tituli doktora znanosti i želimo mu puno uspjeha u novim profesionalnim izazovima.

Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
Branka Dropulić, mag. oec., tajnica studija
 
Slijedi sažetak doktorskog rada kolege Greganića na hrvatskom i na engleskom jeziku.
 
Sažetak
Predmet istraživanja ove doktorske disertacije je učinkovitost javnog financiranja sekundarnog obrazovanja u hrvatskim županijama. Motivacija za istraživanje proizlazi iz činjenice da, unatoč brojnim i učestalim promjenama i raspravama o kvaliteti i financiranju obrazovanja, u Hrvatskoj ne postoji niti jedna javno dostupna empirijska analiza učinkovitosti javnog financiranja sekundarnog obrazovanja u hrvatskim županijama kao nositeljima javne funkcije financiranja sekundarnog obrazovanja u Hrvatskoj. S obzirom na ograničene fiskalne kapacitete, efikasno korištenje ograničenih resursa u proizvodnji i alokaciji kvalitetnog obrazovanja predstavlja jedno od najvećih izazova za nositelje politika na regionalnoj razini u Hrvatskoj. Cilj ove doktorske disertacije je postojeće teorijske i empirijske spoznaje, koje se većinom temelje na analizama provedenim na nacionalnoj razini, primijeniti na razini hrvatskih županija i time dati doprinos postojećoj domaćoj i inozemnoj literaturi. U skladu s navedenim ciljem, u radu je korištenjem metode omeđivanja podataka (eng. data envelopment analysis, DEA) konstruiran pokazatelj učinkovitosti financiranja obrazovanja na razini županija, a panel analizom su utvrđene temeljne odrednice učinkovitosti. Kao input varijabla u DEA analizi korišteni su izdaci za obrazovanje, dok su kao output korišteni rezultati državne mature za gimnazije i strukovne škole, pribavljeni od Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) isključivo za potrebe istraživanja u ovoj disertaciji.
 
Summary
The subject of research of this doctoral dissertation is the efficiency of the public financing of secondary education in Croatian counties. The motivation for the research stems from the fact that, despite of numerous and frequent changes and discussions on the quality and financing of education, there is no publicly available empirical analysis of the effectiveness of public financing of secondary education in Croatian counties. Given the limited fiscal capacity, the efficient use of limited resources in the production and allocation of quality education, represents one of the biggest challenges for politics makers at the regional level in Croatia. The goal of this doctoral dissertation is to apply the existing theoretical and empirical cognitions, which are mostly based on analysis conducted at the national level, on the level of Croatian counties and to contribute this way to the existing domestic and foreign literature. According to the quoted goal, this dissertation has, by using the method of data envelopment analysis (DEA), constructed an indicator of the efficiency of education financing on the county level, and by the panel analysis the dissertation has identified the basic determinants of efficiency. The education expenses were used as an input in the DEA analysis, and as an output were used results of the national graduation for gymnasiums and vocational schools, obtained from the National Centre for External Evaluation of Education (NCVVO), obtained exclusively for the research purposes of this dissertation.

 

Helena Zentner, prva doktorica znanosti u generaciji polaznika 2018./2019. (utorak, 8.12.2020.)

U utorak, 8. prosinca 2020. kolegica Helena Zentner, obranila je doktorski rad Čimbenici zrelosti digitalnih poslovnih modela za čarter u nautičkom turizmu (Digital business models maturity factors for charter in nautical tourism) pred povjerenstvom u sastavu:   
 • doc. dr. sc. Danijela Ferjanić Hodak (predsjednica Povjerenstva)       
 • prof. dr.sc. Mario Spremić (mentor i član Povjerenstva)      
 • prof. dr. sc. Danijela Gračan (članica Povjerenstva)           

Upućujemo iskrene čestitke kolegici Zentner koja je prva u svojoj generaciji stekla titulu doktorice znanosti te joj želimo da joj nova titula donose ispunjenje na poslovnom i privatnom planu.
 
Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Doc. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
Branka Dropulić, mag. oec., tajnica studija
 
Sažetak doktorskog rada
Doktorski rad istražuje čimbenike koji utječu na zrelost digitalnih poslovnih modela za čarter u nautičkom turizmu, kao i povezanost između zrelosti digitalnih poslovnih modela i uspješnosti poslovanja. Rezultati ukazuju da svi promatrani tehnološki, organizacijski i menadžerski čimbenici imaju pozitivan i statistički signifikantan utjecaj na zrelost digitalnih poslovnih modela, a takav je odnos potvrđen i između veličine poduzeća i zrelosti. Ispitujući međuodnos između zrelosti digitalnih poslovnih modela i uspješnosti poslovanja, utvrđeno je postojanje statistički značajne pozitivne veze između tih konstrukata, kao i između zrelosti digitalnih poslovnih modela i očekivane buduće uspješnosti. Time je istraživački model empirijski potvrđen, a pored toga je istraživanje omogućilo i podroban uvid u značajke i vrste digitalnih poslovnih modela u promatranoj djelatnosti, o čemu nije postojala ranija literatura. Štoviše, značajke i vrste digitalnih poslovnih modela za čarter uspoređene su s onima za rezervaciju turističkog smještaja te su identificirane ključne sličnosti i razlike, niz mogućnosti unaprjeđenja, kao i potencijalni trendovi budućeg razvoja.
 
Summary of doctoral dissertation
The doctoral thesis explores factors influencing the maturity of digital business models for charter in nautical tourism, as well as the relationship between digital business model maturity and business performance. The results indicate that all observed technological, organizational and managerial factors have a positive and statistically significant impact on the digital business models maturity. Such relationship also exists between the company size and digital business models maturity. Examining the relationship between digital business models maturity and business performance, a statistically significant positive relationship between these constructs was found, as well as between digital business models maturity and expected future performance. Thus, the research model was empirically confirmed. In addition, this research provided a detailed insight into the features and types of digital business models in the observed industry. Moreover, the features and types of digital business models for charter have been compared with those for booking tourist accommodation and key similarities and differences have been identified, as well as a number of opportunities for improvement and future development trends.


Doktorica znanosti Lana Cindrić, polaznica generacije 2017./2018. (četvrtak, 15.10.2020.)

Kolegica Lana Cindrić je u četvrtak, 15. listopada 2020., obranom doktorskog rada pod naslovom „Međuovisnost grupne dinamike i djelotvornosti nadzornoga odbora“ (Interdependance between group dynamics and supervisory board performance) stekla akademsku titulu doktorice znanosti. Obrana je održana pred povjerenstvom:
 • doc. dr. sc. Ana Aleksić (predsjednica Povjerenstva)     
 • prof. dr.sc. Darko Tipurić  (mentor i član Povjerenstva)    
 • prof. dr. sc. Dejan Kružić (član povjerenstva)
Čestitamo kolegici Cindrić na novoj akademskoj tituli te ističemo činjenicu da je prva među polaznicima generacije upisane ak. god. 2017./2018. obranila doktorski rad. Nadamo se da će joj titula doktorice znanosti biti poticaj u daljnjem profesionalnom i osobnom razvoju te nastavku uspješne akademske karijere.
Isto tako, vjerujemo da će postignuće kolegice Cindrić potaknuti i motivirati kolegice i kolege iz generacije 2017./2018. na završetak  studija odnosno obranu njihovih doktorskih radova.
 
Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Doc. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
 
Sažetak doktorskog rada
Tema ovog doktorskog rada predstavlja otklon od tradicionalne istraživačke paradigme i slijedeći bihevioralni pristup korporativnom upravljanju predlaže primjenu teorijskih saznanja iz područja organizacijskog ponašanja u proučavanju ishoda djelovanja nadzornih odbora. U skladu s tim nadzorni odbor poima se kao vrsta organizacijske grupe, odnosno kao čvrsto povezan sustav koji opstoji i obavlja zadatke unutar organizacijskog konteksta, s jasnim granicama i međuovisnošću članova koja proizlazi iz njihovih zajedničkih ciljeva. Polazište empirijskog istraživanja u radu čini teorijski model prema kojemu ključne procese grupne dinamike u nadzornom odboru čine: (1) kognitivni konflikt, (2) norme truda i (3) primjena znanja i vještina. Pružajući dokaz iz kontinentalnog sustava korporativnog upravljanja u kojemu je ovaj međuodnos bio gotovo zanemaren zaključcima rada osnažuju se teze koje grupnu dinamiku pozicioniraju kao središnju točku u razumijevanju djelotvornosti odbora.
 
Summary of doctoral dissertation
Following the behavioral approach to corporate governance, this doctoral thesis relies on theoretical knowledge in the field of organizational behavior to study the performance of supervisory boards. The main scientific objective of the thesis is to gain an in-depth understanding of the interdependence between the boardroom dynamics process and board task performance. In the proposed theoretical model, three group dynamics processes are examined:  (1) cognitive conflict, (2) effort norms, and (3) use of knowledge and skills. This thesis provides empirical evidence from a continental corporate governance system and ads novel findings that further strengthen the behavioral approach to corporate governance.


Filip Bašić, polaznik generacije 2016./2017. stekao titulu doktora znanosti (srijeda, 14.10.2020.)

U srijedu, 14. listopada 2020. kolega Filip Bašić, obranio je doktorski rad „Primjenjivost financijskih i makroekonomskih indikatora za rano prepoznavanje recesija u posstranzicijskim zemljama Europske unije (Applicability of the financial and macroeconomic indicatiors in forecasting recessions in post-transition countries of the European Union) pred povjerenstvom u sastavu:
 • doc. dr. sc. Vladimir Arčabić (predsjednik Povjerenstva)                                        
 • doc. dr. sc. Tomislav Globan (mentor i član Povjerenstva)                                 
 • dr. sc. Tanja Broz (članica povjerenstva)
Kolegi Filipu Bašiću upućujemo iskrene čestitke na tituli doktora znanosti te mu želimo uspjeh u nastavku karijere.  

Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Doc. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
Ana Rep, polaznica generacije 2016./2017. stekla titulu doktora znanosti (četvrtak, 03.09.2020.)

U četvrtak, 3. rujna 2020. Ana Rep je stekla akademsku titulu doktorice znanosti obranom doktorskog rada pod naslovom „Utjecaj promjena zahtjeva za objavljivanjem na unaprjeđenje modela financijskoga izvještavanja“ („Impact of disclosure requirements changes on the improvement of financial reporting model”). Obrana je održana pred povjerenstvom:  
 • prof. dr. sc. Katarina Žager (predsjednica Povjerenstva)  
 • doc. dr. sc. Nikolina Dečman (mentorica i članica Povjerenstva)
 • prof. dr. sc. Lorena Mošnja-Škare (članica povjerenstva)
Čestitamo Ani Rep na novoj tituli uz želju da joj ona, uz znanje koje je stekla na doktorskom studiju, bude poticaj zadaljnje usavršavanje i napredovanje u akademskoj karijeri.
 
Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Doc. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
 

Sažetak doktorskoga rada

Predmet ovoga doktorskog rada financijski su izvještaji kao nositelji informacija na temelju kojih zainteresirani korisnici donose zaključke o poslovanju poduzeća koji im služe za donošenje vlastitih poslovnih odluka i stoga je vrlo važno da pružaju fer i istinit prikaz financijskoga položaja i uspješnosti poslovanja poduzeća. Međunarodna istraživanja pokazala su kako financijski izvještaji sadrže prekomjerno irelevantnih, a istodobno nedovoljno relevantnih informacija. Kako bi se istražio uzrok na temelju kojega bi se dale preporuke rješenja toga problema provedeno je testiranje hipoteze prema kojoj je postojanje irelevantnih informacija u financijskim izvještajima posljedica neodgovarajuće primjene načela značajnosti. Dokazano je da financijski izvještaji sadrže značajnu količinu irelevantnih informacija što je posljedica neprimjene svih načela stručne računovodstvene prosudbe. Analizom rezultata druge postavljene hipoteze zaključeno je kako je moguće rješenje problema kreiranje i primjena zasebnoga računovodstvenog standarda o načelima objavljivanja koji bi doprinio povećanju kvalitete formalnoga i materijalnoga aspekta financijskoga izvještavanja, a pritom dugoročno ne bi utjecao na povećanje administrativnih troškova. Potvrđeno je, također, da veličina poduzeća značajno utječe na kvalitetu objavljenih informacija u financijskim izvještajima što dodatno osnažuje potrebu za unaprjeđenjem modela financijskoga izvještavanja mikro i malih poduzeća za koja je predložen model sistematiziranoga oblika bilješki uz financijske izvještaje.
 
Summary of doctoral dissertation

The subject of this doctoral dissertation are financial statements as the fundamental means of communication between a company and its stakeholders. They should contain relevant and faithfully represented information necessary for making good business decisions. According to the research of the international accounting organizations, there is a problem in financial reporting reflected by insufficient disclosure of relevant information and excessive disclosure of irrelevant information. Conducting the research, it is concluded that the existence of irrelevant information in financial statements is consequence of non-appropriate usage of principle of materiality. It is considered that the unification of disclosure requirements of all accounting standards in one standard would greatly facilitate not only the publication, but also the control of the publication of all required information depending on its materiality causing no increase in the administrative costs in long term. By analysing the results of the second hypothesis, the assumption was accepted. It was also confirmed that the company size significantly influences the quality of financial statements, which further strengthens the need to improve the financial reporting model of micro and small enterprises for which a model of systematic notes to the financial statements has been proposed.


Matija Marić, polaznik generacije 2016./2017. stekao titulu doktora znanosti (srijeda, 26.08.2020.)

U srijedu, 26. rujna 2020. kolega Matija Marić, obranio je doktorski rad „Utjecaj osobnih zahtjeva i osobnih resursa na odnos između dizajna posla i inovativnoga ponašanja zaposlenika“ (The impact of personal demands and personal resources on the relationship between job design and innovative work behavior) pred povjerenstvom u sastavu:
 • prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (predsjednica Povjerenstva)                                        
 • izv. prof. dr. sc. Tomislav Hernaus (mentor i član Povjerenstva)                                 
 • izv. prof. dr. sc. Matej Černe (član povjerenstva)

Čestitamo kolegi Matiji Mariću na zasluženo stečenoj tituli doktora znanosti i želimo mu puno uspjeha u novim istraživačkim poduhvatima koji ga čekaju u budućoj znanstvenoj karijeri!

Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Doc. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
 
 
Sažetak doktorskog rada 

Predmet ove disertacije je istraživanje utjecaja usklađenosti dizajna posla te osobnih resursa i zahtjeva na inovativno ponašanje zaposlenika, putem intervenirajuće varijable radne angažiranosti. Inovativno ponašanje zaposlenika je konstrukt na razini pojedinca, a definira se kao oblik proaktivnog ponašanja koji uključuje istraživanje, generiranje, promociju i implementaciju ideja. Istraživanje je provedeno u tri vremenske točke na uzorku od 341 dijade zaposlenika i njihovih nadređenih (menadžera). Rezultati su pokazali da, uz usklađenost u dizajnu posla i neusklađenost u obliku tzv. viška na poslu imaju značajan pozitivan utjecaj na radnu angažiranost. Zatim, radna angažiranost je potvrđena kao intervenirajuća varijabla u odnosu između usklađenosti dizajna posla i inovativnog ponašanja zaposlenika. Konačno, pokazalo se da osobni zahtjevi nemaju značajan moderatorski utjecaj na radnu angažiranost i inovativno ponašanje zaposlenika. S druge strane, pokazalo se da određeni osobni resursi, suprotno očekivanju, imaju negativan moderatorski utjecaj na radnu angažiranost i inovativno ponašanje zaposlenika.
 
Summary of doctoral disertation

The research aim of this dissertation is to test the effect of job design fit, and personal resources and personal demands on innovative work behavior of employees. The hypothesized mediator in this relationship is work engagement. Innovative employee behavior is a construct at the individual level, and can be defined as a form of proactive behavior which involves exploration, generation, promotion and implementation of ideas. Survey data was collected at three time points, resulting with a total sample of 341 employee-supervisor dyads. The results showed that both job design fit and high-low misfit situations in job design had a positive effect on work engagement. Also, work engagement was confirmed as a mediator of the relationship between job design fit and innovative work behavior. Finally, personal demands did not have a significant moderating effect on either work engagement or innovative behavior. On the other hand, it was demonstrated that specific personal resources, contrary to expectations, had a negative moderating impact on both employee engagement and innovative behavior.
 

Marina Matošec i Ana Marija Stjepić, polaznice generacije 2016./2017. nastavljaju niz uspješnih obrana doktorskih radova (srijeda, 15.07.2020.)
 
U srijedu, 15. srpnja 2020. održane su dvije obrane doktorskih radova, čime je ukupno 5 polaznika generacije 2016./2017. do sada uspješno završilo poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomija i poslovna ekonomija.
 
Marina Matošec ispunila je uvjete za stjecaje titule doktorice znanosti obranom rada pod naslovom „Modeliranje učinka fiskalne politike na pouzdanje potrošača kao prediktora ekonomske aktivnosti“ (Modeling the effect of fiscal policy on consumer confidence as a predictor of economic activity), održanom pred povjerenstvom:
 • prof. dr. sc. Hrvoje Šimović (predsjednik Povjerenstva)
 • prof. dr.sc.  Mirjana Čižmešija (mentorica i članica Povjerenstva)    
 • dr. sc. Danijel Nestić (član povjerenstva).
 
Ana Marija Stjepić isto je postignuće ostvarila obranom doktorskog rada pod naslovom „Odrednice prihvaćanja sustava poslovne inteligencije u malim i srednjim poduzećima tercijarnoga sektora“ (The success factors of business intelligence system adoption in small and medium sized enterprises of the tertiary sector). Povjerenstvo je djelovalo u sastavu:
 • prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach (predsjednica Povjerenstva)     
 • prof. dr.sc. Vesna Bosilj Vukšić (mentorica i članica Povjerenstva)    
 • prof. dr. sc. Nikša Alfirević (član povjerenstva).

Novim doktoricama znanosti čestitamo na izvrsnim rezultatima! Želimo im niz novih postignuća i uspjeha u odabranim, trajno izazovnim znanstvenim područjima istraživanja i podučavanja u budućnosti.
 
Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Doc. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
 
 
Sažetak doktorskog rada - Marina Matošec
 
Doktorski rad obrađuje tradicionalističku temu o stabilizacijskoj ulozi fiskalne politike na nov način, uključivanjem bihevioralne komponente u ekonomski model, kako bi se on što više približio stvarnosti. Umjesto promatranja široko istraženog izravnog učinka fiskalne politike na makroekonomsku aktivnost putem fiskalnog multiplikatora, ispituje se mogu li nositelji fiskalne vlasti djelovati posredno utječući ponajprije na optimizam potrošača. Ekonometrijskom panel analizom ispituju se učinci promjena različitih kategorija državne potrošnje i oporezivanja na pouzdanje potrošača u EU članicama. Provjerava se također javlja li se asimetrija u percepcijama ekonomskog okruženja ovisno o fazi poslovnog ciklusa. Prema rezultatima, potrošači negativno percipiraju povećanje državne potrošnje i oporezivanja za gotovo sve promatrane kategorije, a u silaznim fazama poslovnog ciklusa, kad je prisutna veća ekonomska neizvjesnost, potrošači postaju još pesimističniji uslijed istih fiskalnih promjena. Preporuka nositeljima ekonomske politike je da se u EU članicama u svrhu stabilizacije poslovnog ciklusa u situaciji niske javne zaduženosti provodi fiskalna ekspanzija smanjenjem poreznog opterećenja rada i kapitala. S druge strane, u situaciji dužničke krize savjetuje se fiskalna štednja smanjenjem državne potrošnje u sektorima gdje evidentno postoje neefikasnosti.
 
Summary of doctoral dissertation – Marina Matošec
 
Doctoral thesis deals with the traditionalist topic of the stabilisation role of fiscal policy in a rather new way, by including the behavioural component in the economic model. Instead of analysing the widely researched direct effect of fiscal policy on macroeconomic activity through a fiscal multiplier, it examines whether fiscal authorities can act indirectly by influencing first of all consumer confidence. Panel data analysis examines the effects of changes in different categories of government spending and taxation on consumer confidence in the EU member states. It is also checked whether there is an asymmetry in the perceptions of economic environment depending on the phase of the business cycle. Results imply that consumers negatively perceive an increase in government spending and taxation for almost all observed categories, and in the downward stages of the business cycle, when there is greater economic uncertainty, consumers become even more pessimistic due to the same fiscal changes. Some recommendations to the EU economic policy makers is that in order to stabilize the business cycle in a situation of low public indebtedness, fiscal expansion should be carried out by reducing the tax burden on labour and capital. On the other hand, in a situation of a debt crisis, fiscal consolidation is advised by reducing government spending in sectors with evident inefficiencies.
 
 
Sažetak doktorskog rada - Ana Marija Stjepić
 
Tema ove doktorske disertacije temelji se na istraživanju odrednica dimenzija TOE okvira, a koje utječu na uspješno prihvaćanje BIS-a u MSP-ima tercijarnog sektora na području RH. Za potrebu ispitivanja postavljenih hipoteza istraživanja provedeno je kvantitativno istraživanje uz prikaz jedne analize studije slučaja. Rezultati istraživanja pokazuju kako na prihvat BIS-a u hrvatskim MSP-ima tercijarnog sektora najveći utjecaj ostvaruju odrednice organizacijske dimenzije, potom dimenzije okruženja te kao posljednje, odrednice tehološke dimenzije. U okviru dobivenih rezultata, najvažnijima su se pokazale odrednice Pritisak konkurencije, Organizacijska spremnost i Kompatibilnost sustava. Preporuke za daljnja istraživanja temelje se na postojećim ograničenjima rada, a predlažu provođenje istraživanja na većem uzorku, na uzorku velikih poduzeća u RH kao i  na poduzećima preostalih sektora. Također, preporuka je provesti longitudinalno istraživanje te kvalitativno istraživanje na većem broju poduzeća, kao i nadograditi model istraživanja sa dodatnom zavisnom varijablom kojom bi se istražio utjecaj uspješnog prihvata BIS-a na uspješnije poslovanje poduzeća. Važnost doktorskog rada iskazana je kroz nekoliko znanstvenih i aplikativnih doprinosa u kojima se MSP-ima, kao i menadžerima, ponuditeljima/proizvođačima softvera za BIS te konzultatima sa područja IT-a u RH, daju smjernice za uspješnije i jednostavnije provođenje projekta prihvata BIS-a u poslovanju.
 
Summary of doctoral dissertation – Ana Marija Stjepić
 
The topic of this doctoral dissertation is based on research into the determinants that influence the successful adoption of BIS in tertiary sector SMEs in the Republic of Croatia. The TOE theoretical framework was applied to select the determinants which would be considered in the research. The results of the research showed that determinants within the organizational dimension (positive significant influence) have the greatest impact on the BIS acceptance in the tertiary SMEs. This is followed by the determinants within the environmental dimension (positive significant impact) and, finally, the determinants of the technological dimension (partially significant positive impact) with the least impact on BIS acceptance in SMEs in the Republic of Croatia. Given the research results, for SMEs that base their business largely on information and therefore want to embrace BIS in their business, the most important is competitive pressure in the market that will encourage them to make faster decisions and take timely action to adopt BIS. Also, organizational readiness plays an important role, according to which SMEs must have sufficient resources within the enterprise beforehand, and that are needed to successfully adopt BIS. In addition to the two above-mentioned most important determinants, the third determinant belongs to the technological dimension and concerns the compatibility of BIS establishmnet with existing business values, practices and technological infrastructure of SMEs in the Republic of Croatia. The importance of the doctoral thesis is manifested through several scientific and practical contributions in which are given guidelines for more successful and simpler implementation of the BIS acceptance in business are given, especially for SMEs, as well as managers, BIS software providers and IT consultants in the Republic of Croatia.
 

Doktorica znanosti Nora Mustać, polaznica generacije 2016./2017. (utorak, 14.07.2020.)

U utorak, 14. srpnja 2020., obranom doktorskog rada pod naslovom „Analiza uspješnosti ekonomske tranzicije usporedbom odabranih zemalja s različitim pristupima tranziciji“ („The analysis of economic transition performance by comparing selected countries with different transition approaches”) akademsku titulu doktorice znanosti stekla je Nora Mustać. Obrana je održana pred povjerenstvom:                               
 • prof. dr. sc. Jurica Šimurina (predsjednik Povjerenstva)                                                    
 • prof. dr.sc. Ivo Družić  (mentor i član Povjerenstva)    
 • prof. dr. sc. Đuro Benić (član povjerenstva)
Tim povodom i u uvjerenju da će nastaviti nizati uspjehe u znanstvenoj i nastavnoj karijeri, kolegici Nori Mustać upućujemo iskrene čestitke!  
 
Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Doc. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija
 
Sažetak doktorskog rada

U doktorskom radu detaljno je i sa više aspekata obrađena problematika ekonomske tranzicije. Ekonomska tranzicija često je kontroverzna zbog uloge svjetskih financijskih institucija u procesu donošenja reformnih mjera. Rad detaljno istražuje različitu uspješnost i ekonomske performanse promatranih zemalja ovisno o pristupu tranziciji koji su zemlje primjenjivale. Istraživački problem ovog doktorskog rada bazira se na ispitivanju različite učinkovitosti ekonomske politike koja je formirala ekonomsku aktivnost u okviru ekonomske tranzicije. Ono što ovom radu daje dodatni znanstveni doprinos je novi pristup istraživanju kroz dvije velike, Kinu i Rusiju, i dvije male ekonomije, Sloveniju i Hrvatsku, sa različitim pristupom tranziciji. Poseban naglasak je stavljen na Washingtonski konsenzus kao središnji okvir i odlučujući faktor u izboru reformnih mjera koje su definirale proces tranzicije u svakoj od četiri analizirane zemlje, ali i u ostalim tranzicijskim zemljama. Temeljni istraživački motiv bio je odrediti ulogu, ali i razloge odabira mjera koje su zapadne financijske institucija propagirale kroz neoliberalne mjere sadržane kroz Washingtonski konsenzus.
 
Summary of doctoral dissertation

In the doctoral thesis, the issue of economic transition is dealt with in detail and from several aspects. Economic transition is often controversial due to the role of global financial institutions in the reform process. The thesis examines in detail the different economic performance of the observed countries depending the path of transition that the countries have applied. The research problem of this doctoral thesis is based on examining the different effectiveness of economic policy that has shaped economic activity within the economic transition. What gives this paper an additional scientific contribution is a new approach to research through two large, China and Russia, and two small economies, Slovenia and Croatia, with different transition paths. The basic research motive was to determine the role, but also to find the reasons for choosing the measures that Western financial institutions propagated through the neoliberal measures contained in the Washington Consensus.


Upute Ekonomskog fakulteta - Zagreb o zaštiti od korona virusa (24.6.2020.)

Ekonomski fakultet – Zagreb kontinuirano prati i poštuje mjere i preporuke Stožera civilne zaštite i Sveučilišta u Zagrebu usmjerene na prevenciju zaraze korona virusom.
Od svih studenata i zaposlenika Fakulteta očekuje se da uredno nastave ispunjavati svoje obveze te da se prilikom dolaska i boravka u zgradi Fakulteta pridržavaju mjera zaštite kao što su:
  - korištenje dostupnih sredstva za dezinfekciju ruku na ulazu u zgradu,- redovito pranje ruku,
  - držanje propisanog razmaka među osobama u zatvorenim prostorijama od najmanje 1,5 metara,
  - nošenje zaštitne maske te
  - po potrebi, i nošenje zaštitnih rukavica. 

Molimo da se i u prostorima izvan Fakulteta studenti i zaposlenici pridržavaju preporučene udaljenosti od drugih osoba (javni prijevoz, trgovački centri, ugostiteljski objekti itd.). 

U slučaju pojave simptoma zaraze kao što je povišena tjelesna temperatura, studenti i zaposlenici ne smiju dolaziti na Fakultet, nego se trebaju javiti epidemiološkoj službi i/ili svome obiteljskom liječniku. 
U slučaju da netko od studenata ili zaposlenika ima potvrđenu zarazu korona virusom, informaciju treba promptno proslijediti Koordinatoru za COVID-19 izv. prof. dr. sc. Zoranu Wittine na mail adresu zwittine@efzg.hr.

Sigurni smo da će svi studenti i zaposlenici, kao odgovorni pojedinci, prihvatiti i provoditi ove mjere u svrhu zaštite svoga i zdravlja svojih najbližih.


Doktorica znanosti Martina Pezer, polaznica generacije 2016./2017. (srijeda, 10.06.2020.)

U srijedu, 10. lipnja 2020. kolegica Martina Pezer, obranila je doktorski rad „Utjecaj obiteljskih politika u Republici Hrvatskoj i odabranim europskim zemljama na blagostanje obitelji s djecom“ (Impact of family policies on the well-being of families with children in the Republic of Croatia and selected European countries) pred povjerenstvom:
 • prof. dr. sc. Anđelko Akrap (predsjednik Povjerenstva)      
 • doc. dr.sc. Marin Strmota (prvi mentor i član Povjerenstva)     
 • dr. sc. Ivica Urban (drugi mentor i član Povjerenstva)          
 • doc. dr. sc. Lucija Rogić Dumančić (članica Povjerenstva)
 • prof. dr. sc. Hrvoje Šimović (član povjerenstva)

Čestitamo kolegici Martini Pezer na zasluženom uspjehu i novoj akademskoj tituli! Želimo joj brojna buduća postignuća u kojima će uloženim radom i trudom ostvariti nove znanstvene doprinose!    

Sigurni smo će uspjeh kolegice Pezer biti poticaj svim polaznicima generacije 2016./2017. u danjem radu na finalizaciji njihovih doktorskih radova.

Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Doc. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija

Sažetak doktorskog rada
Države mjerama obiteljske politike pomažu roditeljima nositi se s izravnim i neizravnim troškovima brige o djeci te pomažu umanjiti jaz između željenog i stvarnog broja djece. U vrijeme gospodarskih, socijalnih, demografskih i fiskalnih izazova diljem Europe, ovo istraživanje analizira utjecaj obiteljske politike na dobrobit obitelji s djecom u Hrvatskoj i pet odabranih zemalja: Grčkoj, Njemačkoj, Slovačkoj, Švedskoj i Ujedinjenoj Kraljevini. U analizi je korišten mikrosimulacijski model poreza i socijalnih naknada EUROMOD te podatci iz EU-SILC ankete. Istraživanje je posebno posvećeno hrvatskoj obiteljskoj politici te donosi i pet reformskih scenarija. Empirijska komparativna analiza je ukazala na nepravedno raspodijeljene potpore za djecu u Hrvatskoj te stoga i manji utjecaj na dohodovnu nejednakost i siromaštvo djece u usporedbi s ostalim zemljama te relativno nisku pokrivenost troškova brige o djeci. Istraživanje je pokazalo da primjenom iskustava drugih zemalja hrvatski sustav potpora za djecu može poboljšati blagostanje obitelji s djecom uz nepromijenjene troškove.
 
Summary of doctoral dissertation
Family policies help parents cope with direct and indirect costs of child-rearing while creating favourable conditions to have children. In times of economic, social, demographic and fiscal challenges throughout the EU, this research explores the impact of family policies on wellbeing of families in Croatia and five countries (Greece, Germany, Slovakia, Sweden and UK). Special emphasis is devoted to the Croatian family policies and five reform scenarios are proposed. Tax-benefit microsimulation model EUROMOD is employed in the analysis with input data from EU-SILC survey. In the comparative empirical analysis Croatia proved to provide the most uneven support for households with children, and also proved to be among the least redistributive systems. The import of chosen family policies from other countries proved to be more successful than the original Croatian policies as measured by the indicators of households' wellbeing. The analysis stresses the question of the effectiveness of current Croatian policies in contrast to the budget size.
 


Branko Stanić, prvi doktor znanosti u generaciji polaznika 2016./2017. (petak, 15.05.2020.)

U petak, 15. svibnja 2020. kolega Branko Stanić, obranio je doktorski rad Odrednice proračunske transparentnosti hrvatskih općina (The determinations of budget transparency of Croatian municipalities) pred povjerenstvom:
 • prof. dr. sc. Hrvoje Šimović (predsjednik Povjerenstva)       
 • doc. dr.sc. Velibor Mačkić (prvi mentor i član Povjerenstva)      
 • prof. dr. sc. Katarina Ott (druga mentorica i članica Povjerenstva)           
 • doc. dr. sc. Valentina Vučković (članica Povjerenstva)
 • Paulo Reis Mourao, Ph.D. (član povjerenstva)
Dijelimo radost s našim prvim doktorom znanosti u svojoj generaciji! Čestitamo kolegi Branku Staniću na postignuću i želimo mu puno uspjeha u novim i uzbudljivim izazovima  s kojima će se suočiti u budućoj znanstvenoj karijeri!

Vjerujemo da će uspjeh kolege Stanića biti dodatni poticaj kolegicama i kolegama iz generacije 2016./2017. u završavanju njihovih doktorskih radova.
 
Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen,  voditeljica studija
Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, tajnik studija
Doc. dr. sc. Sandra Horvat, tajnica studija

Sažetak doktorskog rada 
Ova doktorska disertacija klasificira postojeće teorijske pristupe u analizi transparentnosti proračuna i empirijski ispituje odrednice proračunske transparentnosti hrvatskih općina. Kroz dvije osnovne struje – teorije utemeljene na informacijskoj asimetriji i teorije društvene odgovornosti – sustavno su prikazani teorijski pristupi u analizi proračunske transparentnosti. U empirijskom dijelu disertacije koristi se jedinstvena panel baza podataka u razdoblju od 2014.-2018. i istražuju odrednice proračunske transparentnosti hrvatskih općina. Zavisna varijabla je indeks otvorenosti lokalnih proračuna, koji prikazuje godišnju dostupnost ključnih proračunskih dokumenata na službenim općinskim mrežnim stranicama. Ukupno je testirano šest hipoteza kako bi se došlo do optimalne kombinacije instrumenata (odrednica) koje povećavaju transparentnost lokalnih proračuna. Robusna empirijska analiza temelji se na Poissonovoj, logističkoj i prostornoj regresiji. Rezultati pokazuju da je za jačanje transparentnosti općinskog proračuna ključno poboljšati sljedeće instrumente: dohodak lokalnog stanovništva, općinski fiskalni kapacitet po glavi stanovnika, političku konkurenciju, zastupljenost žena u lokalnoj politici i obrazovanje političara. Prostorna analiza dokazala je postojanje pozitivnih prostornih prelijevanja, pokazujući da prakse transparentnosti u širem okruženju općine (susjedi) utječu na razinu njene proračunske transparentnosti. Donose se i preporuke svim razinama vlasti i javnosti za poboljšanje lokalne proračunske transparentnosti, te implikacije rezultata istraživanja na oblikovanje reforme teritorijalnog i fiskalnog ustroja Republike Hrvatske.
 
Summary of doctoral dissertation
This doctoral dissertation classifies the existing theoretical approaches in the analysis of budget transparency – theories based on information asymmetry and theories of social responsibility – and empirically examines determinants of the online budget transparency of Croatian municipalities. The empirical part uses a unique panel database from 2014-18 and the dependent variable Open Local Budget Index (OLBI), which shows the annual availability of key budget documents on municipal official websites. A total of six hypotheses were tested to produce the optimal combination of policy instruments (determinants) that increase local budget transparency. Robust empirical analysis is based on Poisson, logistic and spatial regression. The results show that to strengthen municipal budgetary transparency and political accountability, it is crucial to enhance the following instruments: residents' income per capita, municipal fiscal capacity per capita, political competition, women's representation in local politics, and politicians' education. Spatial analysis proved the existence of positive spatial spillovers, showing that the wider environment of the municipality (neighbors) affects the level of budget transparency of the observed municipality. The implications of these results for the next steps at all levels of government and the general public are also outlined, focusing in particular on the possible application of the results of this research to the inevitable reform of the territorial and fiscal organization of the Republic of Croatia.Odluka o produženju roka studiranja na teret uplaćene školarine studenata poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija (27.02.2018.)

Poštovani kolegice i kolege,

dana 27.02.2018. Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta-Zagreb donijelo je Odluku o produženju roka studiranja na teret uplaćene školarine studenata poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija (preuzimanje PDF-a).