Nacrt istraživanja i istraživačke radionice

Prva i druga istraživačka radionica predstavljaju osnovu za izradu nacrta doktorskog rada i pripremu za prijavu teme doktorskog rada.
 
1. istraživačka radionica

Studenti trebaju predati pisani materijal opsega cca.12-15 stranica, a na radionici usmeno prezentiraju:

 • područje doktorskog rada,
 • izabranu temu doktorskog rada,
 • problem istraživanja doktorskog rada,
 • metode koje će se općenito koristiti prilikom istraživanja  i
 • popis literature koja se odnosi na područje istraživanja.

Nakon izlaganja doktoranda u trajanju od 10 minuta, raspravlja se o prijedlogu teme i problemu istraživanja te se daju primjedbe i komentari za unapređenje nacrta istraživanja.

Na prvoj radionici sudjeluju doktorandi, potencijalni mentori, profesori na studiju i članovi Odbora za doktorski studij.

VAŽNO! Na kraju pisanog rada treba biti potpis kandidata i potpis potencijalnog mentora. 
 

2. istraživačka radionica

Studenti trebaju predati pisani rad (u kojem je uz ostalo potrebno navesti i objasniti varijable sukladno tablici koja se nalazi na poveznici opsega cca.12-15 stranica, a na radionici usmeno prezentiraju:

 • dispoziciju doktorskog rada,
 • ciljeve doktorskog rada,
 • hipoteze doktorskog rada i
 • metode kojima će se dokazati pojedina hipoteza.

Nakon izlaganja doktoranda u trajanju od 10 minuta, raspravlja se o dispoziciji, ciljevima, hipotezama i metodama istraživanja te se daju primjedbe i komentari za unapređenje nacrta istraživanja.

Na drugoj radionici sudjeluju doktorandi, potencijalni mentori, profesori na studiju i članovi Odbora za doktorski studij.

VAŽNO! Na kraju pisanog rada treba biti potpis kandidata i potpis potencijalnog mentora. 


VAŽNO!
Radionice su obvezne svim studentima doktorskog studija koji tek nakon sudjelovanja na radionicama smiju pristupiti prijavi teme doktorskog rada.

Prema odluci Odbora za doktorski studij od 19.10.2010. godine vremenski razmak između dviju radionica na kojima doktorand sudjeluje treba biti najmanje 2 mjeseca.


Okvirni raspored održavanja istraživačkih radionica

 • veljača tekuće godine (1. i 2. istraživačka radionica),
 • lipanj tekuće godine (1. i 2. istraživačka radionica),
 • listopad tekuće godine (1. i 2. istraživačka radionica).


Informacije o nadolazećim radionicama

Istraživačke radionice u akademskoj godini 2023./2024. će se održati u sljedećim terminima: 
 • 06.11. - 08.11.2023. 
 • 26.02. - 28.02.2024.
 • 24.06. - 26.06.2024.


Istraživačke radionice u lipnju 2024. godine

Raspored izlaganja na istraživačkim radionicama u lipnju 2024. možete vidjeti OVDJE