Ekonomski fakultet - Zagreb
PREDAJA SVEUČILIŠNOG SPECIJALISTIČKOG RADA NAKON OBRANE

PREDAJA SVEUČILIŠNOG SPECIJALISTIČKOG RADA NAKON OBRANE

Nakon uspješno završene obrane potrebno je u roku od najmanje 7, a najviše 30 dana u Referadu za studente poslijediplomskih studija dostaviti sljedeće:
 
1. POTVRDU DA STE SAMOARHIVIRALI SVEUČILIŠNI SPECIJALISTIČKI RAD U REPOZITORIJ  (REPEFZG) 
 
Repozitoriju pristupate s elektroničkim identitetom (AAI) kojeg ste dobili prilikom upisa na sveučilišni specijalistički studij.
Ukoliko nemate prethodno kreiran elektronički identitet (AAI), potrebno je poslati zahtjev putem elektroničke pošte na e-mail adresu aai@efzg.hr .
 
U zahtjevu je potrebno navesti sljedeće podatke:
  • Vaše ime i prezime,
  • OIB,
  • Matični broj studenta (iznad slike u indeksu) i
  • naziv sveučilišnog specijalističkog studija.
 
Sve upute i informacije vezane uz pohranu i objavu ocjenskog rada možete dobiti na sljedećim poveznicama:  
 
2. JEDAN PRIMJERAK KONAČNE VERZIJE TVRDO UKORIČENOG SVEUČILIŠNOG SPECIJALISTIČKOG RADA 
 
Upute za izradu tvrdo ukoričenog rada i rada u elektroničkom obliku mogu se pronaći na poveznici.

U konačnoj verziji PDS rada potrebno je uvezati sljedeće:
  • korice sveučilišnog specijalističkog rada (mjesec i godina koji se navode na koricama trebaju biti u skladu sa datumom obrane PDS rada (npr. Zagreb, mjesec i godina u kojem je održana obrana PDS rada) -  (Prilog 3) 
  • prvi list nakon korica sadrži popunjeni Obrazac za tvrdi uvez, (Prilog 6) 
  • drugi list sadrži naslovnicu sveučilišnog specijalističkog rada, (Prilog 4)
  • treći list - Sažetak i ključne riječi na hrvatskom i engleskom jeziku 
  • četvrti list - vlastoručno potpisana Izjava o akademskoj čestitosti (Prilog 2)

Nakon Izjave o akademskoj čestitosti sveučilišni specijalistički rad mora imati sljedeće dijelove: sadržaj, uvod, središnji dio rada, zaključak, popis literature, slika, tablica i grafikona, životopis studenta i prilozi.​​
Stranice rada moraju biti numerirane. Stranice se numeriraju od uvoda do priloga.  
3. STATISTIČKI LIST koji možete preuzeti na poveznici 

4. POTVRDU O UPLATI troškova promocije u iznosu 66,36 EUR (500,00 kn).
    Uplatu izvršiti na IBAN: HR0723600001101351242, poziv na broj661528 - vaš OIB

5. Pristupnicu za Hrvatsku udrugu alumnija Ekonomskog fakulteta - Zagreb (ukoliko želite postati članom).
 Pristupnica (docx)
   Pristupnicu možete popuniti i online na sljedećoj poveznici: Postani član Alumni EFZG-a (kliknite ovdje)


Po ispunjenju svih navedenih obveza preuzimate UVJERENJE O ZAVRŠENOM SVEUČILIŠNOM SPECIJALISTIČKOM STUDIJU.