Ekonomski fakultet - Zagreb
Natječaj za poslijediplomske specijalističke studije u akademskoj 2019./2020. godini

Natječaj za poslijediplomske specijalističke studije u akademskoj 2019./2020. godini

Produžuje se rok za prijavu na natječaj za upis nove generacije studenta do 30. studenoga 2019. godine 


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EKONOMSKI FAKULTET
 
raspisuje
 
 NATJEČAJ
 
 za upis nove generacije studenata na poslijediplomske specijalističke studije u
akademskoj 2019./2020. godini
 
 POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJI:
 
• EKONOMIJA ENERGIJE I OKOLIŠA •
EKONOMIKA EUROPSKE UNIJE •
• FINANCIJSKA ANALIZA •
• FINANCIJSKE INSTITUCIJE I TRŽIŠTA •
• INFORMATIČKI MENADŽMENT •
• MEĐUNARODNA EKONOMIJA I FINANCIJE •
• MENADŽMENT TURIZMA •
• ORGANIZACIJA I MENADŽMENT •
• OSIGURANJE I REOSIGURANJE •
• POSLOVNO UPRAVLJANJE - MBA •
• PRAVNI I GOSPODARSKI OKVIR POSLOVANJA U EUROPSKOJ UNIJI•
• RAČUNOVODSTVO I POREZI •
• STATISTIČKE METODE ZA EKONOMSKE ANALIZE I PROGNOZIRANJE •
• STRATEGIJA I KORPORATIVNO UPRAVLJANJE •
• STRATEŠKO PODUZETNIŠTVO •
• TRŽIŠTE NEKRETNINA •
• UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA •
• UPRAVLJANJE IZVOZOM •
• UPRAVLJANJE KVALITETOM •
UPRAVLJANJE ORGANIZACIJAMA I PROJEKTIMA U KULTURI •

 
Uvjeti za upis na poslijediplomski specijalistički studij:
1. Završen  predbolonjski četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij ili završen bolonjskisveučilišni diplomski studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova. 
2. Prosjek ocjena 3,5 ostvaren tijekom studija. Ukoliko kandidat ima niži prosjek potrebno je priložiti preporuke dva sveučilišna profesora.
3. Poznavanje jednog stranog jezika. 
Obrazac prijave nalazi se na poveznici
  
Prijave se zaprimaju do 30. studenoga 2019. godine.
 
Prijavi je potrebno priložiti:
1. Diplomu (ovjerenu kopiju)
2. Prijepis ocjena
3. Preporuke (ako je prosjek niži)
4. Domovnicu – izvornik ili ovjerena kopija (ne starija od šest mjeseci)
5. Izvadak iz matice rođenih – izvornik ili ovjerena kopija (ne stariji od šest mjeseci)
6. Životopis
7. Odluka organizacije o plaćanju (ukoliko školarinu plaća pravna osoba)
8. Kandidat koji dodiplomski sveučilišni ili prediplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij nije završio u Republici Hrvatskoj treba
dostaviti rješenje Povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija
  
Prijave se podnose osobno ili poštom na adresu:
 Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
Referada za poslijediplomske studije
Trg J.F.Kennedyja 6, Zagreb
 
 
 
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Referadi za poslijediplomske studije na navedenoj adresi odnosno na:
ssantek@efzg.hrostrunje@efzg.hr ili nnimac@efzg.hr
telefon: 01/238-3288; 01/238 -3219; 238-3218;
 
web stranici poslijediplomskih specijalističkih studija:
 http://www.efzg.unizg.hr/studiji-29719/poslijediplomski-specijalisticki-studiji/22359