Održana predavanja glavnog državnog revizora i pomoćnika glavnog državnog revizora na kolegiju Državna revizija

Dana 28. studenoga 2022. godine dekanica Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ i profesori s Katedre za računovodstvo (prof. dr. sc. Lajoš Žager, prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer i izv. prof. dr. sc. Ivana Pavić) održali su sastanak s predstavnicima Državnog ureda za reviziju - glavnim državnim revizorom, mr.  Ivanom Klešićem i pomoćnicom glavnog državnog revizora, mr. sc. Lidijom Pernar. Nakon sastanka, u okviru kolegija Državna revizija održana su gostujuća predavanja na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju za osamdesetak studenata smjera Računovodstvo i revizija. Glavni državni revizor, mr. Ivan Klešić obratio se studentima s temom „Rad i uloga Državnog ureda za reviziju“ posebno istaknuvši glavne osobine državnih revizora, dok je mr. sc. Lidija Pernar izložila temu „Međunarodni kontekst Državnog ureda za reviziju i revizijskih izvješća na primjeru revidiranja ciljeva održivog razvoja“. Nakon izlaganja održana je diskusija vezana uz prednosti i izazove u obavljanju zadataka državne revizije, IT podrške u provedbi državne revizije, specifičnosti provedbe državne revizije u vrijeme pandemije Covid-a 19, aktualnostima i budućim pravcima u području državne revizije.

Dana 12. prosinca 2022. godine mr. sc. Božo Vuletić-Antić, pomoćnik glavnoga državnog revizora i Nada Svete, univ. spec. oec., pomoćnica glavnoga državnog revizora održali su gostujuće predavanje na kolegiju Državna revizija. Tema izlaganja bila je „Revizija učinkovitosti s osvrtom na reviziju upravljanja nekretninama u vlasništvu lokalnih jedinica“. Nakon izlaganja održana je diskusija u kojoj se poseban osvrt dao na jedinice lokalne i regionalne samouprave, odabir tema revizija učinkovitosti, povezanost interne i državne revizije i drugo.