Prof. dr. sc. Nika Šimurina

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Nika Šimurina
Ime i prezime
Nika Šimurina
Kabinet
102
Telefon
Društvene mreže
ORCID logo
Konzultacije
  • Srijeda: 10:00 - 12:00
  • Konzultacije se do daljnjeg održavaju online - mailom i putem Google Meeta. Za sva pitanja, molim javite se mailom.
Biografija
Izv. prof. dr. sc. Nika Šimurina završila je Osnovnu školu i Jezičnu gimnaziju u Zagrebu, a diplomu Pravnog fakulteta u Zagrebu stekla je 1998. godine. Od travnja 1999. godine zaposlena je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu u svojstvu mlađe asistentice na Katedri za financije. Znanstveni poslijediplomski studij „Vanjska trgovina“ na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu upisala je 1999. godine, a magistarski rad po nazivom „Ekonomske implikacije reforme carinskog sustava Republike Hrvatske“ obranila je u svibnju 2003. godine. U srpnju 2003. godine izabrana je u suradničko zvanje asistentice za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomije, na kolegiju „Javne financije“. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Analiza ekonomskih učinaka porezne konkurencije pri oporezivanju dobiti poduzeća u Europskoj uniji“ obranila je u travnju 2008. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U zvanje docentice izabrana je 2009. godine, a u zvanje izvanredne profesorice za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomije, grana financije 2013. godine. Nositeljica je kolegija „Javne financije“, „Porezni sustav Republike Hrvatske“ i „Međunarodni aspekti oporezivanja“ na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te kolegija „Porezni sustavi“ na smjeru Ekonomika poduzetništva na FOI-u u Varaždinu. Bila je suradnik na nekoliko znanstvenih projekata iz navedenih područja te je objavila veći broj znanstvenih i stručnih radova, kao i knjiga i poglavlja u knjigama. Pohađala je stručne seminare, radionice i usavršavanja iz područja financija, od kojih je najznačajniji „European Entrepreneurship Colloquium on Participant Centered- Learning Program“ na Harvard Business School u Bostonu, a od listopada 2007. do siječnja 2008. boravila je na University California at Berkeley kao Visiting Scholar na International & Area Studies. Aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim konferencijama. Do sada je recenzirala više znanstvenih radova, istraživačkih projekta te knjiga. Članica je Znanstvenog društva ekonomista, Akademije pravnih znanosti, ICC-a Hrvatska (Komisija za oporezivanje) te vanjska članica Gospodarskog vijeća predsjednice Republike Hrvatske.

CV-Europass-HRV
CV-Europass-ENG