Ekonomski fakultet - Zagreb
NATJEČAJ za upis na sveučilišne specijalističke studije u akademskoj godini 2024./2025.

NATJEČAJ za upis na sveučilišne specijalističke studije u akademskoj godini 2024./2025.

                                                              

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EKONOMSKI FAKULTET 

raspisuje


NATJEČAJ

za upis nove generacije studenata na sveučilišne specijalističke studije u

akademskoj godini 2024./2025.


SVEUČILIŠNI SPECIJALISTIČKI STUDIJI:

 * EKONOMIKA EUROPSKE UNIJE *

* UPRAVLJANJE ORGANIZACIJAMA I PROJEKTIMA U KULTURI *


Uvjeti za upis na sveučilišni specijalistički studij:
 
                  1. Završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani sveučilišni prijediplomski i diplomski studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni magistar ekonomije ili drugi sveučilišni diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti ili završen dodiplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe stručni naziv diplomirani ekonomist ili drugi dodiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti.
2.  Iznimno, sveučilišni specijalistički studij može upisati i osoba koja je završila stručni diplomski studij čijim završetkom je stekla 300 ECTS bodova i stručni naziv magistar ekonomije ili drugi stručni diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti uz polaganje razlikovnih ispita koje određuje Fakultet uz uvjet da imaju najmanje pet godina radnog staža u području izvođenja studija.
3. Prosjek ocjena 3,5 ostvaren tijekom svih razina studija. Ukoliko kandidat ima niži prosjek potrebno je priložiti preporuke dva sveučilišna nastavnika.
4. Poznavanje barem jednog svjetskog jezika.
         

Obrazac prijave nalazi se na poveznici.

Prijave se zaprimaju do 30. rujna 2024. godine. 
 
Prijavi je potrebno priložiti:
1. Ovjerene kopije diploma svih razina studija na temelju kojih se vrši upis.
2. Ovjerene prijepise ocjena sa svih razina studija na temelju kojih se vrši upis.
3. Dvije preporuke sveučilišnih nastavnika (ako je prosjek ocjena na studiju/ studijima bio niži od 3,5).
4. Domovnicu - izvornik, ovjerenu presliku ili elektronički zapis iz Knjige državljana.
5. Izvadak iz matice rođenih - izvornik, ovjerenu presliku ili elektronički zapis iz matice rođenih.
6. Dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika.
7. Životopis.
8. Odluku organizacije o plaćanju školarine (ukoliko školarinu plaća pravna osoba).
9. Studenti koji se prijavljuju za upis na temelju završenog stručnog diplomskog studija dužni su dostaviti potvrdu o radnom stažu - elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i potvrdu poslodavca s naznakom radnog mjesta.
10. Kandidat koji sveučilišni diplomski studij ili integrirani sveučilišni prijediplomski i diplomski studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova ili drugi sveučilišni diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti ili završen dodiplomski sveučilišni studij ili drugi dodiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti ili stručni diplomski studij, nije završio u Republici Hrvatskoj treba dostaviti rješenje Povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija. 

Prijave se podnose osobno ili poštom na adresu: 
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
Referada za studente poslijediplomskih studija
Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb 
s naznakom „ZA NATJEČAJ ZA UPIS NA SVEUČILIŠNI SPECIJALISTIČKI STUDIJ“

 
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Referadi za studente poslijediplomskih studija na navedenoj adresi odnosno putem:  
- e-maila: ssantek@efzg.hr ili ostrunje@efzg.hr
- telefona: 01/238-3288; 01/238-3219

 
 - mrežne stranice sveučilišnih specijalističkih studija Ekonomskog fakulteta - Zagreb:
 http://www.efzg.unizg.hr/SSS