Natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje, nastavna i suradnička zvanja i radna mjesta

Sveučilište u Zagrebu
EKONOMSKI FAKULTET
raspisuje
 
 
N A T J E Č A J
 
I. za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje
 
  1. jednog (1) izvršitelja/icu u naslovno znanstveno - nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvene znanosti, polje ekonomija na Katedri za međunarodnu ekonomiju
 
Pristupnici (m/ž) za izbor u znanstveno - nastavno zvanje docenta moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Fakulteta te uvjete za izbor u zvanje sukladno Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja.
Pristupnici (m/ž) na natječaj dužni su uz pisanu prijavu na natječaj priložiti:
*  životopis
*  presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju

*  presliku odluke o prethodnom izboru u znanstveno zvanje (ukoliko su birani)
dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) u skladu sa Zajedničkim europskim
 referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane
 
 II. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto
 
  1. jednog (1) izvršitelja/icu u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za demografiju na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  2. jednog (1) izvršitelja/icu u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za ekonomsku teoriju na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  3. jednog (1) izvršitelja/icu u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za trgovinu i međunarodno poslovanje na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 
     Pristupnici (m/ž) za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju   (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13,      139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) i Statutom Fakulteta.
     Pristupnici (m/ž) na natječaj za radna mjesta poslijedoktoranda dužni su uz pisanu prijavu na natječaj priložiti:
* životopis
* presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti* popis znanstvenih i stručnih radova
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane
 
 
 
III. za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto
 
  1. jednog (1) izvršitelja/icu u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača, u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija ili polje informacijske i komunikacijske znanosti na Katedri za informatiku
  2. jednog (1) izvršitelja/icu u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača, u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za međunarodnu ekonomiju
 
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), Statutom Fakulteta te uvjete za izbor u zvanje predavača propisane Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavnom zvanju.
Pristupnici (m/ž) na natječaj za radno mjesto predavača dužni su uz pisanu prijavu na natječaj priložiti:
* životopis
* dokaz o završenom odgovarajućem studiju
* dokaz o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti
* dokaz o radnom iskustvu
* popis znanstvenih i stručnih radova
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane
 
  •  
Za pristupnike (m/ž) koji ispunjavaju tražene uvjete natječaja i koji su pravodobno dostavili potpunu i pravovaljanu dokumentaciju, provest će se testiranje znanja engleskog jezika.
 
Pristupnik (m/ž) na natječaj (osim rednog broja 1.) koji ima pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.  
Pristupnici (m/ž) na natječaj (osim rednog broja 1.) koji imaju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji , uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
  •  
Rok za prijavu na natječaj je 45 dana od dana posljednje objave natječaja.

Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje rednog broja i naziva na koje se pristupnik (m/ž) prijavljuje, šalju se poštom-preporučeno na adresu Ekonomski fakultet - Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Urudžbeni ured) ili dostavljaju osobno u Urudžbeni ured (od 24.kolovoza 2020.).
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj pristupnici (m/ž) pristaju da Ekonomski fakultet – Zagreb koristi i dalje obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.
U svakom trenutku pristupnici (m/ž) mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte szop@efzg.hr.
Pristupnici (m/ž) će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja na mrežnoj stranici Fakulteta.

 
 
EKONOMSKI FAKULTET- ZAGREB
 
                                                                       Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, v.r.


Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama i dnevnim novinama 24 sati u srijedu, 29. srpnja 2020. godine.