Natječaj za izbor na znanstveno-nastavna i suradnička radna mjesta, 14.12.2022.

Na temelju članka 95. stavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), a u svezi s člankom 112. stavkom 1. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22.), Sveučilište u Zagrebu Ekonomski Fakultet raspisuje
 
N A T J E Č A J
  za izbor
 
  1. na znanstveno – nastavna radna mjesta
 
  1. jednog (1) izvršitelja/icu u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za matematiku, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  2. jednog (1) izvršitelja/icu u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za ekonomiku poduzeća, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 
Pristupnici (m/ž) za izbor u znanstveno - nastavna zvanja i na radna mjesta (točka 1. i 2.), sukladno članku 112. stavku 1. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 119/22.), moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), Statutom Fakulteta te uvjete za izbor u gore navedeno zvanje sukladno Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine broj, 122/17).
 
Pristupnici (m/ž) na natječaj (točka 1. i 2.) dužni su uz pisanu prijavu na natječaj priložiti:
*  životopis
*  presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju

*  presliku odluke o prethodnom izboru u znanstveno zvanje (za točku 1., a za točku 2.. ukoliko su birani) i u znanstveno – nastavno zvanje (za točku 1.)
*  dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane. 

 
  1. na suradnička radna mjesta
 
  1. jednog (1) suradnika na radno mjesto višeg asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za ekonomsku teoriju na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  2. jednog (1) suradnika na radno mjesto višeg asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za financije na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  3. jednog (1) suradnika na radno mjesto višeg asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za poduzetništvo na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 
Pristupnici (m/ž) za izbor na radna mjesta višeg asistenta moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 119/22.) i  Statutom Fakulteta.
 
Pristupnici (m/ž) na natječaj (točka 3. do 5.) dužni su uz pisanu prijavu na natječaj priložiti:
* životopis
* presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti* popis znanstvenih i stručnih radova
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i
* dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane.
 

Za pristupnike (m/ž) koji ispunjavaju tražene uvjete iz natječaja i koji su pravodobno dostavili potpunu i pravovaljanu dokumentaciju, obavit će se provjera znanja engleskog jezika.
 
Pristupnici (m/ž) na natječaj za radna mjesta (točka 1. do uključivo 5.) koji imaju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.  
Pristupnici (m/ž) na natječaj za radna mjesta (točka 1. do uključivo 5.) koji imaju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:

Rok za prijavu na natječaj je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje broja točke natječaja na koju se pristupnik (m/ž) prijavljuje, šalju se na adresu: Ekonomski fakultet - Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Urudžbeni ured).
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj pristupnici (m/ž) pristaju da Ekonomski fakultet – Zagreb koristi i dalje obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.
U svakom trenutku pristupnici (m/ž) mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte szop@efzg.hr.
Pristupnici (m/ž) će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja na mrežnoj stranici Fakulteta.

 
  
Dekanica Fakulteta 
Izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, v.r.