Važne informacije

OBAVIJEST O IZDAVANJU POTVRDA O POLOŽENIM KOLEGIJIMA POSLOVNIH JEZIKA:
Rok: 14.2.2020.
Mole se studenti da kompletnu dokumentaciju predaju do kraja radnog vremena glavne porte na ime I. Dvoržak.
Katedra za poslovne strane jezik


MEĐUNARODNI PROGRAMI ZA MOBILNOST STUDENATA (osim Erasmus+)
 
Studenti sveučilišnih i stručnih studija koji žele sudjelovati u u međunarodnim programima studentske mobilnosti i u tu svrhu trebaju potvrdu o položenim kolegijima mogu svoju molbu uputiti Katedri za poslovne strane jezike. 
Nadalje, studentima stručnih studija potvrda iz engleskog jezika se može izdati ako su na oba kolegija, Engleski u poslovanju I i Engleski u poslovanju II, postigli vrlo dobar (4) ili izvrstan (5) uspjeh.

Za dobivanje potvrde potrebno je učiniti sljedeće:
 
1. Preuzmite obrazac ovdje (link). Obrazac ispunite na računalu te ga isprintajte.
 
2. Studenti sveučilišnih i stručnih studija obrascu prilažu fotokopiju prve stranice indeksa i svih relevantnih stranica indeksa (na kojima se nalaze ocjene jezičnih kolegija).
Studentima stručnih studija uvjet za izdavanje potvrde iz engleskog jezika je vrlo dobar (4) ili izvrstan (5) uspjeh na oba kolegija (Engleski u poslovanju I i II).
Studenti BDiB-a prilažu samo prvu stanicu indeksa.
 
3. Ispunjeni i potpisani obrazac i popratnu dokumentaciju predajte najkasnije tjedan dana prije roka prijave na natječaj za razmjenu. Dokumente je potrebno predati na glavnoj porti fakulteta s naznakom: Tajništvo Katedre za poslovne strane jezike, n/r gđa Ivanka Dvoržak.


____________________________________________________________________________________________________________


ERASMUS+
Dokazi o jezičnim kompetencijama u svrhu sudjelovanja u programu ERASMUS+: 1  - a, c, d, e  

U skladu s Dodatkom I. Natječaja za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ Katedra će izdavati
potvrde o položenim kolegijima i postignutim ocjenama, a uz podatke o kolegijima navodi se preporučena razina znanja općega jezika za pojedini kolegij:
a. ako je student položio relevantni strani jezik na fakultetu (minimalno 1 godina)
c. za studente viših godina BDiB-a Katedra izdaje posebnu potvrdu kojom potvrđuje da student studira cjeloviti program na engleskom jeziku i posjeduje znanje minimalno na razini B2.

Procedura dobivanja Potvrde od Fakulteta / Katedre za poslovne strane jezike 

Studenti koji žele potvrdu o položenim kolegijima poslovnog stranog jezika i  studenti viših godina BDIB-a trebaju učiniti sljedeće:

1. Preuzmite obrazac ovdje (link). Obrazac ispunite na računalu te isprintajte popunjeni obrazac.
 
2. Studenti sveučilišnih i stručnih studija obrascu prilažu fotokopiju prve stranice indeksa i svih relevantnih stranica indeksa (na kojima se nalaze ocjene jezičnih kolegija).
Studentima stručnih studija uvjet za izdavanje potvrde iz engleskog jezika je vrlo dobar (4) ili izvrstan (5) uspjeh na oba kolegija (Engleski u poslovanju I i II).
Studenti BDiB-a prilažu samo prvu stanicu indeksa.
 
3. Ispunjeni i potpisani obrazac i popratnu dokumentaciju predajte najkasnije tjedan dana prije roka prijave na natječaj za razmjenu. Dokumente je potrebno predati na glavnoj porti fakulteta s naznakom: Tajništvo Katedre za poslovne strane jezike, n/r gđa Ivanka Dvoržak. 


_____________________________________________________________________________________________________________

OBAVIJEST O PRIZNAVANJU KOLEGIJA POSLOVNIH STRANIH JEZIKA
prilikom  prelaska na EFZG

_____________________________________________________________________________________________________________

OBAVIJEST STUDENTIMA O MOGUĆNOSTI PRELASKA NA DRUGU ISPITNU LISTU

Prelazak temelem dokumentiranih razloga moguć je samo tijekom prva dva tjedna semestra u kojem je student upisan na kolegij. Više...

_______________________________________________________________________________________________

OBAVIJEST ZA IZVANREDNE STUDENTE
 
 
Prema planu i programu izbornih kolegija Katedre za poslovne strane jezike na 3. i 4. godini te na diplomskom studiju pohađanje nastave
i redovito izvršavanje zadataka obavezno je kako za redovne tako i za izvanredne studente
 koji upišu jedan ili više izbornih kolegija.
 Sve relevantne informacije o obvezama studenta i načinu ocjenjivanja objavljene su Redu predavanja, na internetskim stranicama za pojedini
kolegij te tijekom prvog tjedna nastave.
Student ima pravo i obvezu…biti upoznat s načinom ocjenjivanja za sve vrste provjere usvojenih znanja, vještina i kompetencija te o načinu
formiranja konačne ocjene. 
(Pravilnik o studiranju EFZG, članak 38. Točka 5).
 Sve studente upućujemo da prije upisa pažljivo prouče programe predmeta i način ocjenjivanja, odnosno upute nastavnika.