Važne informacije

 

 
OBAVIJEST O PRIZNAVANJU KOLEGIJA POSLOVNIH STRANIH JEZIKA
prilikom  prelaska na EFZG

_____________________________________________________________________________________________________________

OBAVIJEST STUDENTIMA O MOGUĆNOSTI PRELASKA NA DRUGU ISPITNU LISTU

Prelazak temelem dokumentiranih razloga moguć je samo tijekom prva dva tjedna semestra u kojem je student upisan na kolegij. 

______________________________________________________________________________________________________________


OBAVIJEST O IZDAVANJU POTVRDA O POLOŽENIM KOLEGIJIMA POSLOVNIH JEZIKA 

Datum obavijesti: 10. ožujka 2021.

 

Studenti koji su položili kolegije poslovnih stranih jezika na Katedri za poslovne strane jezike mogu dobiti potvrde o položenim kolegijima s naznačenom preporučenom razinom znanja prema silabusu kolegija (npr. položeni Poslovni engleski I i Poslovni engleski II – razina B2; Poslovni francuski I – razina A1; Poslovni njemački III – razina B2 itd.). Potvrde se izdaju isključivo studentima koji su trenutno upisani na EFZG kao  redovni ili izvanredni studenti.

 

Za izdavanje potvrde molimo e-mailom pošaljite ispunjeni zahtjev (u pdf formatu) i ispis ocjena na adresu poslovni-jezici@net.efzg.hr

Krajnji rok za predaju zamolbi je najkasnije tjedan dana prije roka prijave na natječaj za međunarodnu studentsku razmjenu.

MEĐUNARODNI PROGRAMI ZA MOBILNOST STUDENATA (osim Erasmus+)
 
Studenti sveučilišnih i stručnih studija koji žele sudjelovati u međunarodnim programima studentske mobilnosti i u tu svrhu trebaju potvrdu o položenim kolegijima mogu svoju molbu uputiti Katedri za poslovne strane jezike. 
Nadalje, studentima stručnih studija potvrda iz engleskog jezika se može izdati ako su na oba kolegija, Engleski u poslovanju I i Engleski u poslovanju II, postigli vrlo dobar (4) ili izvrstan (5) uspjeh.

Za dobivanje potvrde potrebno je učiniti sljedeće:
 
1. Preuzmite obrazac ovdje. Obrazac ispunite na računalu i umetnite vlastoručni potpis.
  
2. Ispunjeni i potpisani obrazac te ispis ocjena pošaljite najkasnije tjedan dana prije roka prijave na natječaj za razmjenu. Dokumente je potrebno poslati e-mailom na adresu
poslovni-jezici@net.efzg.hrERASMUS+
Dokazi o jezičnim kompetencijama u svrhu sudjelovanja u programu ERASMUS+: 1  - a, c, d, e  

U skladu s Dodatkom I. Natječaja za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ Katedra će izdavati
potvrde o položenim kolegijima i postignutim ocjenama, a uz podatke o kolegijima navodi se preporučena razina znanja općega jezika za pojedini kolegij:
a. ako je student položio relevantni strani jezik na fakultetu (minimalno 1 godina)

c. za studente viših godina BDiB-a Katedra izdaje posebnu potvrdu kojom potvrđuje da student studira cjeloviti program na engleskom jeziku i posjeduje znanje minimalno na razini B2.

Napomena - 1a:
Datum objave 17.3.2021.
- studenti sveučilišnih studija moraju imati položene kolegije Poslovni engleski jezik I i Poslovni engleski jezik II;
- studenti stručnih studija moraju imati položene kolegije Engleski u poslovanju I i Engleski u poslovanju II s ocjenama vrlo dobar (4) ili izvrstan (5).


Procedura dobivanja Potvrde od Fakulteta / Katedre za poslovne strane jezike 

Studenti koji žele potvrdu o položenim kolegijima poslovnog stranog jezika i  studenti viših godina BDIB-a trebaju učiniti sljedeće:

1. Preuzmite obrazac ovdje. Obrazac ispunite na računalu i umetnite vlastoručni potpis.  
2. Ispunjeni i potpisani obrazac te ispis ocjena pošaljite najkasnije tjedan dana prije roka prijave na natječaj za razmjenu. Dokumente je potrebno poslati e-mailom na adresu poslovni-jezici@net.efzg.hr

 
_______________________________________________________________________________________________

OBAVIJEST ZA IZVANREDNE STUDENTE
 
 
Prema planu i programu izbornih kolegija Katedre za poslovne strane jezike na 3. i 4. godini te na diplomskom studiju pohađanje nastave
i redovito izvršavanje zadataka obavezno je kako za redovne tako i za izvanredne studente
 koji upišu jedan ili više izbornih kolegija.
 Sve relevantne informacije o obvezama studenta i načinu ocjenjivanja objavljene su Redu predavanja, na internetskim stranicama za pojedini
kolegij te tijekom prvog tjedna nastave.
Student ima pravo i obvezu…biti upoznat s načinom ocjenjivanja za sve vrste provjere usvojenih znanja, vještina i kompetencija te o načinu
formiranja konačne ocjene. 
(Pravilnik o studiranju EFZG, članak 38. Točka 5).
 Sve studente upućujemo da prije upisa pažljivo prouče programe predmeta i način ocjenjivanja, odnosno upute nastavnika.