Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Makroekonomija

UPUTE ZA KOLEGIJ MAKROEKONOMIJA
ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018.
Nastavnici i nastava
Nastava iz Makroekonomije sastoji se od tri sata predavanja i tri sata vježbi tjedno.
Predavanja drži prof. dr. sc. Radmila Jovančević, redoviti profesor Ekonomskog fakulteta, a
vježbe doc. dr. sc. Tamara Slišković, docentica na Ekonomskom fakultetu.

Studenti iz niza razloga često mijenjaju grupe. Studenti mogu promijeniti grupu u prvom tjednu nastave
u dogovoru s nastavnikom u čiju grupu prelaze.

Ispitna literatura
Udžbenik:
Blanchard, Olivier (2003) Makroekonomija, 3. izdanje, MATE: Zagreb ili
Blanchard, Olivier (2011) Makroekonomija, 5. izdanje, MATE: Zagreb
Zbirka zadataka:
David W. Findlay (2003) Vodič za učenje – Makroekonomija, 3. izdanje, MATE: Zagreb ili
David W. Findlay (2003) STUDY GUIDE - Macroeconomics, 3. izdanje, Prentice Hall, Upper
Saddle River, New Jersey.

Raspored gradiva – udio u konačnoj ocjeni
Gradivo je podijeljeno u tri dijela te se polaže putem tri kolokvija kako je prikazano u tablici.
 Prvi kolokvij obuhvaća poglavlja od 1 do 7
 Drugi kolokvij obuhvaća poglavlja 8, 9, 18, 19, 20 i 21
 Treći kolokvij obuhvaća poglavlja od 10 do 13 i od 14 do 17
Studenti koji se odluče polagati ispit putem kolokvija moraju redovito dolaziti na predavanja i
vježbe te aktivno sudjelovati u svim vidovima nastave. Svaka aktivnost posebno će se
evidentirati. Pravo izlaska na kolokvij imaju samo oni studenti koji su prisustvovali na 70%
svih predavanja i svih vježbi. Studentima će tijekom semestra biti podijeljene domaće zadaće
koje će se uzimati u obzir pri određivanju konačne ocjene.

Ocjenjivanje polaganja ispita putem kolokvija
Ocjena iz kolegija Makroekonomija sastoji se od sljedećih elemenata:
1. prvi kolokvij nosi 30% ocjene
2. drugi kolokvij nosi 30% ocjene
3. treći kolokvij nosi 30% ocjene
4. aktivnost i domaće zadaće nose 5% ocjene
5. dolasci nose 5% ocjene

Polaganje ispita
Za polaganje ispita putem redovnog ispitnog roka potrebno je imati položen kolegij Osnove
ekonomije i prijaviti ispit na redovnom ispitnom roku.
Ispit na razini katedre se sastoji od 15 pitanja višestrukog izbora i tri skupine zadataka. Ispit nosi ukupno 45 bodova.
Svaka skupina zadataka se sastoji od dva ponuđena zadatka, a studenti biraju onaj koji im više odgovara.
Svaka skupina zadataka nosi 10 bodova, a za prolaz je potrebno ostvariti barem jedan bod iz
svake skupine.
Prag za prolaz na ispitu je 60%, a ostale ocjene su kako slijedi:
dovoljan (2) –između 60% i 70%, dobar (3) – između 71% i 80%, vrlo dobar (4) – između 81% i 90%, te
odličan (5) – između 91% i 100%.