Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Monetarna politika predavanja 2020//21

MONETARNA POLITIKA ak.god. 2020/21 - studenti predavačkih grupa prof.dr.sc. Marijane Ivanov
Kod za Classroom: x7y4mnzOBAVIJEST STUDENTIMA KOJI SLUŠAJU KOLEGIJ "MONETARNA POLITIKA" KOD PROF. DR. SC. MARIJANE IVANOV U AK. GOD. 2020./2021.
 

Studenti koji slušaju kolegij "Monetarna politika" kod prof. dr. sc. Marijane Ivanov u ak. god. 2020./2021., uz prijavu u Classroom svoje predavačke grupe (koji je kreirala prof. dr. sc. Marijana Ivanov)  trebaju se dodatno prijaviti u Google Classroom za seminarsku nastavu (lozinka: mnmi3h6)MONETARNA POLITIKA


Nositelj kolegija "Monetarna politika" : prof.dr.sc. Ivan Lovrinović

Predavanja na predmetu "Monetarna politika" održavaju: prof.dr.sc. Ivan Lovrinović , prof.dr.sc. Marijana Ivanov, prof.dr.sc. Gordana Kordić, doc. dr.sc. Martina Nakić

Seminarsku nastavu na predmetu održavaju asistent : Karlo Vujeva

Predmet se izvodi kroz 3 sata predavanja i 1 sat seminarske nastave.

Program predmeta:

1. Razumijevanje novca i njegov povijesni razvoj
2. Suvremeni novčani sustav
3. Monetarne institucije i razlike između središnje banke i komercijalnih banaka
4. Uloga banaka u procesu kreiranja novca
5. Rezerve banaka, multiplikacija depozita i ekspanzija kredita
6. Tokovi promjene novčane ponude
7. Monetarni agregati
8. Novac i inflacija
9. Likvidnost
10.Ciljevi i instrumenti monetarne politike
11.Učinci monetarne politike na financijska tržišta i realna kretanja
12.Monetarna politika u praksi Hrvatske narodne banke, Europske središnje banke te Sustava federalnih rezervi
13.Monetarna politika i politika deviznog tečaja
14.Međunarodni monetarni sustav

Uvjeti za polaganje ispita (te pristup kolokvijima): položeni ispit iz kolegija Osnove ekonomije i Makroekonomija.
Studenti koji nemaju ispunjene navedene preduvjete ne mogu pristupiti ni kolokviju ni ispitu iz kolegija „Monetarna politika“ dok ne polože ispite iz navedenih kolegija.
 

Osnovna literatura:
1) Lovrinović, I., Ivanov, M.: "Monetarna politika", RRIF plus d.o.o., prosinac 2009. (osim za dio gradiva na koje se odnose aktualne promjene vezane uz instrumente monetarne politike HNB i strukturu monetarnih agregata u Hrvatskoj - to gradivo studenti uči se u skladu s niže navedenim uputama pod 2 i 3);
2) NOVO-  instrumenti monetarne politike - link na tekst za studente - instrumenti objavljeni na web stranicama HNB-a (aktualni na dan pisanja kolokvija ili ispita) - OBJAVLJENO 27.11.2017.
3) Struktura monetarnih agregata u Hrvatskoj od 2015. godine - link na dodatne materijale (navedeno podrazumijeva da monetarne agregate u Hrvatskoj studenti trebaju naučiti u skladu s novim definicijama i novom sektorizacijom financijskih institucija i drugih sektora u Hrvatskoj; ujedno to znači da se kao točan odgovor neće priznati oni odgovori studenata koji su zanemarili novu strukturu monetarnih agregata); objavljeno 11.11.2015.
4)
zadaci vježbi sa seminarske nastave


Dodatne važne obavijesti:

Gradivo koje ulazi u prvi kolokvij uključuje prvih 5 poglavlja knjige, dakle, zaključno s poglavljem "Ciljevi i instrumenti monetarne politike". Dodatno, instrumente monetarne politike HNB-a studenti trebaju naučiti prema zadnjim podacima i materijalima objavljenima na stranici HNB-a - znači koristiti knjigu za detaljna objašnjenja i web materijale za konkretnu aktualnu provedbu. Strukturu monetarnih agregata u Hrvatskoj studenti trebaju naučiti u skladu s objavljenim dodatnim materijalom dostupnim na linku u sklopu kategorije Osnovna literatura - znači koristiti knjigu za detaljnija objašnjenja uloge pojedinih agregata a web materijale za konkretnu aktualnu strukturu. Tip matematičnih zadataka koji su uključeni u prvi kolokvij bit će objašnjen na seminarskoj nastavi. 


Drugi kolokvij bit će za sve studente zadnji tjedan nastave u terminu predavanja. Gradivo koje ulazi u drugi kolokvij uključuje poglavlja: 3, 5, 6, 7, 8, 9 knjige te njima pripadajuće dodatne materijale s vježbi u okviru seminarske nastave te na web stranicama HNB-a (instrumenti). Navedeno podrazumijeva da se dio cjelina gradiva prvog kolokvija polaže i u sklopu drugog kolokvija. Tip matematičkih zadataka koji su uključeni u drugi kolokvij bit će objašnjen na seminarskoj nastavi.

Putem kolokvija ispit mogu polagati samo oni studenti koji su kolegij „Monetarna politika“ prvi put upisali akademske godine 2018./19. i redovno pohađaju nastavu.  Redovno pohađanje nastave podrazumijeva da student do prvog kolokvija može izostati s najviše 2 termina predavanja i 2 termina seminara.
Dodatno, prema uputi Prodekanice za nastavu i studente vezano za ponovno slušanje kolegija i pristup kolokviju onih studenata koji su ga odslušali prethodnih godina, kolokviju mogu pristupiti: studenti koji u prethodnoj godini nisu dobili potpis (ponovni upis predmeta), kojima je u prethodnoj godini odobreno mirovanje studija i oni koji su nakon 4. pada na ispitu ponovno upisali predmet.

Uvjet za potpis je prisustvovanje na 2/3 (dvije trećine) održane nastave na kolegiju.

Studenti polažu ispit i kolokvije isključivo kod profesora kod kojeg su raspoređeni prema rasporedu satnice Ekonomskog fakulteta Zagreb. Prebacivanje iz grupa jednog profesora kod drugog profesora nije moguće, ali je u dogovoru s predmetnim nastavnikom moguće prebacivanje iz jedne predavačke grupe u drugu grupu kod istog profesora. Prebacivanje iz jedne seminarske grupe u drugu moguće je jedino u okviru seminarskih grupa koje po terminima predavanja pripadaju istom profesoru.

Rezultati pismenih ispita neće biti objavljeni na Internetu već u zakazanom terminu na vratima kabineta profesora.

Putem ispita ili dva kolokvija moguće je ostvariti maksimalno 100 bodova. Svaki kolokvij nosi maksimalno 50 bodova.
Na pismenom ispitu i svakom kolokviju treba ostvariti minimalno 60% mogućih bodova kako bi studenti stekli pravo na upis pozitivne ocjene. Studenti koji nisu ostvarili minimalnih 60% mogućih bodova na prvom kolokviju nemaju pravo izlaska na drugi kolokvij.

Dodatni bodovi mogu se ostvariti izradom i izlaganjem prezentacija u okviru seminarske nastave (maksimalno 5 bodova).
Bodovi stečeni na seminarskoj nastavi (prezentacije) vrijede isključivo na zimskom ispitnom roku (siječanj/veljača 2018.), a priznaju se tek nakon što na svakom kolokviju ili cjelovitom ispitu student ostvari minimalno 60% mogućih bodova.

Studenti koji polažu ispit putem kolokvija prijavljuju ispit za prvi termin zimskog ispitnog roka. Pozitivne ocjene studenti trebaju doći osobno upisati u terminu kada su pozvani. Nakon toga položena ocjena neće se priznati.

Studenti koji polažu razliku sa stručnog studija kolegij „Novac i kredit“ mogu pristupiti prvom ispitnom roku u kojem su ispunili uvjete za polaganje ispita iz kolegija „Monetarna politika“ (položeni ispiti iz kolegija „Osnove ekonomije“ i „Makroekonomija“).

Raspon ocjena:

91 do 100 i više bodova - izvrstan

81 do 90 bodova - vrlo dobar

71 do 80 bodova - dobar

60 do 70 bodova - dovoljan

Studenti koji su pozitivno ocjeni na pismenom ispitu (ili kao zbroj dva pozitivno ocjenjena kolokvija) mogu odgovarati za višu ocjenu.