Doc. dr. sc. Marko Babić

Povratak na katedru
Doc. dr. sc. Marko Babić
Ime i prezime
Marko Babić
Kabinet
B 202
Telefon
Konzultacije
  • Ponedjeljak: 16:00 - 18:00
  • Studenti doc. dr. sc. M. Babića upućuju se da se za konzultacije jave doc. dr. sc. I. Totu.
Biografija

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1976. godine. Magistrirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku 1995. godine. Znanstveni stupanj doktora znanosti stekao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu 2000. godine obranivši tezu "Pravno-ekonomski aspekti privatizacije u zemljama u tranziciji" (diploma nostrificirana na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku 2003. godine). Ispit za službenika državne uprave položio 1978. godine, pravosudni ispit 1979. godine, a javnobilježnički ispit 1998. godine. U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava izabran je 2012. godine.

Zaposlen je u znanstvenom zvanju i na radnom mjestu docenta na Katedri za pravo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje od 2013. godine izvodi nastavu iz kolegija Trgovačko pravo.

U svibnju 2017. godine imenovan je potpredsjednikom Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

U svibnju 2018. godine imenovan je generalnim konzulom Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Mostaru. 

Bio je sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske (2007. - 2016.). Do izbora za suca Ustavnog suda Republike Hrvatske, od 1987. godine kada je upisan u Imenik odvjetnika se neprekidno bavio odvjetničkom praksom i zastupao stranke u brojnim postupcima kaznenopravne, građanskopravne i upravnopravne prirode, kao i u drugim postupcima pred vojnim sudovima i stegovnim tijelima. 

Objavio je više znanstvenih i stručnih radova s područja građansko-procesnog prava, građanskog prava, upravnog prava te trgovačkog prava. Sudjelovao je na brojnim domaćim i inozemnim kongresima i seminarima.