Doc. dr. sc. Maja Mihelja Žaja

Povratak na katedru
Doc. dr. sc. Maja Mihelja Žaja
Ime i prezime
Maja Mihelja Žaja
Kabinet
110
Telefon
Konzultacije
  • Konzultacije se odvijaju putem e-maila i Google Meeta
Biografija
Doc. dr. sc. Maja Mihelja Žaja rođena je u Zagrebu. Državljanka je Republike Hrvatske i po narodnosti je Hrvatica. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Križu. Nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja, 2002. godine upisuje Ekonomski fakultet u Zagrebu, smjer Financije, koji završava u srpnju 2006. godine obranom diplomskog rada iz kolegija Ekonomika osiguranja. Poslijediplomski specijalistički studij „Osiguranje i reosiguranje” na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu upisala je 2007. godine, a završila ga je 2010. godine. Iste godine upisala je poslijediplomski doktorski studij iz ekonomije i poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Akademski stupanj doktora znanosti stekla je 25. studenog 2013. godine obranom doktorske disertacije pod nazivom „Utjecaj učestalosti i veličine distribucije šteta na osigurateljne cikluse“. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlila se u studenom 2006. godine kao asistentica na Katedri za financije, a u suradničko zvanje i radno mjesto višeg asistenta iz područja društvenih znanosti polje ekonomije na Katedri za financije Ekonomskog fakulteta u Zagrebu izabrana je 2013. godine. Odlukom Matičnog odbora za područje društvenih znanosti – polje ekonomije izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika 2014. godine. U nastavno zvanje docenta izabrana je 2016. godine. Sudjeluje u izvođenju predavanja, seminarske nastave i organizaciji ispita na kolegijima „Javne financije“ i „Burze vrijednosnica“ na preddiplomskom sveučilišnom studiju, „Platni promet“ i „Porezni sustav Hrvatske“ na preddiplomskom stručnom studiju te „Osiguranje i rizici“ na diplomskom studiju. Osim navedenog, mentorirala je velik broj seminarskih radova, kritičkih prikaza, završnih radova i diplomskih radova te je sudjelovala u povjerenstvima za ocjenu diplomskih radova. Aktivno sudjeluje u istraživačkom radu i projektima iz područja znanstvenog i istraživačkog interesa. Pohađala je stručne seminare, radionice i usavršavanja iz područja osiguranja. Do sada je objavila znanstvene i stručne radove u Hrvatskoj i u sklopu međunarodnih konferencija.

CV-Europass-HRV
CV-Europass-ENG