Diplomski sveučilišni studiji na engleskom jeziku

Diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Poslovna ekonomija i Diplomski sveučilišni studij Ekonomija traju jednu akademsku godinu, odnosno dva semestra i nastavak su istoimenih preddiplomskih sveučilišnih studija na Ekonomskom fakultetu – Zagreb u trajanju od četiri akademske godine. 

Moguć je upis samo na diplomske sveučilišne studije na engleskom jeziku:
 


Diplomski sveučilišni studiji na engleskom jeziku engleske su inačice dosadašnjih istoimenih studijskih smjerova na Diplomskom sveučilišnom studiju "Poslovna ekonomija". Posebnost izvođenja nastave ovih programa je rad u malim grupama studenata što omogućava intenzivniju komunikaciju i rad nastavnika sa studentima. Nastava i sve ostale studentske obaveze u cijelosti se izvode na engleskom jeziku, a studij mogu upisati i hrvatski i strani državljani.

Sve dodatne informacije o diplomskim sveučilišnim studijima na engleskom jeziku mogu se pronaći na sljedećoj 
poveznici.

Za upis na te studije uvjet je završen odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij u trajanju od četiri akademske godine (osam semestara) i stečenih ukupno 240 ECTS bodova. Odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij podrazumijeva završen studij na ekonomskom ili srodnom fakultetu, odnosno odjelu za ekonomiju sveučilišta u Hrvatskoj ili inozemstvu, te onim srodnim fakultetima koji izvode preddiplomske sveučilišne studije čiji nastavni planovi i programi sadrže odgovarajuću grupu ekonomskih kolegija na svim godinama studija. 

Završetkom diplomskih sveučilišnih studija stječe se 60 ECTS bodova i akademski naziv magistar ekonomije, odnosno magistra ekonomije. Kratica oba naziva je mag. oec. koja se piše iza imena i prezimena.