Agrarna politika i globalno okruženje

Predavač: Prof.dr.sc. Radmila Jovančević 


Opis kolegija
 
Kolegij se bavi međuodnosom gospodarske i agrarne politike. Proučavaju se ciljevi, sredstva, instrumenti i mjere agrarne politike. Uspoređuje se agrarna politika Europske Unije i Republike Hrvatske. Agrarna politika se promatra kroz prizmu ruralnog razvoja te zaštite prirodnog okoliša. Kolegij obuhvaća i analizu primjene poljoprivrednih politika u svijetu i Europskoj uniji kao i primjenu CGE modela u analizi poljoprivrednih politika.
 
 
Ciljevi učenja
 

 • usvajanje naprednih znanja iz  agrarne politike i globalnog okruženja
 • razvoj vještina analize globalnog tržišta u cilju prepoznavanja poslovnih prilika na međunarodnom tržištu
 • strateško promišljanje o potencijalnim prednostima odabira odgovarajućih agrarnih politika i potrebnim aktivnostima za nastup i dugoročno poslovanje na  tržištu EU i odabranim zemljama
 • stjecanje sposobnosti primjene CGE modela u analizi poljoprivrednih politika i izrade strategije kao instrumenta za odlučivanje u poljoprivredi
 • razvoj kompetencija za provedbu originalnog istraživanja, prezentacije i pisanih eseja za potrebe donošenja odluka i rješavanja problema u primjeni poljoprivrednih politika
 
 
Ishodi učenja
 
 • klasificirati i ocijeniti utjecaj poljoprivrednih čimbenika u svijetu i Europskoj uniji na odabir tržišta
 • kritički prosuditi poljoprivrednu politiku Europske unije i Republike Hrvatske za velika i mala poduzeća na odabranom inozemnom tržištu
 • vrednovati utjecaj aktualnih trendova i očekivanih globalnih promjena  na poljoprivredne politike i potencijalne strateške programe zemalja članica EU
 • primjenom CGE modela odabrati i argumentirati strategiju za ulazak i poslovanje velikih i malih poljoprivrednih poduzeća na međunarodnim tržištima
 • kreirati i prezentirati  strateški plan poljoprivredne politike za nastup poljoprivrednih poduzeća na odabranom inozemnom tržištu
 
 
Oblici nastave
 
 • predavanja
 • seminari i radionice
 • analize slučajeva
 • samostalni zadaci