Trgovina i trgovinska politika

Osnovni podaci
Naziv kolegija:  Trgovina i trgovinska politika
Bodovi  6
Šifra kolegija:  58515
Status kolegija:  obavezan
Godina i semestar studija:  1. godina/I. semestar
Web stranice kolegija:  -
Katedra:  Katedra za trgovinu
Nositelj kolegija:  Prof. dr. sc. Nikola Knego
Izvođači kolegija:  Prof. dr. sc. Nikola Knego, Izv. prof. dr. sc. Blaženka Knežević
Asistenti:  Mia Delić, mag. oec.
Vrsta studija:  Diplomski sveučilišni studij poslovne ekonomije
Smjer studija:  Trgovina
Ukupno sati nastave:  40
Jezik predavanja:  hrvatski
Vrijeme održavanja nastave:  Satnica 

 

   
Nastavni ciljevi:
Upoznavanje s značenjem trgovine u gospodarskoj strukturi te stjecanje znanja za razumijevanje i anticipiranje suvremenih procesa koji se odvijaju u trgovinskim strukturama zemalja s razvijenim tržišnim ekonomijama. Stjecanje znanja za razumijevanje procesa u kojima trgovinska poduzeća postaju sve složenija kao posljedica sve intenzivnijeg ispreplitanja trgovine s drugim gospodarskim djelatnostima. Stjecanje specifičnih znanja o utjecaju različitih činitelja na izgradnju i organizaciju trgovine. Ovladavanje znanjem o troškovima trgovine, razlozima njihova porasta te načinima njihova usporavanja u uvjetima suvremenog poslovanja.Stjecanje znanja o organizacijskim oblicima trgovine u europskim zemljama s razvijenim tržišnim strukturama, kriterijima za klasificiranje trgovinskih struktura te ovladavanjem specifičnim znanjem o načelima, teoriji i praksi trgovinske politike.
Program predmeta:
1. Temeljni pojmovi trgovine
2. Nositelji trgovine
3. Utjecaj različitih činitelja na izgradnju i organizaciju trgovine
4. Troškovi trgovine
5. Organizacijski oblici trgovine u europskim zemljama s razvijenom tržišnom strukturom
6. Klasifikacije trgovinske strukture
7. Značenje trgovine u suvremenom gospodarstvu
8. Načela, teorija i praksa trgovinske politike

Nastavne metode:

Predavanja, seminarska nastava, vježbe, pisani radovi i rješavanje praktičnih zadataka, individualni rad.

Obavezna literatura:

Segetlija,Z, Knego, N, Knežević, B, Dunković, D. (2011), Ekonomika trgovine, Novi informator, Zagreb
Grupa autora, (2006),Retailing in the 21st Century-Current and Future Trends, (urednici: Krafft, M. & Mantrala, M.K.), Springer, Berlin
Grupa autora, (2003), Retailing in the European Union-Structures, Competition and Performance, Routledge, London

Dodatna literatura:

Grupa autora (2004), EU Trade Strategies, Palgrave-McMillan, New York.
Dunkley, G., (2004), Free Trade-Myth, Reality and Alternatives, Zed Books, London.
Pangariya, A., (1999), Regionalism in Trade Policy, World Scientific Publishing Co, Singapore.

Obaveze studenata:
Aktivno sudjelovanje u svim oblicima nastave. Praćenje i čitanje aktualne literature. Pisanje osvrta na aktualne teme. Eventualno sudjelovanje u izradi različitih projekata.
Način ispitivanja/ocjenjivanja:
Provjera znanja će se provoditi tijekom padagoškog rada sa studentima (predavanja, seminarska nastava, individualno rješavanje problema i slučajeva). Konačna ocjena će se formirati na temelju tih provjera znanja kao i putem pismenog i usmenog ispita. Različiti oblici provjere znanja tijekom pedagoškog rada čine 40% ocjene, konačni pismeni ispit 40% i usmeni ispit 20%.
Prijave ispita:
ISVU studomat
Uvjeti za polaganje predmeta:
 
Dodatne informacije: