Pravo međunarodne trgovine

Osnovni podaci
Naziv kolegija:  Pravo međunarodne trgovine
Bodovi  6
Šifra kolegija:  -
Status kolegija:  izborni
Godina i semestar studija:  1. godina /II. semestar
Web stranice kolegija:  -
Katedra: Katedra za pravo
Nositelj kolegija: Prof.dr.sc. Hana Horak
Izvođači kolegija: Prof.dr.sc. Hana Horak, doc.dr.sc. Kosjenka Dumančić,
Asistenti: Dr.sc. Dominik Vuletić, Zvonimir Šafranko mag.iur., Kristijan Poljanec, mag.iur.
Vrsta studija:  Diplomski sveučilišni studij  poslovne Ekonomije
Smjer studija: trgovine
Ukupno sati nastave:  30
Jezik predavanja:  Hrvatski
Vrijeme održavanja nastave: Satnica 


     
Nastavni ciljevi:
Shvaćanje prirode , funkcije i nastanka raznorodnih propisa koji utječu na formiranje i ispunjenje međunarodnih trgovačkih ugovora i gospodarskih politika. Razumijevanje pravne terminologije ,akronima i instrumenata kao alata međunarodne trgovine i ugovora europskog prava i Common law-a. Sposobnost primjene ekonomske i pravne analize na trgovačke ugovore u praksi međunarodne trgovine. Razumijevanje i razlikovanje javnopravnih, imperativnih okvira pravnih poslova od prostora slobode ugovaranja i poduzetništva. Savladavanje baza podataka i pretraživanja izvora prava, ugovornih obrazaca, presuda i dr.
Program predmeta:
1. UVOD; Pojam i općenito o međunarodnom trgovačkom pravu, Javnopravni okvir međunarodnog trgovačkog prava, Izvori prava, Osnove međunarodnog privatnog prava
2. UJEDNAČENO I POREDBENO UGOVORNO PRAVO; Bečka konvencija o međunarodnoj prodaji robe, Konvencija o zastari, Incoterms, Osnove poredbenog ugovornog prava
3. MEĐUNARODNA PLAĆANJA; Doznaka, Mjenica, Dokumentarni akreditiv, Bankovna garancija, Dokumentarna naplata
4.RJEŠAVANJE MEĐUNARODNIH TRGOVAČKIH SPOROVA; Osnove međunarodnog procesnog prava, Arbitraže, Mirenje
Nastavne metode:
Predavanja, seminarska nastava, pismene analize ugovora i slučajeva i sporova, vježbe i simulacija pregovora radi sklapanja ugovora.
Obavezna literatura:
Horak, H. i dr. (udžbenik u pripremi)
Dodatna literatura:

Folsom H.R., Gordon W.M., Spanogle A.J. Međunarodni trgovački poslovi, Magistrat,Sarajevo, 1999., Whincup H.M., Contract Law and Practice, Kluwer, 2001., Quigley C., European Community Contract Law, Kluwer, 1997., Goyder J., EC Distribution Law, Wiley 1998., Schaffer R., Earle B., Agusti F., International Business Law and its Environment, West, N:Y.,2001.
Herdegen, M.: Europsko pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2003.

Obaveze studenata:
Pretraživanje na internetu i prikazivanje ugovora iz prakse, presuda, odluka Komisije EU, arbitraža, DSB i dr. Praćenje aktualnih međudržavnih trgovinskih sporova i slučajeva sporova ili predmeta tržišnog natjecanja.
Način ispitivanja/ocjenjivanja:
Ocjena ispita oblikuje se temeljem pismenog i usmenog ispita , pismenih radova i aktivnog sudjelovanja u seminarima i vježbama studenata tijekom semestra.
Prijave ispita:
ISVU studomat
Uvjeti za polaganje predmeta:
Trgovačko pravo
Dodatne informacije:
-