Transport i osiguranje

Osnovni podaci
Naziv kolegija:  Transport i osiguranje
Bodovi  6
Šifra kolegija:  58517
Status kolegija:  obavezan
Godina i semestar studija:  1. godina/II. semestar
Web stranice kolegija:  -
Katedra:  Katedra za trgovinu
Nositelj kolegija:  Prof. dr. sc. Jadranka Bendeković
Izvođači kolegija:  Prof. dr. sc. Jadranka Bendeković
Asistenti:  Dora Naletina, mag. oec. 
Vrsta studija:  Diplomski sveučilišni studij poslovne ekonomije
Smjer studija:  Trgovina
Ukupno sati nastave:  40
Jezik predavanja:  hrvatski
Vrijeme održavanja nastave:  Satnica 


     
Nastavni ciljevi:
Upoznavanje sa strategijom modernog prometa u svijetu i Europskoj uniji. Tehnološke promjene u sektoru prometa, te pojava multimodalnog prijevoza kao integralnog faktora pojedinačnih prometnih sektora. Stjecanje znanja koja su potrebna za samostalan rad na svim poslovima na području transportnog poslovanja (sklapanje ugovora o prijevozu i njegovo izvršenje u svim transportnim granama) i otpremništva (poslovi izvoza, uvoza i tranzita, izbor osiguranja robe u međunarodnom transportu, izbor najpovilnijeg transportnog puta i sredstva).
Program predmeta:
1.Uloga prometa u društveno-ekonomskom razvoju, 2. Strategija razvoja prometa, 3. Značaj i utjecaj transportnog troška u međunarodnoj robnoj razmjeni, 4. INCOTERMS 2000, 5. Uloga i značaj međunarodnog špeditera u međunarodnoj trgovini, 6. Multimodalni transport u Europi i Hrvatskoj, 7. Utjecaj i značaj pomorskog transporta u svijetu i Hrvatskoj, 8. Značaj i uloga cestovnog transporta u Europi i Hrvatskoj, 9. Značaj i uloga željezničkog transporta u Europi i Hrvatskoj, 10. Značaj i uloga zračnog transporta u svijetu, Europi i Hrvatskoj, 11. Značaj riječnog transporta u Europi i Hrvatskoj, 12. Liberalizacija u pojedinim granama prometa u Europskoj uniji, 13. Transportno osiguranje robe u međunarodnoj razmjeni, 14. Liberalizacija i privatizacija osiguravajućih društava.
Nastavne metode:
Predavanja, seminarska nastava, vježbe, pisani radovi i rješavanje praktičnih zadataka, individualni rad.
Obavezna literatura:
J. Bendeković, Z. Aržek: Transport i osiguranje, Mikrorad, Zagreb, 2008.
Dodatna literatura:

R. Zelenika, Multimodalni prometni sustavi, Ekonomski fakultet Rijeka, 2006.

Obaveze studenata:
Aktivno sudjelovanje u svim oblicima nastave. Praćenje i čitanje aktualne literature. Pisanje osvrta na aktualne teme, eventualno sudjelovanje u izradi različitih projekata. Izrada seminarskog rada i prezentacija.
Način ispitivanja/ocjenjivanja:
Provjera znanja će se provoditi tijekom pedagoškog rada sa studentima (predavanja, seminari, kolokvij). Konačna ocjena će se formirati na temelju tih provjera znanja kao i putem pismenog ispita.
Prijave ispita:
ISVU studomat
Uvjeti za polaganje predmeta:
-
Dodatne informacije:
-