Upravljanje kvalitetom

Osnovni podaci
Naziv kolegija:  Upravljanje kvalitetom
Bodovi  5
Šifra kolegija:  58578
Status kolegija:  izborni smjera Trgovina
Godina i semestar studija:  1. godina / I. semestar  
Web stranice kolegija:  -  
Katedra:  Katedra za trgovinu
Nositelj kolegija:  Prof. dr. sc. Tonći Lazibat
Izvođači kolegija:  Prof. dr. sc. Tonći Lazibat, Doc. dr. sc. Tomislav Baković, Dr. sc. Ines Dužević
Asistenti:  Dr. sc. Ines Dužević, Dr. sc. Ivana Štulec, Marija Jurčević, prof. math.& phys., univ.spec.oec.
Vrsta studija:  Sveučilišni diplomski studij poslovne ekonomije
Smjer studija:  Trgovina
Ukupno sati nastave:  30
Jezik predavanja:  hrvatski 
Vrijeme održavanja nastave:  Satnica 


 
Nastavni ciljevi:
Studenti usvajaju opće vještine potrebne za obavljanje poslova managera kvalitete u raznim organizacijama , kao i specifična znanja nužna za rad u organizacijama i zavodima zaduženim za normizaciju te identifikaciju i klasifikaciju proizvoda.
Program predmeta:
 1. Osnove teorije kvalitete
2. Gurui kvalitete
3. Kontrola, osiguranja i upravljanje kvalitetom
4. Kvaliteta i poslovanje
5. Normizacija kvalitete
6. Serija normi ISO 9000
7. Upravljanje potpunom kvalitetom i Šest Sigma
8. Alati i metode za upravljanje kvalitetom
9. Integrirani sustavi upravljanja
10. Kvaliteta u funkciji razvoja hrvatskog gospodarstva
Nastavne metode:
Predavanja, seminarska nastava, vježbe, pisani radovi, primjenom metoda iskustvenog učenja i interdisciplinarnog pristupa, te vježbanjem inovativnosti i kreativnosti.
Obavezna literatura:
Lazibat, T. (2009) Upravljanje kvalitetom, Zagreb: Znanstvena knjiga
Dodatna literatura:

1. Gryna F., Juran J. (2002) Planiranje i analiza kvalitete, Zagreb: Mate
2. Goetsch, D.L. and Stanley, B.D. (2010): Quality Management for Organizational Excellence: Introduction to Total Quality, Sixth Edition, New Jersey: Pearson Education Inc.

Obaveze studenata:
Aktivno sudjelovanje u nastavi na osnovi permanentnog praćenja aktualne literature. Izrada pisanih radova.  
Način ispitivanja/ocjenjivanja:
Različiti pisani i usmeni oblici provjere znanja provodit će se kontinuirano tijekom predavanja i činit će 50% konačne ocjene, a završni usmeni ispit činit će 50% konačne ocjene. 
Prijave ispita:
ISVU studomat
Uvjeti za upis predmeta:
-
Dodatne informacije:
-