Međunarodna i domaća tržišta roba i usluga

Osnovni podaci
Naziv kolegija:  Međunarodna i domaća tržišta roba i usluga
Bodovi  5
Šifra kolegija:  58577
Status kolegija:  izborni 
Godina i semestar studija:  1. godina / I. semestar  
Web stranice kolegija:  -  
Katedra:  Katedra za trgovinu
Nositelj kolegija:  Prof. dr. sc. Tonći Lazibat
Izvođači kolegija:  Prof. dr. sc. Tonći Lazibat, Dr. sc. Ines Dužević
Asistenti:  Dr. sc. Ines Dužević, Helena Miloloža, mag. oec. 
Vrsta studija:  Sveučilišni diplomski studij Poslovne ekonomije
Smjer studija:  Trgovina
Ukupno sati nastave:  30
Jezik predavanja:  hrvatski 
Vrijeme održavanja nastave:  Satnica 


 
Nastavni ciljevi:
Značenje prostora odnosno prirodnih i socioekonomskih čimbenika proizvodnje i trgovine.
Značenje spomenutih čimbenika u gospodarskoj valorizaciji i ukupnom razvoju svijeta i Hrvatske.
Značaj strukturnih povijesnih, socioekonomskih, sociogeografskih, kulturnih i drugih promjena na suvremenu proizvodnju i trgovinu.
Učešće tercijarnih djelatnosti, posebice prometa i turizma na svekoliki razvoj svijeta i posebice svijeta i Hrvatske.
Položaj Hrvatske u svjetskoj trgovini (regionalna orijentacija i struktura trgovine).
Program predmeta:
1. Ekonomsko-geografski faktori proizvodnje i trgovine.
2. Tržište poljoprivrednih roba.
3. Tržište roba iz rudarske i industrijske proizvodnje.
4. Tržište energetskih sirovina i izvora.
5. Tržište prometnih usluga.
6. Turistička tržišta svijeta.
7. Regionalni aspekt razvoja i značenje vanjske trgovine u svijetu.
Nastavne metode:
predavanja, seminarska nastava, pisani radovi i rješavanje praktičnih zadataka, individualni rad.
Obavezna literatura:
Bilen, M. (2011), Tržišta proizvoda i usluga (5. izd.), Mikrorad, Zagreb.
Bilen, M., Bučar, K. (2002), Ekonomska geografija Hrvatske, Školska knjiga, Zagreb.
White, H.P., Senior, M.L. (1989), Transport Geography, Logman Scientific, Essex.
Dodatna literatura:

Družić, I. (2004), Resursi hrvatskog gospodarstva, Politička kultura, Zagreb.
Kovačević, B. (2003), Gospodarstvo svijeta, Mikrorad, Zagreb.
Bilen, M., Bučar, K. (2004), Turistička geografija, Mikrorad, Zagreb.
Muller, H. (2004), Turizam i okoliš, Masmedia, Zagreb.

Obaveze studenata:
Aktivno sudjelovanje u svim oblicima nastave. Praćenje i čitanje aktualne literature. Pisanje kritičkih osvrta na aktualne teme. Sudjelovanje u izradi različitih projekata. 
Način ispitivanja/ocjenjivanja:
Konačna ocjena će se formirati na temelju provjera znanja putem pismenog i usmenog ispita. Različiti oblici provjere znanja tijekom pedagoškog rada čine 40% ocjene, konačni pismeni ispit 40% i usmeni ispit 20%. 
Prijave ispita:
studomat
Uvjeti za upis predmeta:
-
Dodatne informacije:
-