Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Uvjeti za upis i upisne kvote

Uvjeti za upis i upisne kvote

UVJETI ZA UPIS NA STUDIJ I UPISNE KVOTE


Pravo na upis
u prvu godinu Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija, Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Ekonomija, Preddiplomskog sveučilišnog studija na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business te Preddiplomskog stručnog studija Poslovna ekonomija imaju državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i izvan nje te strani državljani. Strani državljani imaju pravo upisa na redoviti Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija i na redoviti Preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business u okviru posebno odobrenih upisnih kvota od strane Sveučilišta u Zagrebu.


A) SVEUČILIŠNI STUDIJI

Osnovni uvjeti
za ostvarivanje općeg prava natjecanja za upis u prvu godinu Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija i Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Ekonomija za stjecanje akademskog naziva magistar ekonomije, odnosno magistra ekonomije (mag. oec.) te Preddiplomskog sveučilišnog studija na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business za stjecanje akademskog naziva sveučilišni prvostupnik ekonomije, odnosno sveučilišna prvostupnica ekonomije (univ. bacc. oec.) su završena srednja škola u trajanju od četiri godine, položena državna matura i stečeni uvjeti za upis u prvu godinu studija. Prema odlukama Sveučilišta u Zagrebu i Ekonomskog fakulteta – Zagreb upisna kvota za integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne studije te preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku je ukupno 1.040 studenata, a uključuje:

  1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija – redoviti studij – 680 studenata i izvanredni studij – 200 studenata,
  2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija – redoviti studij na hrvatskom jeziku za strane državljane 10 studenata,
  3. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Ekonomija – redoviti studij – 60 studenata i izvanredni studij – 30 studenata,
  4. Preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business – redoviti studij – 50 studenata i izvanredni studij – 5 studenata,
  5. Preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business – redoviti studij za strane državljane 5 studenata
  6. Preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business – redoviti studij – 30 studenata i izvanredni studij – 70 studenata,
B) STRUČNI STUDIJI


Osnovni uvjeti za ostvarivanje općeg prava natjecanja za upis u prvu godinu Preddiplomskog stručnog studija Poslovna ekonomija za stjecanje stručnog naziva stručni prvostupnik ekonomije, odnosno stručna prvostupnica ekonomije (bacc. oec.) su završena srednja škola u trajanju od četiri godine, položena državna matura i stečeni uvjeti za upis u prvu godinu studija. Prema odlukama Sveučilišta u Zagrebu i Ekonomskog fakulteta – Zagreb upisna kvota za preddiplomski stručni studij je ukupno 270 studenata, a uključuje:

  1. Studijski smjer Računovodstvo i financije – redoviti studij – 50 studenata i izvanredni studij – 40 studenata,
  2. Studijski smjer Trgovinsko poslovanje – redoviti studij – 50 studenata i izvanredni studij – 40 studenata,
  3. Studijski smjer Turističko poslovanje – redoviti studij – 50 studenata i izvanredni studij – 40 studenata.