Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Školarine i naknade na poslijediplomskim specijalističkim studijima

Školarine i naknade na poslijediplomskim specijalističkim studijima

1. Školarine na poslijediplomskim specijalističkim studijima akademske 2015./2016. godine

A/ ORGANIZACIJA (institucija ili poduzeće)
troškove školarine za polaznika plaća odjednom (u cijelosti), osim za studij Poslovno upravljanje - MBA za kojeg je školarina plativa u dvije rate. Organizacija u odluci za plaćanje školarine treba navesti:
- puni naziv organizacije, punu adresu i OIB organizacije,
- ime polaznika za kojeg plaća školarinu i naziv studija na kojeg se polaznik upisuje.

B/ POJEDINAC
troškove školarine plaća odjednom ili u ratama ovisno o broju semestara u kojima se održavaju predavanja. Za studij Poslovno upravljanje - MBA školarina je plativa u tri jednake rate, dok je za sve ostale studije školarina plativa u dvije jednake rate. Uplata za pojedini semestar obavlja se prije početka semestra, a cijeli iznos školarine mora biti plaćen do upisa zadnjeg semestra.

Od akademske 2015./2016. godine na snazi su sljedeće visine školarina: 

Poslijediplomski specijalistički studij Visina školarine
1. Ekonomika Europske unije
2. Financijska analiza
3. Financijsko izvještavanje, revizija i analiza
4. Financijske institucije i tržišta
5. Informatički menadžment
6. Kontroling
7. Lokalni ekonomski razvoj
8. Marketing neprofitnih organizacija
9. Marketinški menadžment
10. Međunarodna ekonomija i financije
11. Međunarodno poslovanje poduzeća
12. Menadžment prodaje
13. Menadžment trgovine
14. Menadžment turizma
15. Operacijska istraživanja i optimizacija
16. Organizacija i menadžment
17. Osiguranje i reosiguranje
18. Poduzetništvo i poduzetnički menadžment
19. Poslovni marketing
40.500 kuna
20. Poslovno upravljanje - MBA 60.750 kuna
21. Pravni i gospodarski okvir poslovanja u Europskoj uniji
22. Računovodstvo i porezi
23. Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje
24. Strategija i korporativno upravljanje
25. Strateško poduzetništvo
26. Sustavi upravljanja znanjem
27. Upravljačko računovodstvo i interna revizija
28. Upravljanje finanijskim institucijama
29. Upravljanje izvozom
30. Upravljanje kvalitetom
31. Upravljanje marketinškom komunikacijom
32. Vodstvo
40.500 kuna

Napomena: Nakon svake uplate rate školarine potrebno je Referadi za poslijediplomske studije dostaviti dokaz o uplati (neovisno plaća li školarinu organizacija ili pojedinac). Ovim troškovima pridružuje se po 1.350 kuna za svaki razlikovni kolegij koji je polaznik dužan položiti ako nije slušao i polagao te kolegije na prethodnoj razini studija (neekonomisti ili ekonomisti koji mijenjaju smjer).2. Naknade na poslijediplomskim specijalističkim studijima

Nakon proteka roka za završetak studija na teret uplaćene školarine student plaća naknadu koja se utvrđuje prema vrijednosti 1 ECTS boda. Vrijednost 1 ECTS boda iznosi 675 kuna.

Ostale naknade na poslijediplomskim specijalističkim studijima:
- Izdavanje duplikata ili prijepisa indeksa: 500,00 kn
- Provjera vjerodostojnosti diplome: 150,00 kn
- Izdavanje duplikata diplome: 220,00 kn
- Izdavanje duplikata dopunskih isprava: 220,00 kn
- Izdavanje prijepisa ocjena: 150,00 kn
- Polaganje jednog razlikovnog ispita: 1.350,00 kn
- Upis jednog kolegija studenata sa drugih fakulteta naknada se utvrđuje sukladno vrijednosti 1 ECTS boda
- Troškovi promocije: 500,00 kn (izrada futrola i svečanih kapa te najam svečanih toga).  
               
Naknade se uplaćuju na IBAN račun Ekonomskog fakulteta – Zagreb broj: HR0723600001101351242

Od plaćanja naknada izuzeto je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Sveučilište u Zagrebu.

Odluka o naknadama na poslijediplomskim specijalističkim studijima nalazi se na sljedećoj poveznici.