Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Rok za završetak studija - novo!

Rok za završetak studija - novo!

ROK ZA ZAVRŠETAK STUDIJA

Studenti koji su upisali poslijediplomski specijalistički studij u trajanju od dva semestra mogu završiti studij na teret uplaćene školarine u roku od tri godine od dana upisa.

Studenti koji su upisali poslijediplomski specijalistički studij u trajanju od tri semestra mogu završiti studij na teret uplaćene školarine u roku od četiri godine od dana upisa.

Kako bi izbjegao plaćanje dodatnih naknada student je dužan u roku koji je pokriven školarinom predati poslijediplomski specijalistički rad na ocjenu u Referadu za poslijediplomske studije (što ne podrazumijeva da mora i obraniti posijediplomski specijalstički rad).


Poslije isteka navedenih rokova student podliježe plaćanju preostalih obveza prema važećoj Odluci o naknadama na poslijediplomskim specijalističkim studijima.

Krajnji rok za završetak studija je deset godina od dana upisa na studij.

Krajnji rok - Odluka za generaciju 2006./2007.
Krajnji rok - Odluka za generaciju 2007./2008.
Krajnji rok - Odluka za generaciju 2008./2009.